BİK Yönetim Kurulu 2017 Yılı 19 uncu Toplantısı yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2017 Yılı 19 uncu Toplantısı yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2017 yılı 19 uncu Toplantısı, 22 Ağustos 2017 tarihinde Kurumun İstanbul Cevizlibağ’daki Genel Müdürlük binasında yapıldı.

Eklenme: 23 Ağustos 2017 - 07:52 / Son Güncelleme: 23 Ağustos 2017 - 7:52

Toplantıda alınan bazı kararlar özet olarak aşağıda verilmektedir.

BASINDA FİKREN VEYA BEDENEN ÇALIŞANLARA VERİLEN BORÇ PARA İLE YAPILAN MUHTAÇLIK YARDIMLARI

Kurumun teşkiline dair 195 sayılı Kanun’un 2 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanun’a dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 102 ve 103 üncü maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanun’a dayanılarak alınan, 68 sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında ;

Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz Gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 124 basın mensubunun her birine faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli 4.200,- Türk Lirası 1 basın mensubuna da 3.000,- Türk Lirası olmak üzere toplam 523.800,- Türk Lirası borç para yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

67 SAYILI GENEL KURUL KARARINA AYKIRI DAVRANIŞLAR HAKKINDA

Mersin ili Erdemli ilçesinde günlük olarak yayınlanan 1 (bir) Gazete ile Ordu ilinde günlük olarak yayınlanan 2 (iki) Gazetenin 67 sayılı Genel Kurul Kararının kadroyu düzenleyen 20 nci maddesine aykırı davranışları sebebiyle 195 sayılı Kanun’un 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca sözü edilen Gazetelere 1 (bir)’er günlük resmi ilan ve reklam kesme cezası verilmiştir.

BASIN AHLAK ESASLARININ İHLAL EDİLDİĞİNE DAİR ŞİKAYETLER HAKKINDA

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının 3’üncü maddesine uygunluk arzedecek şekilde tekemmül ettirilen Kayseri ili ile Samsun ili Çarşamba ilçesinde yayınlanan 1(bir)’er ve ayrıca İstanbul ilinde yayınlanan 3 (üç) Gazete hakkındaki toplam 5 (beş) şikayet dosyasının incelenmesi neticesinde;

Samsun ili Çarşamba ilçesinde yayınlanan gazetenin iki ayrı sayısına ilişkin şikayetlerden biri dahil olmak üzere diğer 4 (dört) gazete hakkındaki şikayetlerde öne sürülen hususların Basın Ahlak Esaslarına aykırılık teşkil etmediği görüldüğünden, ilgili Gazeteler hakkında 195 sayılı Kanun’un 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca cezai müeyyide tertip edilmesine mahal olamadığına,

-Ancak Samsun ili Çarşamba ilçesinde neşrolunan Gazetenin diğer sayısı için yapılan şikayet konusunun ise bahsi geçen 129 sayılı Genel Kurul kararının 1 inci maddesinin (ı ve l) bentleri:

‘(ı) Kişi, kurum ve toplum katmanlarına yönelik yayınlarda, eleştiri sınırlarını aşan aşağılayıcı sözcükler kullanılamaz; hakaret edilemez, sövülemez iftira ve haksız isnat yapılamaz.

(l) Haber başlıklarında, haberin içeriği saptırılamaz ve çelişki yaratılamaz.’

hükümlerine aykırılık teşkil ettiği kanaatine varıldığından, ilgili Gazeteye 195 sayılı Kanun’un 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca 1 (bir) günlük resmi ilan ve reklam kesme cezası verilmiştir.

Bu gönderiyi paylaş