BİK Yönetim Kurulu 2017 Yılı 24 üncü toplantısı yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2017 Yılı 24 üncü toplantısı yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2017 yılı 24 üncü toplantısı, 27 Ekim 2017 tarihinde Kurumun Ankara’daki Şube Müdürlüğü binasında yapıldı.

Eklenme: 28 Ekim 2017 - 13:04 / Son Güncelleme: 28 Ekim 2017 - 13:04

Toplantıda alınan bazı kararlar özet olarak aşağıda verilmektedir.

BASINDA FİKREN VEYA BEDENEN ÇALIŞANLARA VERİLEN BORÇ PARA İLE YAPILAN MUHTAÇLIK YARDIMLARI

Kurumun teşkiline dair 195 sayılı Kanun’un 2 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanun’a dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 102 ve 103 üncü maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanun’a dayanılarak alınan, 68 sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında;

Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz Gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 158 basın mensubunun her birine faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli 4.200,- Türk Lirası olmak üzere toplam 663,600,- Türk Lirası borç para yardımı; aynı mevzuat hükümleri uyarınca Kuruma başvuruda bulunan çalışamaz ve muhtaç durumdaki 1 gazeteciye ise 4.000,- Türk Lirası geri ödemesiz muhtaçlık yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

RESMİ İLAN VE REKLAMLAR İLE BUNLARI YAYINLAYACAK SÜRELİ YAYINLAR YÖNETMELİĞİNE AYKIRI DAVRANIŞLAR HAKKINDA

Kurum görev alanındaki yerlerde neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı Gazetelere dair Kurum ilgili Birimleri tarafından tesis olunan muhtelif iş ve işlemler neticesinde; Ankara ve İstanbul illeri ile Balıkesir ili Erdek ilçesinde günlük olarak neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınlama hakkına haiz bulunan 3(üç) Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin künye ve zorunlu bilgiler başlıklı 60 ıncı maddesini ihlal etmeleri nedeniyle 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca muhatap Gazetelere 1(bir)’er günlük resmi ilan ve reklam kesme cezası verilmiştir.

BASIN AHLAK ESASLARININ İHLAL EDİLDİĞİNE DAİR ŞİKÂYETLER HAKKINDA

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının 3 üncü maddesine uygunluk arzedecek şekilde tekemmül ettirilen İstanbul ilinde günlük olarak neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınlama hakkına haiz bulunan 3(üç) Gazete hakkındaki şikayetlerde öne sürülen hususlardan 1(bir) Gazete hakkındaki şikayet dosyasındaki iddiaların anılan Genel Kurul kararının 1 inci maddesi ile yine bu maddesinin (ı) bendi, diğer 2 (iki) Gazete hakkındaki şikayet dosyalarındaki iddiaların ise bahsi geçen (ı) bendinde yer olan ;

‘’1) Bir kamu hizmeti olan gazetecilik, kişisel veya ahlâka aykırı amaç ve çıkarlara âlet edilemez ve kamu yararına aykırı bir şekilde kullanılamaz. Haberlerde ve olayların yorumunda gerçeklerden saptırma, çarpıtma veya kısaltma yoluyla amaçlı olarak ayrılınamaz. Doğruluğu kuşku uyandırabilen ve araştırılması gazetecilik imkânları içinde bulunan haberler, araştırılıp doğruluğuna emin olunmadan yayınlanamaz. Bu hizmetin görülmesinde aşağıdaki Basın Ahlâk Esasları’na uyulur’’

ı) Kişi, kurum ve toplum katmanlarına yönelik yayınlarda, eleştiri sınırlarını aşan aşağılayıcı sözcükler kullanılamaz; hakaret edilemez, sövülemez iftira ve haksız isnat yapılamaz’’

hükümlerinin ihlal edildiği anlaşıldığından, 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yukarıda açık hükümleri verilen 1 inci maddenin yanı sıra (ı) bendini ihlal eden 1(bir) Gazeteye 3(üç); (ı) bendini ihlal eden 2(iki) Gazeteye ise 1(bir)’er günlük resmi ilan ve reklam kesme cezası verilmiştir.

Bu gönderiyi paylaş