BİK Yönetim Kurulu 2017 Yılı 22 nci Toplantısı yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2017 Yılı 22 nci Toplantısı yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2017 yılı 22 nci Toplantısı, 29 Eylül 2017 tarihinde Kurumun İstanbul Cevizlibağ’daki Genel Müdürlük binasında yapıldı.

Eklenme: 30 Eylül 2017 - 08:58 / Son Güncelleme: 30 Eylül 2017 - 8:58

Toplantıda alınan bazı kararlar özet olarak aşağıda verilmektedir.

BASINDA FİKREN VEYA BEDENEN ÇALIŞANLARA VERİLEN BORÇ PARA YARDIMLARI
Kurumun teşkiline dair 195 sayılı Kanun’un 2 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanun’a dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 102 ve 103 üncü maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanun’a dayanılarak alınan, 68 sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında;
Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz Gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 138 basın mensubunun her birine faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli 4.200,- Türk Lirası olmak üzere toplam 579.600,- Türk Lirası borç para yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

MEVZUATA AYKIRI DAVRANIŞLAR HAKKINDA
Kurum görev alanındaki yerlerde neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı Gazetelere ilişkin Kurum ilgili Birimleri tarafından tesis olunan muhtelif iş ve işlemler neticesinde:
Mardin ilinde günlük olarak neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınlama hakkına haiz bulunan 1 (bir) Gazetenin Basın İlan Kurumunun teşkiline dair 195 sayılı Kanunun 31 inci maddesi ile bu Kanuna dayanılarak yapılan Resmi İlan ve Reklamların Elektronik Ortamda Alınıp Dağıtılmasına Dair Yönetmeliğin 12 nci maddesine aykırı davranışı sebebiyle, muhatap Gazeteye anılan Kanunun 49 uncu maddesinin birici fıkrasının (a) bendi uyarınca 1(bir) gün süreyle resmi ilan ve reklam kesme cezası verilmiştir.

YÖNETİM KURULUNA YAPILAN İTİRAZLAR
Resmi ilan ve reklam yayınlama hakkına haiz bulunan İstanbul ilinde günlük olarak yayınlanan 1 (bir) Gazetenin 31 Aralık 2016 tarihine kadar yürürlükte kalan 67 sayılı Genel Kurul Kararının bekleme süresine ilişkin 57 nci maddesine aykırı davranışı nedeniyle Kurum Genel Müdürlüğü tarafından hakkında alınan Genel Müdürlük Israr kararına karşı yapmış olduğu itiraz ile resmi ilan ve reklam yayınlama hakkı kazanabilmesi için Kurum Genel Müdürlüğünce bekleme süresine tabi tutulmuş olunan Çorum ilinde münteşir 1 (bir) Gazetenin bekleme süresi başlangıç tarihinin yeniden belirlenmesine ilişkin yine Kurum Genel Müdürlüğünce hakkında alınan Genel Müdürlük ısrar kararına karşı yaptığı itiraz değerlendirilmiş olup neticesinde konu Gazeteler için tesis edilen iş ve işlemler yerinde görüldüğünden hareketle bahsi geçen itirazların reddine karar verilmiştir.
Diğer taraftan, resmi ilan yayınıyla alakalı olarak Bitlis Valiliğinin görev alanında bulunan ve anılan ilanları yayınlama hakkını haiz olan günlük yayın periyoduyla neşrolunan Bitlis ili Ahlat ilçesinde münteşir 1 (bir) Gazetenin 67 sayılı Genel Kurul Kararının kadro başlıklı 20 nci maddesi ile asgari kadro başlıklı 73 üncü maddesini ihlali nedeniyle daha önce Bitlis Valilik Makamı tarafından alınan Valilik Israr kararına karşı bahse konu Gazetenin yapmış olduğu itiraz da benzer şekilde değerlendirilmiş ve neticesinde anılan Valilik tarafından alınan Valilik kararının kısmen revize edilmesine karar verilmiştir.

BASIN AHLAK ESASLARININ İHLAL EDİLDİĞİNE DAİR ŞİKAYETLER HAKKINDA
Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının 3 üncü maddesine uygunluk arz edecek şekilde tekemmül ettirilen Bursa ilinde yayınlanan 1 (bir) Gazete hakkındaki 1 (bir) ve Hatay ili Samandağ ilçesinde yayınlanan 1 (bir) Gazete hakkındaki 2 (iki) olmak üzere toplam 3 (üç) şikayet dosyasının tetkik edilmesi sonucunda;
Anılan şikayetlerde 3 (üç) Gazetenin de 129 sayılı Genel Kurul kararının 1 inci maddesinin
(ı) bendi:
‘’(ı) Kişi, kurum ve toplum katmanlarına yönelik yayınlarda, eleştiri sınırlarını aşan aşağılayıcı sözcükler kullanılamaz; hakaret edilemez, sövülemez iftira ve haksız isnat yapılamaz.’’

hükmünün yanı sıra Hatay ili Samandağ ilçesinde münteşir Gazetenin vaki şikayetlerden birinde aynı Genel Kurul kararının yine 1 inci maddesinin (c) bendi :
‘’(c) Hiç kimse, suçlu olduğu kesin yargı kararıyle belirtilmedikçe suçlu olarak ilân edilemez; cezai soruşturma aşamasında veya devam eden davaların konusu olan olaylarla ilgili haber veya yorumlarda “Suçsuzluk” ilkesi ihlâl edilemez; soruşturma ve yargılamanın doğal ve yasal akışını, özellikle hâkimlerin kararını etkileyecek beyan ve yorumlarda bulunulamaz.’’

hükmünü ihlal ettiğinden;
195 Sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca konu Gazetelerden Bursa ilinde yayınlanan Gazeteye 5 (beş); Hatay ili Samandağ ilçesinde yayınlanan Gazeteye ise ik ayrı şikayet için 1 (bir)’er gün olmak üzere toplam 2 (iki) gün süreyle resmi ilan ve reklam kesme cezası verilmiştir.

 

 

Bu gönderiyi paylaş