BİK Yönetim Kurulu 2017 Yılı 10 uncu Toplantısı Yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2017 Yılı 10 uncu Toplantısı Yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2017 yılı 10 uncu Toplantısı, 05 Mayıs 2017 tarihinde Kurumun İstanbul Cevizlibağ’daki Genel Müdürlük binasında yapıldı. Toplantıda alınan bazı kararlar özet olarak aşağıda verilmektedir.

Eklenme: 8 Mayıs 2017 - 07:54 / Son Güncelleme: 8 Mayıs 2017 - 7:54

BASINDA FİKREN VEYA BEDENEN ÇALIŞANLARA VERİLEN BORÇ PARA İLE YAPILAN MUHTAÇLIK YARDIMLARI

Kurumun teşkiline dair  195 sayılı Kanun’un 2 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanun’a dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 102 ve 103 üncü maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanun’a dayanılarak alınan, 68 sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında ;

Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz Gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 117 basın mensubunun her birine faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli 4.200,- Türk Lirası olmak üzere toplam 491.400- Türk Lirası borç para yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

Aynı mevzuat hükümleri uyarınca Kuruma başvuruda bulunan çalışamaz ve muhtaç durumdaki 1 gazeteciye 4.000,- Türk Lirası muhtaçlık yardımı yapılması kararlaştırılmıştır.

31 ARALIK 2016 TARİHİNE KADAR YÜRÜRLÜKTE BULUNAN 67 SAYILI GENEL KURUL KARARINA AYKIRI DAVRANIŞLAR HAKKINDA

Kurum görev alanındaki yerlerde neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı Gazetelere dair Kurum ilgili Birimleri tarafından tesis olunan muhtelif iş ve işlemler neticesinde;

Balıkesir ili Edremit ilçesinde günlük olarak yayınlanan 1 (bir) Gazetenin 67 sayılı Genel Kurul kararının yayında süreklilik başlıklı 32 nci maddesine aykırı davranışı sebebiyle 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca konu Gazeteye 1 (bir) günlük resmi ilan ve reklam kesme cezası verilmiştir.

BASIN AHLAK ESASLARININ İHLAL EDİLDİĞİNE DAİR ŞİKAYETLER HAKKINDA

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının 3 üncü maddesine uygunluk arzedecek şekilde tekemmül ettirilen Kocaeli ilinde yayınlanan 2 (iki) Gazeteden 1’i hakkında 5 (beş) olmak üzere Zonguldak ilinde yayınlanan 1 (bir) Gazete hakkındaki 1 (bir) şikayet dosyası da dahil toplam 7 (yedi) şikayet dosyasının incelenmesi neticesinde:

  • Kocaeli ve Zonguldak illerinde yayınlanan 1’er Gazeteye ilişkin şikayetlerde öne sürülen hususların sözü edilen Genel Kurul kararının 1 inci maddesine aykırılık teşkil etmediği kanaatine varıldığından, ilgili Gazeteler hakkında 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca cezai müeyyide tertip edilmesine mahal olmadığına,

 

  • Ancak Kocaeli ilinde yayınlanan diğer 1 (bir) Gazete hakkındaki 5 (beş) şikayet dosyasından 2’sinin yine aynı Genel Kurul kararının 1 inci maddesinin (ı) bendi;

 

“ (ı) Kişi, kurum ve toplum katmanlarına yönelik yayınlarda, eleştiri sınırlarını aşan aşağılayıcı sözcükler kullanılamaz, hakaret edilemez, sövülemez, iftira ve haksız isnat yapılamaz.”

hükmünü ihlal ettiğinden hareketle, bahsi geçen 2(iki) dosyanın her biri için 1’er gün olmak üzere, 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre muhatap Gazeteye toplam 2 (iki) günlük resmi ilan ve reklam kesme cezası verilmiştir.

Bu gönderiyi paylaş