BİK Yönetim Kurulu 2017 Yılı 21 inci Toplantısı yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2017 Yılı 21 inci Toplantısı yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2017 yılı 21 inci Toplantısı, 15 Eylül 2017 tarihinde Kurumun Kocaeli Bayramoğlu Tatil Köyü Sosyal Tesislerinde yapıldı.

Eklenme: 18 Eylül 2017 - 10:41 / Son Güncelleme: 18 Eylül 2017 - 10:41

Toplantıda alınan bazı kararlar özet olarak aşağıda verilmektedir.

BASINDA FİKREN VEYA BEDENEN ÇALIŞANLARA VERİLEN BORÇ PARA İLE YAPILAN MUHTAÇLIK YARDIMLARI

Kurumun teşkiline dair 195 sayılı Kanun’un 2 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanun’a dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 102 ve 103 üncü maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanun’a dayanılarak alınan, 68 sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında;

Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz Gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 147 basın mensubunun her birine faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli 4.200,- Türk Lirası olmak üzere toplam 617,400- Türk Lirası borç para yardımı; aynı mevzuat hükümleri uyarınca Kuruma başvuruda bulunan çalışamaz ve muhtaç durumdaki 1 gazeteciye ise 4.000,- Türk Lirası geri ödemesiz muhtaçlık yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

31 ARALIK 2016 TARİHİNE KADAR YÜRÜRLÜKTE KALAN 67 SAYILI GENEL KURUL KARARINA AYKIRI DAVRANIŞLAR HAKKINDA

Kurum görev alanındaki yerlerde neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı Gazetelere dair Kurum ilgili Birimleri tarafından tesis olunan muhtelif iş ve işlemler neticesinde;

İstanbul ilinde günlük olarak yayınlanan 1 (bir) Gazetenin 67 sayılı Genel Kurul kararının kadroya ilişkin 43, 64 ve 65 inci, asgari fiili satış adedini düzenleyen 66 ncı, diğer ödevler başlıklı 29 uncu ve tutulacak defterlere dair 30 uncu maddelerine aykırı davranışı nedeniyle 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca resmi ilan ve reklamlarının 1 (bir) gün süreyle kesilmesine karar verilmiştir.

BASIN AHLAK ESASLARININ İHLAL EDİLDİĞİNE DAİR ŞİKÂYETLER HAKKINDA

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının 3 üncü maddesine uygunluk arz edecek şekilde tekemmül ettirilen resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz bulunan Aydın, İstanbul ve Ordu illerinde yayınlanan 1 (bir)’er Gazeteye ilişkin toplam 3 (üç) şikâyet dosyasının tetkiki neticesinde;

Aydın ve Ordu illerinde neşrolunan Gazeteler hakkındaki şikâyetlerin sözü edilen Genel Kurul kararının 1 inci maddesinde belirtilen Basın Ahlak Esasları ilkelerine aykırılık teşkil etmediği kanaatine varıldığından ilgili Gazeteler için cezai müeyyide tertip edilmesine mahal olmadığına karar verilmiştir.

Ancak, İstanbul ilinde neşrolunan Gazeteyle alakalı şikâyet başvurusunda ise anılan Genel Kurul kararının 1 inci maddesinin (g) bendi;

  • ‘’Gazete ve dergiler, verdikleri gerçeğe aykırı bilgilerden dolayı, yollanacak, yayın organına ve üçüncü kişilere hakaret ve suç unsuru içermeyen cevap ve düzeltme metinlerini; bunların gönderilmesine sebep olan yazının etkisini bütünüyle giderecek şekilde, günlük süreli yayınlarda cevap ve düzeltme metinlerinin alındığı tarihten itibaren en geç üç gün içinde, diğer süreli yayınlarda ise cevap ve düzeltme metinlerinin alındığı tarihten itibaren üç günden sonraki ilk nüshada, ilgili yayının yer aldığı sayfa ve sütunlarda, aynı puntolarla ve aynı şekilde yayımlar.’’

hükmünün ihlal edildiğinden hareketle, ilgili Gazeteye 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca 1 (bir) günlük resmi ilan ve reklam kesme cezası verilmiştir.

Bu gönderiyi paylaş