BİK Yönetim Kurulu 2017 Yılı 2 nci Toplantısı Yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2017 Yılı 2 nci Toplantısı Yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2017 yılının 2 nci Toplantısı, 27 Ocak 2017 tarihinde Kurumun İstanbul Cevizlibağ’daki Genel Müdürlük binasında yapıldı. Toplantıda alınan bazı kararlar özet olarak aşağıda verilmektedir.

Eklenme: 30 Ocak 2017 - 11:18 / Son Güncelleme: 30 Ocak 2017 - 11:18

BASINDA FİKREN VEYA BEDENEN ÇALIŞANLARA VERİLEN BORÇ PARA

Kurumun teşkiline dair 195 sayılı Kanun’un 2 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanun’a dayanılarak yapılan Yönetmeliğin 102 ve 103 üncü maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanun’a dayanılarak alınan, 68 sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir.

Bu düzenlemelerden hareketle anılan Yönetim Kurulu toplantısında;

Kuruma intikal ettirilen borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda sözü edilen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki 109 basın mensubunun her birine faizsiz ve 12/18/24 ay geri ödemeli 4.200, – Türk Lirası olmak üzere toplam 457.800, – Türk Lirası borç para yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

67 SAYILI GENEL KURUL KARARINA AYKIRI DAVRANIŞLAR (31 ARALIK 2016 TARİHİNE KADAR YÜRÜRLÜKTE BULUNAN)

Kurum görev alanındaki yerlerde neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz bulunan Gazeteler hakkında Kurum ilgili Birimleri tarafından ifa olunan iş ve işlemler neticesinde :

*Mardin ve Zonguldak illerinde günlük olarak yayınlanan 1’er Gazetenin 31 Aralık 2016 tarihine kadar yürürlükte olan 67 sayılı Genel Kurul kararının diğer ödevler başlıklı 36 ncı maddesine,

*Bolu ilinde günlük olarak yayınlanan 1 Gazetenin aynı Genel Kurul kararının dizgi ve baskı tekniğine dair 26 ncı maddesine,

*Muğla ilinde günlük olarak yayınlanan 1 Gazetenin anılan Genel Kurul kararının asgari fiili satış adedine ilişkin 55 inci maddesine,

*Mardin ili Midyat ilçesinde haftalık yayın periyodunda yayınlanan 1 Gazetenin ise yine sözü edilen Genel Kurul kararının içerik başlıklı 17 nci, kadro başlıklı 20 nci ve asgari kadro başlıklı 73 üncü maddesine

aykırı davranışları nedeniyle, konu Gazetelerden günlük olarak yayınlananlar için 1’er gün, haftalık yayın periyodunda yayınlanan Gazeteye ise 1 sayı süreyle, 195 sayılı Kanun’un 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca resmi ilan ve reklamlarının kesilmesine karar verilmiştir.

BASIN AHLAK ESESLARININ İHLAL EDİLDİĞİNE DAİR ŞİKAYETLER HAKKINDA

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının 3 üncü maddesine uygunluk arzedecek şekilde tekemmül ettirilen İstanbul ilinde neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz bulunan 4 Gazete hakkındaki 4 şikayet dosyasının tetkiki neticesinde, 3 Gazete ile alakalı şikayetlerde öne sürülen iddiaların anılan 129 sayılı Genel Kurul kararının 1 inci maddesinde belirtilen Basın Ahlak Esasları ilkelerine aykırılık teşkil etmediği kanaatine varıldığından, ilgili Gazeteler hakkında cezai müeyyide tertip edilmesine mahal olmadığına karar verilmiştir.

Ancak, 1 Gazete hakkındaki vaki şikayette öne sürülen hususların aşağıda açık hükmü verilen bahsi geçen Genel Kurul kararının 1 inci maddesinin:

“g) Gazete ve dergiler, verdikleri gerçeğe aykırı bilgilerden dolayı, yollanacak, yayın organına ve üçüncü kişilere hakaret ve suç unsuru içermeyen cevap ve düzeltme metinlerini; bunların gönderilmesine sebep olan yazının etkisini bütünüyle giderecek şekilde, günlük süreli yayınlarda cevap ve düzeltme metinlerinin alındığı tarihten itibaren en geç üç gün içinde, diğer süreli yayınlarda ise cevap ve düzeltme metinlerinin alındığı tarihten itibaren üç günden sonraki ilk nüshada, ilgili yayının yer aldığı sayfa ve sütunlarda, aynı puntolarla ve aynı şekilde yayımlar.

ı) Kişi, kurum ve toplum katmanlarına yönelik yayınlarda, eleştiri sınırlarını aşan aşağılayıcı sözcükler kullanılamaz; hakaret edilemez, sövülemez iftira ve haksız isnat yapılamaz.”

bent hükümler’ini ihlal ettiği kanaatine varıldığından hareketle konu Gazetenin 1 gün süreyle, 195 sayılı Kanun’un 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca resmi ilan ve reklamlarının kesilmesine karar verilmiştir.

 

Bu gönderiyi paylaş