BİK Yönetim Kurulu 2016 yılı 24 üncü Toplantısı yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2016 yılı 24 üncü Toplantısı yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2016 yılı 24 üncü Toplantısı, 2 Kasım 2016 tarihinde Kurumun İstanbul Cevizlibağ’daki Genel Müdürlük binasında yapıldı.

Eklenme: 4 Kasım 2016 - 11:08 / Son Güncelleme: 4 Kasım 2016 - 11:08

Toplantıda alınan bazı kararlar özet olarak aşağıda verilmektedir.

BASINDA FİKREN veya BEDENEN ÇALIŞANLARA VERİLEN BORÇ PARA

Kurumun teşkiline dair 195 sayılı Kanun’un 2 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanun’a dayanılarak yapılan Yönetmeliğin 102 ve 103 üncü maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanun’a dayanılarak alınan, 68 sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir.

Bu düzenlemelerden hareketle anılan Yönetim Kurulu toplantısında;

Kuruma intikal ettirilen borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda sözü edilen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki 80 personelin her birine faizsiz ve 6/12/24 ay geri ödemeli 4.200, – Türk Lirası olmak üzere toplamda 336.000, – Türk Lirası borç para verilmesi kararlaştırılmıştır.

67 SAYILI GENEL KURUL KARARINA AYKIRI DAVRANIŞLARA DAİR ŞİKÂYETLER

Manisa ili Akhisar ilçesinde günlük olarak yayınlanan 1 (bir) Gazetenin 67 sayılı Genel Kurul kararının 36 ncı maddesine uygunluk arzetmeyecek şekilde künyesiz yayınlanması;

Muğla ili Fethiye ilçesinde günlük olarak yayınlanan 1 (bir) Gazetenin anılan Genel Kurul kararının kadroya ilişkin 20 nci maddesi ile asgari kadro başlıklı 73 üncü maddenin yanı sıra fiili satışın düzenlendiği 74 üncü maddesine aykırı davranışı,

Tekirdağ ilinde ise günlük olarak yayınlanan 1 (bir) Gazetenin ise aynı Genel Kurul kararının kadro başlıklı 20 nci maddesi ile asgari kadroya dair 51 inci maddenin (d) bendini ihlal etmesi

sebebiyle konuyla ilgili Gazetelere 195 sayılı Kanun’un 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca 1’er (birer) gün süreyle resmi ilan ve reklam cezası verilmiştir.

BASIN AHLAK ESASLARININ İHLAL EDİLDİĞİNE DAİR ŞİKÂYETLER

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının 3 üncü maddesine uygunluk arz edecek şekilde tekemmül ettirilen Samsun ilinde neşrolunan 1 (bir) Gazete hakkındaki 2 (iki); Adana, Bursa ve Çanakkale illerinde yayınlanan 1’er (birer) Gazeteye ilişkin 3 (üç) şikayet dosyasının incelenmesi neticesinde;
Çanakkale ve Samsun illerinde yayınlanan Gazeteler hakkındaki vaki şikayet dosyalarında öne sürülen hususların Basın Ahlak Esaslarına aykırı bir durum teşkil etmediğinden, herhangi bir işlem tesis olunmasına mahal bulunmamıştır.

Ancak Adana ve Bursa illerinde münteşir Gazeteler için yapılan şikayetlerde, 129 sayılı Basın Ahlak Esaslarının ihlal edildiği kanaatine varıldığından hareketle, muhatap Gazetelere 195 sayılı Kanun’un 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca 1’er (birer) gün süreyle resmi ilan ve reklam cezası verilmiştir.

YÖNETİM KURULUNA YAPILAN İTİRAZ MÜRACAATLARI

İzmir ilinde günlük olarak neşrolunan 1 (bir) Gazetenin resmi ilan yayınlama hakkına vücut veren unsurlar arasında yer alan 67 sayılı Genel Kurul kararının fiili satış adeti ve ortalaması başlıklı 23 üncü maddesiyle asgari fiili satış adedine ilişkin 55 inci maddenin ikinci fıkrası hükmünü ihlal etmesi nedeniyle daha önce Kurum Genel Müdürlüğü tarafından hakkında alınan Genel Müdürlük kararına karşı yaptığı itiraz ve bu itirazıyla ilgili sunduğu evrak dikkate alınmak suretiyle, anılan Genel Müdürlük kararının yeniden revize edilerek kaldırılmasına ve ayrıca yazılı olarak denetleme talep etmesini mütakiben yapılacak denetleme neticesine göre gerekli işlemlerin tesis edilmesine karar verilmiştir.

Bu gönderiyi paylaş