BİK Yönetim Kurulu 2017 Yılı 16 ncı Toplantısı Yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2017 Yılı 16 ncı Toplantısı Yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2017 yılı 16 ncı Toplantısı, 7 Temmuz 2017 tarihinde Kurumun İstanbul Cevizlibağ’daki Genel Müdürlük binasında yapıldı.

Eklenme: 7 Temmuz 2017 - 17:58

Toplantıda alınan bazı kararlar özet olarak aşağıda verilmektedir.

BASINDA FİKREN VEYA BEDENEN ÇALIŞANLARA VERİLEN BORÇ PARA İLE YAPILAN MUHTAÇLIK YARDIMLARI

Kurumun teşkiline dair 195 sayılı Kanun’un 2 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanun’a dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 102 ve 103 üncü maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanun’a dayanılarak alınan, 68 sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında ;

Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz Gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 109 basın mensubunun her birine faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli 4.200,- Türk Lirası olmak üzere toplam 457.800,- Türk Lirası borç para yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

Aynı mevzuat hükümleri uyarınca vefat eden 1 gazetecinin varislerine ise 6.000,- Türk Lirası ölüm yardımı yapılması kararlaştırılmıştır.

RESMİ İLAN VE REKLAMLAR İLE BUNLARI YAYINLAYACAK SÜRELİ YAYINLAR YÖNETMELİĞİNE AYKIRI DAVRANIŞLAR HAKKINDA

Kurum görev alanındaki yerlerde neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı Gazetelere dair Kurum ilgili birimleri tarafından tesis olunan muhtelif iş ve işlemler neticesinde;

– İstanbul ilinde günlük olarak yayınlanan 1 (bir) Gazetenin anılan Yönetmeliğin künye ve zorunlu bilgiler başlıklı 60 ıncı, aynı yayın yerinde benzer şekilde günlük olarak yayınlanan 1 (bir) Gazetenin ise sözü edilen Yönetmeliğin içerik uygunluğuna dair 62 inci maddesine,

– Samsun ilinde günlük olarak yayınlanan 1 (bir) Gazetenin bahsi geçen Yönetmeliğin dizgi tertip ve baskı esaslarına ilişkin 48 inci maddesine,

– Tekirdağ ilinde günlük olarak yayınlanan 1 (bir) Gazetenin aynı Yönetmeliğin asgari kadroyu düzenleyen 77 inci maddesine, anılan yayın yerinde günlük olarak yayınlanan diğer 1 (bir) Gazetenin de sözü edilen Yönetmeliğin yayında süreklilik başlıklı 55 inci ve teslim yükümlülüklerine dair 56 ncı maddelerine,

– Tokat ilinde günlük olarak yayınlanan 1 (bir) Gazetenin anılan Yönetmeliğin kadro başlıklı 43 üncü, fiili satışa ilişkin 46 ncı, yıllık koleksiyona dair 59 uncu ve asgari iade oranı başlıklı 67 nci maddelerine

aykırı davranışları nedeniyle 195 sayılı Kanun’un 49 uncu maddesinin birinci fırkasının (a) bendi uyarınca konu Gazetelerden İstanbul ilinde yayınlanan 1 (bir) Gazete için 2 (iki) gün diğer Gazetelere ise 1 (bir)er günlük resmi ilan ve reklam kesme cezası verilmiştir.

İTİRAZLAR HAKKINDA

Konya ili Seydişehir ilçesinde haftalık olarak yayınlanan 1 (bir) Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin yayında süreklilik başlıklı 55 inci ve teslim yükümlülüğü başlıklı 56 ncı maddelerine, Mersin ili Erdemli ilçesinde günlük olarak yayınlanan 1 (bir) Gazetenin 31 Aralık 2016 tarihine kadar yürürlükte kalan 67 sayılı Genel Kurul Kararının kadroya dair 20 ve 73 üncü maddelerine aykırı davranışları hasebiyle daha önce Kurum Genel Müdürlüğü tarafından haklarında alınan ilgili Genel Müdürlük kararları ile Genel Müdürlük Israr kararlarına karşı yapmış olduğu itirazlar yerinde görülmediğinden her 2 (iki) Gazetenin de itirazlarının reddine karar verilmiştir.

BASIN AHLAK ESASLARININ İHLAL EDİLDİĞİNE DAİR ŞİKAYETLER HAKKINDA

– Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının 3 üncü maddesine uygunluk arzedecek şekilde tekemmül ettirilen Tekirdağ ili ile Samsun ili Çarşamba ilçesinde yayınlanan 1 (bir)’er Gazeteyle alakalı 1 (bir)’er ve ayrıca Aydın ilinde yayınlanan 1 (bir)  Gazete hakkındaki 2 (iki) şikayet dosyasının incelenmesi neticesinde;

-Tekirdağ ilinde neşrolunan Gazeteye dair şikayette öne sürülen hususların sözü edilen Genel Kurul kararının 1 inci maddesinde belirtilen  Basın Ahlak Esaslarına aykırılık teşkil etmediğinden, ilgili Gazete hakkında 195 sayılı Kanun’un 49 uncu maddesinin  birinci fırkasının (a) bendi uyarınca cezai müeyyide uygulanmasına mahal olmadığına,

– Ancak Samsun ili Çarşamba ilçesinde yayınlanan 1 (bir) Gazetenin 129 sayılı Genel Kurul kararının 1 inci maddesinin (ı) bendi;

Kişi, kurum ve toplum katmanlarına yönelik yayınlarda, eleştiri sınırlarını aşan aşağılayıcı sözcükler kullanılamaz; hakaret edilemez, sövülemez iftira ve haksız isnat yapılamaz.”

– Aydın ilinde yayınlanan 1 (bir) Gazetenin ise hakkındaki 2 (iki) şikayet dosyasında da aynı  Genel Kurul kararının 1 inci maddesinin (i) bendi;

“Kamu yararını ilgilendirmeyen durumlarda bireylerin özel hayatlarının gizliliği ihlâl edilemez.”

hükmünü ihlal ettiklerinden hareketle, ilgili Gazeteler hakkında 195 sayılı Kanun’un 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre her şikayet dosyası için 1 (bir)’er günlük resmi ilan ve reklam kesme cezası verilmiştir.

Bu gönderiyi paylaş