BİK Yönetim Kurulu 2016 yılı 29 uncu Toplantısı Yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2016 yılı 29 uncu Toplantısı Yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2016 yılının 29 uncu ve aynı zamanda son Toplantısı, 30 Aralık 2016 tarihinde Kurumun İstanbul Cevizlibağ’daki Genel Müdürlük binasında yapıldı. Toplantıda alınan bazı kararlar özet olarak aşağıda verilmektedir.

Eklenme: 30 Aralık 2016 - 16:04 / Son Güncelleme: 30 Aralık 2016 - 16:04

BASINDA FİKREN VEYA BEDENEN ÇALIŞANLARA VERİLEN BORÇ PARA

Kurumun teşkiline dair 195 sayılı Kanun’un 2 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanun’a dayanılarak yapılan Yönetmeliğin 102 ve 103 üncü maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanun’a dayanılarak alınan, 68 sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir.

Bu düzenlemelerden hareketle anılan Yönetim Kurulu toplantısında;

Kuruma intikal ettirilen borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda sözü edilen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki 119 basın mensubunun her birine faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli 4.200, – Türk Lirası olmak üzere toplam 499.800, – Türk Lirası borç para verilmesi,

Aynı mevzuat hükümleri uyarınca Kuruma başvuruda bulunan çalışamaz ve muhtaç durumdaki 1 gazeteciye 4.000,- Türk Lirası muhtaçlık yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

67 SAYILI GENEL KURUL KARARINA AYKIRI DAVRANIŞLAR HAKKINDA

Adana ilinde günlük olarak neşrolunan Kent gazetesinin 67 sayılı Genel Kurul kararının diğer ödevlere ilişkin 36 ncı maddesini,

Trabzon ilinde günlük olarak yayınlanan Sesimiz Trabzon gazetesinin anılan Genel Kurul kararının yayında süreklilik başlıklı 32 nci maddesi ile fiili satış adedi ve ortalaması başlıklı 23 üncü maddesi ve asgari fiili satış adedi başlıklı 55 inci maddesini,

ihlal etmeleri sebebiyle 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin (a) bendi uyarınca adı geçen Gazetelere 1’er (birer) gün resmi ilan ve reklam kesme cezası verilmiştir.

YÖNETİM KURULUNA İNTİKAL EDEN İHTİLAFLAR HAKKINDA

Van ilinde günlük olarak yayınlanan 1 (bir) Gazetenin Kurum Genel Müdürlüğü tarafından hakkında alınmış olan Genel Müdürlük kararının iptaline dair müracaatının,

Amasya ili Merzifon ilçesinde münteşir resmi ilan yayınlama hakkını haiz bulunan 1 (bir) Gazetenin aynı yayın yerinde neşrolunan benzer şekilde resmi ilan yayınlama hakkını haiz diğer 1 (bir) Gazeteye ilişkin şikayet başvurusunun,

Kırklareli ili Merkez Belediyesi sınırları içerisinde günlük olarak neşrolunan resmi ilan yayınlama hakkını haiz 1 (bir) Gazete ile benzer niteliklere sahip aynı ilin Pınarhisar ilçesinde münteşir 1 (bir) Gazetenin, Kırklareli Valiliği tarafından haklarında alınmış olunan Valilik kararının iptaline dair müracaatların yerinde görülmediğinden reddine karar verilmiştir.

 

BASIN AHLAK ESASLARININ İHLAL EDİLDİĞİNE DAİR ŞİKAYETLER HAKKINDA

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının 3 üncü maddesine uygunluk arz edecek şekilde tekemmül ettirilen İstanbul ilinde günlük olarak yayınlanan resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz bulunan 3 (üç) Gazete hakkındaki 3 (üç) ayrı şikayet dosyasının incelenmesi neticesinde;

Anılan 3 (üç) Gazete ile alakalı şikayetlerde öne sürülen hususların, söz konusu Genel Kurul Kararının 1 inci maddesinde belirtilen Basın Ahlak Esasları ilkelerine aykırılık teşkil etmediği kanaatine varıldığından, ilgili Gazeteler hakkında cezai müeyyide tertip edilmesine mahal olmadığına karar verilmiştir.

AD DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ HAKKINDA

Diyarbakır ili Silvan ilçesinde haftalık yayın periyodu ile neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz Mezopotamya gazetesinin, 67 sayılı Genel Kurul kararının tür veya ad değişikliği ve yeni yayın başlıklı 33 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına göre yapmış olduğu ad değişikliği müracaatı, adını değiştirmesi hususunda öne sürdüğü gerekçesi makul bulunduğundan bu konuda alınan kararın muhatabı Gazeteye tebliğini müteakiben 1 (bir) ay içerisinde uygulanmak üzere bekleme süresine tabi olmaksızın adını “Malabadi” şeklinde değiştirmesine izin verilmiştir.

Bu gönderiyi paylaş