BİK Yönetim Kurulu 2016 yılı 17 nci Toplantısı yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2016 yılı 17 nci Toplantısı yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2016 yılı 17 nci Toplantısı,  12 Ağustos 2016 tarihinde Kurumun İstanbul Cevizlibağ’daki Genel Müdürlük binasında yapılmıştır.

Eklenme: 15 Ağustos 2016 - 13:17

Toplantıda alınan bazı kararlar özet olarak aşağıda verilmektedir.

BASINDA FİKREN veya BEDENEN ÇALIŞANLARA VERİLEN BORÇ PARA; YAPILAN MUHTAÇLIK VE ÖLÜM YARDIMLARI

Kurumun teşkiline dair 195 sayılı Kanun’un 2 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanun’a dayanılarak yapılan Yönetmeliğin 102 ve 103 üncü maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanun’a dayanılarak alınan, 68 sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir.

Bu düzenlemelerden hareketle anılan Yönetim Kurulu toplantısında;

-Kuruma intikal ettirilen borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda sözü edilen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Antalya, Muğla, Mersin, Adana, Manisa, Balıkesir, Trabzon, Kocaeli, Bursa, Hatay ve Sivas illerinde neşrolunan resmi ilan yayınlama hakkını haiz Gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 173 personelin her birine faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli 4.200,- Türk Lirası olmak üzere toplamda 726.600,- Türk Lirası borç para verilmesi,

-Aynı mevzuat hükümleri uyarınca Kuruma başvuruda bulunan çalışamaz ve muhtaç durumdaki 1 gazeteciye 4.000,- Türk Lirası muhtaçlık yardımı yapılması kararlaştırılmıştır.

BASIN AHLAK ESASLARININ İHLAL EDİLDİĞİNE DAİR ŞİKÂYETLER

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının 3 üncü maddesine uygunluk arz edecek şekilde tekemmül ettirilen İstanbul ilinde yayınlanan 2 Gazete hakkındaki toplam 4 şikâyet dosyasının incelenmesi neticesinde;

– 1 Gazete ile alakalı 3 şikâyet dosyasında öne sürülen hususların, söz konusu Genel Kurul kararının 1 inci maddesinde belirtilen Basın Ahlak Esasları ilkelerine aykırılık teşkil etmediği kanaatine varıldığından, ilgili Gazete hakkında cezai müeyyide tertip edilmesine mahal olmadığına,

– Diğer Gazeteye ilişkin vaki şikayet dosyasının incelenmesi neticesinde ise konu Gazetenin bahsi geçen Genel Kurul kararının 1 inci maddesinin (ç) bendi;

ç) Suça tahrik veya teşvik edecek ve suç ile mücadeleyi etkisiz kılacak yayın yapılamaz.

hükmünü ihlal ettiği kanaatine varıldığından 2 (gün) gün süreyle

195 sayılı Kanun’un 49 uncu maddesinin (a) bendi uyarınca resmi ilan ve reklam kesme cezası tatbik olunmasına karar verilmiştir.

MEVZUATI İHLAL EDEN MEVKUTELERE VERİLEN CEZALAR

Kurumun görev alanındaki yerlerde münteşir resmi ilan ve reklam yayını ile alakalı Gazeteler hakkında Kurum ilgili Birimleri tarafından icra edilen iş ve işlemler neticesinde;

 – Hatay ili İskenderun ilçesinde yayınlanan 1 Gazetenin 67 sayılı Genel Kurul kararının Diğer ödevler başlıklı 36 ncı maddesi;

“Madde 36 – Mevkutelerin her nüshasında tarihinin, sayısının, imtiyaz sahibinin, sorumlu müdürünün (yazı işleri müdürü), varsa tüzel kişi temsilcisinin, yayın türünün, yönetim yerinin, dizilip basıldığı matbaa veya matbaaların gösterilmesinin yanı sıra, basında yerleşik teamüller ile baskı tekniği özellikleri göz önünde bulundurulmak suretiyle her sayfasında tarih, sayfa numarası ve gazete adının yer almasının zorunlu olduğu, ayrıca, bu bilgilerin bulunduğu gazete künye alanlarının 140 santimetrekareyi geçemez.”

hükmünü,

– İstanbul ilinde yayınlanan 2 Gazetenin 67 sayılı Genel Kurul kararının fiili satış adedi ve ortalaması başlıklı 23 üncü maddesi ile asgari fiili satış adedine ilişkin 55 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi;

“Madde 23- Gazetelerin son nokta-tali bayilerdeki fiili satışlarının; akşam gazeteleri için tarihini taşıdığı gün saat 17:00’ye, diğer gazeteler için ise yine tarihini taşıdığı gün saat 09:00’a kadar süreli yayın dağıtım amacıyla kurulmuş müesseseler aracılığıyla ve yayın türlerine uygunluk sağlayacak şekilde dağıtıma sunulmak suretiyle gerçekleştirilmesi şarttır. Bu durum, her ayın sonunda gazeteler tarafından düzenlenecek icmal varakalarıyla veya dağıtım işini yapan müesseseler tarafından verilecek beyannamelerde Kurum Genel Müdürlüğü’ne veya Valiliklere bildirilmek suretiyle belgelendirilir.

 “Madde 55 – Siyasi Gazetelerin, türüne ve yayın yerlerine göre aşağıda belirtilmiş olan günlük asgarî fiilî satış adetlerinin en az %50’sinin, bayiler aracılığıyla gerçekleştirilmesi şarttır:

a)      İstanbul’da yayınlanan siyasi sabah ve akşam gazeteleri 5.000

hükümlerini,

– Yine aynı İlde yayın yapan 1 Gazetenin anılan Genel Kurul kararının yukarıda belirtilen asgari fiili satış adedine ilişkin 55 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi;

hükmünü ihlal ettiği kanaatine varıldığından muhatap Gazetelerin 1’er (birer) gün süreyle,

195 sayılı Kanun’un 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca resmi ilan ve reklamlarının kesilmesine karar verilmiştir.

Bu gönderiyi paylaş