BİK Yönetim Kurulu 2017 yılı 14 üncü toplantısı yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2017 yılı 14 üncü toplantısı yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2017 yılı 14 üncü Toplantısı, 18 Haziran 2017 tarihinde Kurumun İstanbul Cevizlibağ’daki Genel Müdürlük binasında yapıldı.

Eklenme: 18 Haziran 2017 - 19:11 / Son Güncelleme: 18 Haziran 2017 - 19:11

Toplantıda alınan bazı kararlar özet olarak aşağıda verilmektedir.

BASINDA FİKREN VEYA BEDENEN ÇALIŞANLARA VERİLEN BORÇ PARA İLE YAPILAN MUHTAÇLIK YARDIMLARI

Kurumun teşkiline dair  195 sayılı Kanun’un 2 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanun’a dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 102 ve 103 üncü maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanun’a dayanılarak alınan, 68 sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında;

Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz Gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 113 basın mensubunun her birine faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli 4.200,-  Türk Lirası olmak üzere toplam 474.600,- Türk Lirası borç para yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

RESMİ İLAN ve REKLAMLAR ile BUNLARI YAYINLAYACAK SÜRELİ YAYINLAR YÖNETMELİĞNE AYKIRI DAVRANIŞLAR HAKKINDA

Kurum görev alanındaki yerlerde neşrolunan resmİ ilan ve reklam yayınıyla alakalı Gazetelere dair Kurum ilgili Birimleri tarafından tesis olunan muhtelif iş ve işlemler neticesinde;

İstanbul ilinde günlük olarak yayınlanan 1 (bir) Gazetenin anılan Yönetmeliğin künye ve zorunlu bilgiler başlıklı 60 ıncı maddesine,

Hatay ilinde günlük olarak yayınlanan 2 (iki) Gazetenin anılan Yönetmeliğin asgari fiili satış adedine ilişkin 79 uncu  maddesine

aykırı davranışları sebebiyle 195 sayılı Kanun’un 49 uncu maddesinin birinci fırkasının (a) bendi uyarınca konu Gazetelere 1 (bir)’er günlük resmi ilan ve reklam kesme cezası verilmiştir.

BASIN AHLAK ESASLARININ İHLAL EDİLDİĞİNE DAİR ŞİKAYETLER HAKKINDA

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının 3 üncü maddesine uygunluk arzedecek şekilde tekemmül ettirilen İstanbul ve Tekirdağ illerinde günlük olarak yayınlanan 1 (bir)’er Gazete hakkındaki şikayet dosyalarının incelenmesi neticesinde, ilgili şikayetlerde öne sürülen hususların  anılan Genel Kurul kararının 1 inci maddesine aykırılık teşkil etmediği kanaatine varıldığından, konu Gazeteler hakkında 195 sayılı Kanun’un 49 uncu maddesinin birinci fırkasının (a) bendi uyarınca cezai müeyyide tertip edilmesine mahal olmadığına karar verilmiştir.

195 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞLAR HAKKINDA

Ankara ili Şereflikoçhisar ilçesinde haftalık olarak yayınlanan 1 (bir) Gazetenin 195 sayılı Kanun’un resmi ilanların yayınlaması başlıklı 31 inci maddesine aykırı davranışı nedeniyle yine bu Kanun’un 49 uncu maddesinin birinci fırkasının (a) bendine göre resmi ilan ve reklamlarının 2 (iki) sayı süreyle kesilmesine karar verilmiştir.

Bu gönderiyi paylaş