BİK Yönetim Kurulu 2017 Yılı 23 üncü toplantısı yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2017 Yılı 23 üncü toplantısı yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2017 yılı 23 üncü Toplantısı, 13 Ekim 2017 tarihinde Kurumun İstanbul Cevizlibağ’daki Genel Müdürlük binasında yapıldı.

Eklenme: 14 Ekim 2017 - 08:11 / Son Güncelleme: 14 Ekim 2017 - 8:11

Toplantıda alınan bazı kararlar özet olarak aşağıda verilmektedir.

BASINDA FİKREN VEYA BEDENEN ÇALIŞANLARA VERİLEN BORÇ PARA İLE YAPILAN MUHTAÇLIK YARDIMLARI

Kurumun teşkiline dair 195 sayılı Kanun’un 2 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanun’a dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 102 ve 103 üncü maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanun’a dayanılarak alınan, 68 sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında;

Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz Gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 177 basın mensubunun her birine faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli 4.200,- Türk Lirası olmak üzere toplam 743,400- Türk Lirası borç para yardımı; aynı mevzuat hükümleri uyarınca Kuruma başvuruda bulunan çalışamaz ve muhtaç durumdaki 1 gazeteciye ise 4.000,- Türk Lirası geri ödemesiz muhtaçlık yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

31 ARALIK 2016 TARİHİNE KADAR YÜRÜRLÜKTE KALAN 67 SAYILI GENEL KURUL KARARI İLE BU KARARIN YERİNE YAPILAN VE 1 OCAK 2017 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN RESMİ İLAN VE REKLAMLAR İLE BUNLARI YAYINLAYACAK SÜRELİ YAYINLAR YÖNETMELİĞİNE AYKIRI DAVRANIŞLAR

Kurum görev alanındaki yerlerde neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı Gazetelere dair Kurum ilgili Birimleri tarafından tesis olunan muhtelit iş ve işlemler neticesinde;

Antalya ili Gazipaşa ilçesinde günlük olarak neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz 1 (bir) Gazetenin 67 sayılı Genel Kurul Kararının asgari kadroyu düzenleyen 73 üncü maddesini; Kahramanmaraş ilinde günlük olarak neşrolunan anılan yayınlama hakkını haiz bulunan 1 (bir) Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin dizgi- tertip ve baskı esaslarına ilişkin 48 inci; Zonguldak ilinde günlük olarak neşrolunan ve benzer şekilde yayınlama hakkını haiz 1 (bir) Gazetenin de aynı Yönetmeliğin künye ve zorunlu bilgilerin düzenlendiği 60 ıncı maddesini ihlal etmeleri sebebiyle 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca muhatap Gazetelere 1 (bir)’er gün süreyle resmi ilan ve reklam kesme cezası verilmiştir.

YÖNETİM KURULUNA YAPILAN İTİRAZLAR

Resmi ilanların gazetelerde yayımının Amasya Valiliğinin uhdesinde bulunduğu Amasya ili Merkez Belediyesi sınırları içerisinde neşrolunan anılan ilanları yayınlama hakkına haiz 1 (bir) Gazetede adı geçen Valilik aracılığıyla yayımlatılan resmi ilanların ölçümü ve hesaplamasının halihazırda yürürlükte bulunan Resmi İlan Fiyat Tarifesine uygunluk arz etmediği yönünde sözü edilen resmi ilanların sahibi idare ile Amasya Valiliği arasında çıkan ihtilaf, 195 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca Kurum Yönetim Kurulunca görüşülmüş ve nihayetinde, ihtilafa konu resmi ilanlar için ilgili Gazete tarafından daha önce düzenlenmiş olunan faturanın yine bu resmi ilanların sahibi idare lehine olacak şekilde yeniden tanzim edilmesine karar verilmiştir.

BASIN AHLAK ESASLARININ İHLAL EDİLDİĞİNE DAİR ŞİKÂYETLER HAKKINDA

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının 3 üncü maddesine uygunluk arz edecek şekilde tekemmül ettirilen İstanbul ilinde yayınlanan 2 (iki) Gazete ile Bursa ilinde yayınlanan 1 (bir) Gazete hakkındaki toplam 3 (üç) şikâyet dosyasının tetkiki neticesinde, anılan şikâyetlerden İstanbul’da yayınlanan 1(bir) Gazeteye dair şikâyette öne sürülen hususların sözü edilen Genel Kurul kararına aykırılık teşkil etmediğinden konu Gazete hakkında 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi uyarınca herhangi bir müeyyide tatbikine mahal olmadığına ancak, diğer 2 (iki) Gazeteyle alakalı şikâyetlerde öne sürülen hususlarda İstanbul’da yayınlanan Gazetenin 129 sayılı Genel Kurul kararının 1 inci maddesinin (e ve ı) bentlerinde yer alan:

‘’ e) Küçüklerin ve gençlerin toplum içinde, kişiliklerinin gelişmesini ve korunmasını olumsuz etkileyecek veya onlara yönelik cinsel tacize teşvik eden ve şiddeti özendiren yayın yapılamaz.

ı) Kişi, kurum ve toplum katmanlarına yönelik yayınlarda, eleştiri sınırlarını aşan aşağılayıcı sözcükler kullanılamaz; hakaret edilemez, sövülemez iftira ve haksız isnat yapılamaz’’

hükümlerinin ihlal edildiği, Bursa’da yayınlanan Gazetenin de benzer şekilde yukarıda açık hükmü verilen (ı) bendini ihlal ettiği anlaşıldığından, bahsi geçen her 2 (iki) Gazeteye yine 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine istinaden 1 (bir) ‘er günlük resmi ilan ve reklam kesme cezası verilmiştir.

İSİM DEĞİŞTİRME TALEBİ HAKKINDA

Niğde ilinde günlük olarak yayınlanan Türkiye’de Yeni Yıldız gazetesinin adını Niğde Günaydın olarak değiştirmesine dair talebi uygun bulunmuş olup, bu yönde alınan kararın ilgili Gazeteye tebliğini müteakip 1(bir) ay içerisinde tatbik edilmek kaydiyle adını değiştirmesine izin verilmiştir.

Bu gönderiyi paylaş