BİK Yönetim Kurulu 2016 yılı 27 nci Toplantısı yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2016 yılı 27 nci Toplantısı yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2016 yılı 27 nci Toplantısı, 02 Aralık 2016 tarihinde Kurumun İstanbul Cevizlibağ’daki Genel Müdürlük binasında yapıldı. Toplantıda alınan bazı kararlar özet olarak aşağıda verilmektedir.

Eklenme: 3 Aralık 2016 - 12:15 / Son Güncelleme: 3 Aralık 2016 - 12:15

BASINDA FİKREN VEYA BEDENEN ÇALIŞANLARA VERİLEN BORÇ PARA

Kurumun teşkiline dair 195 sayılı Kanun’un 2 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanun’a dayanılarak yapılan Yönetmeliğin 102 ve 103 üncü maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanun’a dayanılarak alınan, 68 sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir.

Bu düzenlemelerden hareketle anılan Yönetim Kurulu toplantısında;

Kuruma intikal ettirilen borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda sözü edilen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki 92 personelin her birine faizsiz ve 6/12/24 ay geri ödemeli 4.200 – Türk Lirası olmak üzere 386.400, – Türk Lirası borç para verilmesi kararlaştırılmıştır.

67 SAYILI GENEL KURUL KARARLARINA AYKIRI DAVRANIŞLAR HAKKINDA

Diyarbakır ili Çermik ilçesinde haftalık olarak yayınlanan Çermik gazetesinin 67 Sayılı Genel Kurul Kararının kadroya ilişkin 20, asgari kadroya dair 73, fiili satış başlıklı 74 ve resmi ilan kontenjanı başlıklı 75 inci maddesinin (d) bendini;

Muğla ili Bodrum içesinde günlük olarak yayınlanan Yarımada gazetesinin aynı Genel Kurul Kararının yine kadro başlıklı 20 ve asgari kadroya ilişkin 73 üncü maddesini;

Konya ilinde günlük olarak yayınlanan Anadolu Manşet gazetesinin anılan Genel Kurul Kararının diğer ödevler başlıklı 36 ncı maddesini;

Tekirdağ ilinde günlük olarak yayınlanan Trakya Demokrat gazetesinin ise sözü edilen Genel Kurul Kararının 55 inci maddesini ihlal etmeleri sebebiyle

195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin (a) bendi uyarınca muhatap Gazetelerden günlük yayınlananlara 1’er (birer) gün, haftalık yayınlanana ise 1 (bir) sayı süreyle resmi ilan ve reklam kesme cezası verilmiştir.

YÖNETİM KURULUNA İNTİKAL EDEN İHTİLAFLAR HAKKINDA

Amasya ili Merzifon ilçesinde münteşir resmi ilan yayınlama hakkını haiz 1 (bir) Gazetenin aynı yayın yerinde neşrolunan yine resmi ilan yayınlama hakkı bulunan diğer 1 (bir) Gazetenin asgari fikir işçileri kadrosunda istihdam edilen kişilere dair şikayetin yerinde olmadığından reddine karar verilmiştir.

BASIN AHLAK ESASLARININ İHLAL EDİLDİĞİNE DAİR ŞİKÂYETLER HAKKINDA

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının 3 üncü maddesine uygunluk arz edecek şekilde tekemmül ettirilen İstanbul ilinde günlük olarak yayınlanan 2 (iki) Gazete hakkındaki 2(iki), Zonguldak ilinde günlük olarak yayınlanan 1 (bir) Gazete hakkındaki 2 (iki) şikayet dosyasının incelenmesi neticesinde:

Anılan 3 Gazete ile alakalı şikayetlerde öne sürülen hususların, söz konusu Genel Kurul Kararının 1 inci maddesinde belirtilen Basın Ahlak Esasları ilkelerine aykırılık teşkil etmediği kanaatine varıldığından, ilgili Gazeteler hakkında cezai müeyyide tertip edilmesine mahal olmadığına karar verilmiştir.

Diğer taraftan Resmi Gazetenin 22 Kasım 2016 tarih ve 29896 sayılı nüshasında yayımlanan 677 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılmasına karar verilen basın-yayın kuruluşları arasında yer alan Ekspres gazetesi hakkında Basın Ahlak Esaslarına aykırı davranışı iddiasıyla yapılan şikayet hakkında herhangi bir işlem tesis edilmesine mahal kalmamıştır.

AD DEĞİŞİKLİĞİ TALEPLERİ HAKKINDA

Manisa ilinde günlük olarak neşrolunan resmi ilan yayınlama hakkını haiz Manisa Hayat gazetesinin, 67 Sayılı Genel Kurul Kararının tür veya ad değişikliği ve yeni yayın başlıklı 33 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına göre yapmış olduğu ad değişikliği müracaatında, adını değiştirmesi hususunda öne sürdüğü gerekçesi makul bulunduğundan bu konuda alınan kararın ilgili Gazeteye tebliğini müteakip 1(bir) ay içeresinde uygulanmak kaydıyla bekleme süresine tabi olmaksızın adının “Manisa’nın Sesi” olarak değiştirilmesine izin verilmiştir.

Bu gönderiyi paylaş