BİK Yönetim Kurulu 2016 yılı 15 inci Toplantısı yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2016 yılı 15 inci Toplantısı yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2016 yılı 15 inci Toplantısı, 22 Temmuz 2016 tarihinde Kurumun İstanbul Cevizlibağ’daki Genel Müdürlük binasında yapılmıştır.

Eklenme: 25 Temmuz 2016 - 11:07

Toplantıda alınan bazı kararlar özet olarak aşağıda verilmektedir.

BASINDA FİKREN veya BEDENEN ÇALIŞANLARA VERİLEN BORÇ PARA; YAPILAN MUHTAÇLIK VE ÖLÜM YARDIMLARI

Kurumun teşkiline dair 195 sayılı Kanun’un 2 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanun’a dayanılarak yapılan Yönetmeliğin 102 ve 103 üncü maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanun’a dayanılarak alınan, 68 sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir.

Bu düzenlemelerden hareketle anılan Yönetim Kurulu toplantısında;

-Kuruma intikal ettirilen borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda sözü edilen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Konya, Şanlıurfa, Samsun, Bursa, Antalya, Zonguldak, Aydın, Trabzon, Bolu, Sivas, Gaziantep, Eskişehir, Sakarya, Balıkesir, Afyonkarahisar, Erzurum, Mardin, Kastamonu ve Tekirdağ illerinde neşrolunan resmi ilan yayınlama hakkını haiz Gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 151 personelin her birine faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli 4.200,- Türk Lirası olmak üzere toplamda 634,200- Türk Lirası borç para verilmesi,

-Aynı mevzuat hükümleri uyarınca Kuruma başvuruda bulunan çalışamaz ve muhtaç durumdaki 2 gazetecinin her birine 4.000,- Türk Lirası muhtaçlık ve vefat eden 2 gazetecinin varislerinin her birine ise 6.000,- Türk Lirası ölüm yardımı yapılması kararlaştırılmıştır.

BASIN AHLAK ESASLARININ İHLAL EDİLDİĞİNE DAİR ŞİKÂYETLER

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının 3 üncü maddesine uygunluk arz edecek şekilde tekemmül ettirilen İstanbul ilinde yayınlanan 2 Gazetenin yanı sıra, Kocaeli ve Ordu illeri ile Aydın ili Söke ilçesinde yayınlanan 1’er Gazete hakkındaki toplam 5 şikâyet dosyasının incelenmesi neticesinde;

– 4 Gazete ile alakalı şikâyetlerde öne sürülen hususların, söz konusu Genel Kurul kararının 1 inci maddesinde belirtilen Basın Ahlak Esasları ilkelerine aykırılık teşkil etmediği kanaatine varıldığından, ilgili Gazeteler hakkında cezai müeyyide tertip edilmesine mahal olmadığına,

– Kocaeli ilinde yayınlanan 1 Gazeteye ilişkin vaki şikayet dosyasının incelenmesi neticesinde ise konu Gazetenin bahsi geçen Genel Kurul kararının 1 inci maddesinin (ı) bendi;

(ı)“Kişi, kurum ve toplum katmanlarına yönelik yayınlarda, eleştiri sınırlarını aşan aşağılayıcı sözcükler kullanılamaz; hakaret edilemez, sövülemez iftira ve haksız isnat yapılamaz.”

hükmünü ihlal ettiği kanaatine varıldığından 1 (bir) gün süreyle

195 sayılı Kanun’un 49 uncu maddesinin (a) bendi uyarınca resmi ilan ve reklam kesme cezası tatbik olunmasına karar verilmiştir.

MEVZUATI İHLAL EDEN MEVKUTELERE VERİLEN CEZALAR

Kurumun görev alanındaki yerlerde münteşir resmi ilan ve reklam yayını ile alakalı Gazeteler hakkında Kurum ilgili Birimleri tarafından icra edilen iş ve işlemler neticesinde;

 – İstanbul ilinde yayınlanan 1 Gazetenin 67 sayılı Genel Kurul kararının Diğer ödevler başlıklı 36 ncı maddesi;

“Madde 36 – Mevkutelerin her nüshasında tarihinin, sayısının, imtiyaz sahibinin, sorumlu müdürünün (yazı işleri müdürü), varsa tüzel kişi temsilcisinin, yayın türünün, yönetim yerinin, dizilip basıldığı matbaa veya matbaaların gösterilmesinin yanı sıra, basında yerleşik teamüller ile baskı tekniği özellikleri göz önünde bulundurulmak suretiyle her sayfasında tarih, sayfa numarası ve gazete adının yer almasının zorunlu olduğu, ayrıca, bu bilgilerin bulunduğu gazete künye alanlarının 140 santimetrekareyi geçemez.”

hükmünü,

– İstanbul ilinde yayınlanan 1 Gazetenin 67 sayılı Genel Kurul kararının asgari fiili satış adedini düzenleyen 55 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendini, Van ilinde yayınlanan 1 Gazetenin ise aynı maddenin (c) bendi;

“Madde 55 – Siyasi Gazetelerin, türüne ve yayın yerlerine göre aşağıda belirtilmiş olan günlük asgarî fiilî satış adetlerinin en az %50’sinin, bayiler aracılığıyla gerçekleştirilmesi şarttır:

a)      İstanbul’da yayınlanan siyasi sabah ve akşam gazeteleri 5.000

b)      …

c)       Diğer şubelerin bulunduğu yerlerde yayınlanan siyasi sabah ve akşam gazeteleri 500.”

hükmünü,

– Van ilinde yayınlanan 1 Gazetenin 67 sayılı Genel Kurul kararının asgari kadroya ilişkin 51 inci maddesinin (d) bendi;

 “Madde 51-Gazetelerin, türüne ve yayınlandığı yere göre, ilgili çalışma mevzuatı gereğince, kendileri ile yazılı sözleşme yapıp 20 nci madde hükümlerine uygun olarak çalıştırmak zorunda olduğu fikir işçilerine ilişkin asgarî kadrolar aşağıda gösterilmiştir.

(d) Kurum’un şubesi bulunan diğer yerlerde yayınlanan günlük gazeteler: (1) Sorumlu Müdür (Yazı İşleri Müdürü), (1) Sayfa Editörü, (4) Muhabir, (1) Yazar veya Düzeltmen.”

hükmünü,

– Yine aynı ilde yayın yapan 1 Gazetenin anılan Genel Kurul kararının yukarıda belirtilen asgari kadroya ilişkin 51 inci maddesinin (d) bendinin yanı sıra kadro başlıklı 20 nci maddesi:

“Madde 20- Gazeteler, gazete yayınından beklenen amacı gerçekleştirebilecek sayıda kadro ve bu kadrolarda, fikir işçilerine ilişkin çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatına uygun olarak kendileri ile yazılı sözleşmeler yapılıp tam gün ve tam ay üzerinden ücretleri ödenen, sigorta primleri ile vergilerinin tahakkukları yaptırılmış fiilen çalışan fikir işçileri bulundurmak zorundadır.”

hükümlerini ihlal ettiği kanaatine varıldığından muhatap Gazetelerin 1’er (birer) gün süreyle

195 sayılı Kanun’un 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca resmi ilan ve reklamlarının kesilmesine karar verilmiştir.

Bu gönderiyi paylaş