BİK Yönetim Kurulu 2017 Yılı 18 inci Toplantısı Yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2017 Yılı 18 inci Toplantısı Yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2017 yılı 18 inci Toplantısı, 4 Ağustos 2017 tarihinde Kurumun İstanbul Cevizlibağ’daki Genel Müdürlük binasında yapıldı. Toplantıda alınan bazı kararlar özet olarak aşağıda verilmektedir.

Eklenme: 5 Ağustos 2017 - 10:51 / Son Güncelleme: 5 Ağustos 2017 - 10:51

BASINDA FİKREN VEYA BEDENEN ÇALIŞANLARA VERİLEN BORÇ PARA İLE YAPILAN ÖLÜM YARDIMLARI

Kurumun teşkiline dair 195 sayılı Kanun’un 2 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanun’a dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 102 ve 103 üncü maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanun’a dayanılarak alınan, 68 sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında;

Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz Gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 117 basın mensubunun her birine faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli 4.200,- Türk Lirası 1 basın mensubuna da 2.000,- Türk Lirası olmak üzere toplam 493.400,- Türk Lirası, borç para yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

Vefat eden 1 gazetecinin varislerine ise aynı mevzuat hükümleri uyarınca 6.000,- Türk Lirası ölüm yardımı yapılması kararlaştırılmıştır.

67 SAYILI GENEL KURUL KARARINA AYKIRI DAVRANIŞLAR HAKKINDA

Van ilinde günlük olarak neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz 1 (bir) Gazetenin 31 Aralık 2016 tarihine kadar yürürlükte kalan 67 sayılı Genel Kurul kararının içerik (münderecat) başlıklı 17 nci maddesi ile kadroya ilişkin 20 ve 51 inci maddelerini ihlali nedeniyle 195 sayılı Kanun’un 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca konu Gazeteye 1 (bir) günlük resmi ilan ve reklam kesme cezası verilmiştir.

RESMİ İLAN VE REKLAMLAR İLE BUNLARI YAYINLAYACAK SÜRELİ YAYINLAR YÖNETMELİĞİNE AYKIRI DAVRANIŞLAR HAKKINDA

Kurum görev alanındaki yerlerde münteşir resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı gazetelere dair Kurum ilgili birimleri tarafından tesis olunan muhtelif iş ve işlemler neticesinde:

-Bursa ili Yenişehir ilçesinde günlük olarak neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınlama hakkına haiz 1 (bir) Gazetenin anılan Yönetmeliğin asgari kadroyu düzenleyen 77nci maddesine,

-Mardin ilinde günlük olarak neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınlama hakkı bulunan 1 (bir) Gazetenin ise yine aynı Yönetmeliğin kadro başlıklı 43 üncü maddesine aykırı davranışı sebebiyle 195 sayılı Kanun’un 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre muhatap Gazetelere 1 (bir) ‘er günlük resmi ilan ve reklam kesme cezası verilmiştir.

İTİRAZLAR HAKKINDA

Tokat ilinde günlük olarak neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınlama hakkına sahip 1 (bir) Gazetenin anılan yayınlama hakkını kesintisiz bir şekilde devamını teminen Kurum mevzuatı uyarınca yükletilen vecibelerden muhtelif maddelere ilişkin olanlarına dair yükümlülükleri yerine getirememesi sebebiyle daha önce hakkında alınan ilgili Genel Müdürlük kararına karşı yapmış olduğu müracaatın değerlendirilmesi neticesinde, konu Genel Müdürlük kararının revize edilmesine karar verilmiştir.

BASIN AHLAK ESASLARININ İHLAL EDİLDİĞİNE DAİR ŞİKAYETLER HAKKINDA

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının 3 üncü maddesine uygunluk arz edecek şekilde tekemmül ettirilen Bilecik ve Denizli illerinde yayınlanan 1 ( bir)’er, İstanbul ilinde yayınlanan 2 (iki) Gazete hakkındaki toplam 4 (dört) şikayet dosyasının tetkit edilmesi sonucunda:

-Denizli ilinde neşrolunan Gazeteye ilişkin şikâyette öne sürülen hususların Basın Ahlak Esaslarına aykırılık teşkil etmediği görüldüğünden, ilgili Gazete hakkında 195 sayılı Kanun’un 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca cezai müeyyide tertip edilmesine mahal olmadığına,

-Ancak Bilecik ve İstanbul illerinde yayınlanan konu 3 (üç) Gazeteye dair şikâyetlerde ise 129 sayılı Genel Kurul kararının 1 inci maddesinin (ı) bendi;

‘Kişi, kurum ve toplum katmanlarına yönelik yayınlarda, eleştiri sınırlarını   aşan aşağılayıcı sözcükler kullanılamaz; hakaret edilemez, sövülemez iftira ve haksız isnat yapılamaz’

hükmünün ihlal edildiğinden, ilgili Gazetelere 195 sayılı Kanun’un 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bende dairesinde 2 ( iki)’ şer günlük resmi ilan ve reklam kesme cezası verilmiştir.

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ TALEPLERİ HAKKINDA

Bursa ili Karacabey ve Yenişehir ilçelerinde neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz 1 (bir)’er Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin süreli yayın ismi ve değişikliği başlıklı 57 nci maddesine göre yapmış oldukları isim değişikliği müracaatları, isimlerinin değiştirilmesi hususunda öne sürdükleri gerekçeleri makul bulunduğundan, bu konuda alınan kararların muhatapları Gazetelere tebliğini müteakiben 1 (bir) ay içerisinde tatbik edilmek üzere ve bekleme süresine tabi tutulmaksızın Karacabey ilçesinde yayınlanan Yörem gazetesinin ismini talebi doğrultusunda ‘Karacabey Yörem’ , Yenişehir ilçesinde yayınlanan Yörem gazetesinin ise yine talebi doğrultusunda ismini ‘Yenişehir Yörem’ olarak değiştirilmesine izin verilmiştir.

 

Bu gönderiyi paylaş