BİK Yönetim Kurulu 2017 Yılı 11 inci Toplantısı Yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2017 Yılı 11 inci Toplantısı Yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2017 yılı 11 inci Toplantısı, 26 Mayıs 2017 tarihinde Kurumun İstanbul Cevizlibağ’daki Genel Müdürlük binasında yapıldı. Toplantıda alınan bazı kararlar özet olarak aşağıda verilmektedir.

Eklenme: 29 Mayıs 2017 - 09:37 / Son Güncelleme: 29 Mayıs 2017 - 9:37

BASINDA FİKREN VEYA BEDENEN ÇALIŞANLARA VERİLEN BORÇ PARA İLE YAPILAN MUHTAÇLIK YARDIMLARI

Kurumun teşkiline dair  195 sayılı Kanun’un 2 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanun’a dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 102 ve 103 üncü maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanun’a dayanılarak alınan, 68 sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında ;

Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz Gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 176 basın mensubunun her birine faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli 4.200,-  Türk Lirası olmak üzere toplam 739.200,- Türk Lirası borç para yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

Aynı mevzuat hükümleri uyarınca Kuruma başvuruda bulunan çalışamaz ve muhtaç durumdaki 2 gazetecinin herbirine  4.000,-  Türk Lirası muhtaçlık, vefat eden 3 gazetecinin varislerine ise 6.000,-Türk Lirası ölüm yardımı yapılması kararlaştırılmıştır.

 

RESMİ İLAN VE REKLAMLAR İLE BUNLARI YAYINLAYACAK SÜRELİ YAYINLAR YÖNETMELİĞİNE AYKIRI DAVRANIŞLAR

Kurum görev alanındaki yerlerde neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı Gazetelere dair Kurum ilgili Birimleri tarafından tesis olunan muhtelif iş ve işlemler neticesinde;

  • İstanbul ilinde günlük olarak yayınlanan 1 (bir) Gazetenin anılan Yönetmeliğin dizgi – tertip ve baskı esasları başlıklı 48 inci maddesine,
  • Adana ve Afyonkarahisar illeri ile Balıkesir ile Edremit ilçesinde günlük olarak yayınlanan 1 (bir)’er Gazetenin aynı Yönetmeliğin künye ve zorunlu bilgilere ilişkin 60 ıncı maddesine

aykırı davranışları sebebiyle 195 sayılı Kanun’un 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca konu Gazetelere 1 (bir)’er günlük resmi ilan ve reklam kesme cezası verilmiştir.

BASIN AHLAK ESASLARININ İHLAL EDİLDİĞİNE DAİR ŞİKAYETLER HAKKINDA

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının 3 üncü maddesine uygunluk arzedecek şekilde tekemmül ettirilen İstanbul ilinde yayınlanan 3 (üç) Gazeteden 1’i hakkında 2 (iki) olmak üzere Bursa ilinde yayınlanan 1 (bir) Gazete hakkındaki 1 (bir) şikayet dosyası da dahil toplam 5 (beş) şikayet dosyasının incelenmesi neticesinde;

  • İstanbul ilinde yayınlanan 1 (bir) Gazeteyle alakalı 2 (iki) şikayet dosyasından 1’inin yanısıra aynı yayın yerindeki diğer 1 (bir) Gazeteye ilişkin şikayetlerde öne sürülen hususların sözü edilen Genel Kurul kararının 1 inci maddesine aykırılık teşkil etmediği kanaatine varıldığından, ilgili Gazeteler hakkında 195 sayılı Kanun’un 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca cezai müeyyide tertip edilmesine mahal olmadığına,
  • Ancak hakkında 2 (iki) ayrı şikayet  bulunan İstanbul’da yayınlanan 1 (bir) Gazete ile alakalı şikayetlerden 1’inin aynı Genel Kurul kararının  1 inci maddesinin (ı) bendini; bahsi geçen yayın yerinde münteşir diğer 1 (bir) Gazetenin iki ayrı sayısına ilişkin yapılan şikayette öne sürülen hususların anılan Genel Kurul kararının 1 inci maddesi ile bu maddenin (ı ve g) bentleri; Bursa ilinde neşrolunan 1 (bir) Gazete ilişkin şikayet dosyasındaki iddiaların ise yine 129 sayılı Genel Kurul kararının 1 inci maddesinin (ı) bendi

hükmüne aykırılık teşkil ettiğinden hareketle, 195 sayılı Kanun’un 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca söz konusu Gazetelerden İstanbul’da yayınlanan 2 (iki) Gazeteden birine 1 (bir) diğer Gazete ile birlikte Bursa’da yayınlanan Gazeteye 4 (dört)’er gün süreyle resmi ilan ve reklam kesme cezası verilmiştir.

YÖNETİM KURULUNA YAPILAN İTİRAZLAR HAKKINDA

Amasya ili Merzifon ilçesinde günlük olarak neşrolunan 1 (bir) Gazetenin, Amasya Valilik Makamı tarafından alınan Valilik kararına karşı Kurum mevzuatının ilgili madde hükümlerinde belirtilen prosedüre uygunluk arzedecek şekilde tekemmül ettirilen itiraz dosyasının tetkiki sonucunda, muhatap Gazetenin itirazı yerinde bulunmayıp reddine karar verilmiştir.

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ TALEPLERİ HAKKINDA

Şanlıurfa ilinde günlük olarak neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz Urfastar gazetesi ile Gazete Urfa’nın Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin süreli yayın ismi ve değişikliği başlıklı 57 nci maddesinin iki ve üçüncü fıkraları uyarınca yaptıkları isim değişikliği müracaatlarında, isimlerini değiştirme hususunda öne sürmüş oldukları gerekçeler yerinde görüldüğünden anılan 57 nci maddenin bu defa dördüncü fıkrası hükmüne göre bu konuda alınan kararın muhatabı Gazetelere tebliğini müteakip en geç 1 (bir) ay içerisinde uygulanmak kaydıyla Urfastar gazetesinin mevcut ismini talebi doğrultusunda “ Urfadeğişim” ; Gazete Urfa’nın ise anılan ismini “Damga” olarak değiştirmesine izin verilmiştir.

Bu gönderiyi paylaş