BİK Yönetim Kurulu 2017 Yılı 25 inci toplantısı yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2017 Yılı 25 inci toplantısı yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2017 yılı 25 inci toplantısı, 10 Kasım 2017 tarihinde Kurumun İstanbul Cevizlibağ’daki Genel Müdürlük binasında yapıldı.

Eklenme: 11 Kasım 2017 - 10:58 / Son Güncelleme: 11 Kasım 2017 - 10:58

Toplantıda alınan bazı kararlar özet olarak aşağıda verilmektedir.

BASINDA FİKREN VEYA BEDENEN ÇALIŞANLARA VERİLEN BORÇ PARA İLE YAPILAN MUHTAÇLIK YARDIMLARI

Kurumun teşkiline dair 195 sayılı Kanun’un 2 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanun’a dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 102 ve 103 üncü maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanun’a dayanılarak alınan, 68 sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında;

Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz Gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 131 basın mensubunun her birine faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli 4.200,- Türk Lirası olmak üzere toplam 550.200,- Türk Lirası borç para yardımı; aynı mevzuat hükümleri uyarınca Kuruma başvuruda bulunan çalışamaz ve muhtaç durumdaki 2 gazeteciye ise 8.000,- Türk Lirası geri ödemesiz muhtaçlık yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

RESMİ İLAN VE REKLAMLAR İLE BUNLARI YAYINLAYACAK SÜRELİ YAYINLAR YÖNETMELİĞİNE AYKIRI DAVRANIŞLAR HAKKINDA

Kurum görev alanındaki yerlerde neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı Gazetelere dair Kurum ilgili Birimleri tarafından tesis olunan muhtelif iş ve işlemler neticesinde; Gaziantep ilinde günlük olarak yayınlanan resmi ilan ve reklam yayınlama hakkına haiz bulunan 1(bir) Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin içerik başlıklı 39 uncu maddesini; benzer şekilde Mardin ilinde günlük olarak neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınlama hakkına haiz 1(bir) Gazetenin ise aynı Yönetmeliğin kadroya ilişkin 43 üncü maddesinin altıncı fıkrasını ihlal etmeleri nedeniyle 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca muhatap Gazetelere 1(bir)’er günlük resmi ilan ve reklam kesme cezası verilmiştir.

BASIN AHLAK ESASLARININ İHLAL EDİLDİĞİNE DAİR ŞİKAYETLER HAKKINDA

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının 3 üncü maddesine uygunluk arzedecek şekilde tekemmül ettirilen Bursa ilinde günlük olarak yayınlanan resmi ilan ve reklam yayınlama hakkına haiz 2 (iki) Gazeteye ilişkin 3(üç), Samsun ilinde günlük olarak yayınlanan resmi ilan ve reklam yayınlama hakkına haiz 1(bir) Gazeteye dair 1(bir) olmak üzere toplam 4 (dört) şikâyet dosyasının tetkiki sonucunda, Bursa ilinde yayınlanan 1(bir) Gazeteye dair şikâyette öne sürülen hususların sözü edilen Genel Kurul kararına aykırılık teşkil etmediğinden konu Gazete hakkında 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca müeyyide uygulamasına mahal olmadığına karar verilmiştir.

Ancak, yine Bursa ilinde yayınlanan diğer Gazeteye ait 2(iki) ayrı şikâyet dosyasında öne sürülen hususların 129 sayılı Genel Kurul Kararının 1inci maddesinin e, h ve ı bend:

‘e) Küçüklerin ve gençlerin toplum içinde, kişiliklerinin gelişmesini ve korunmasını olumsuz etkileyecek veya onlara yönelik cinsel tacize teşvik eden ve şiddeti özendiren yayın yapılamaz.

h) Ahlâka aykırı yayın yapılamaz.

ı) Kişi, kurum ve toplum katmanlarına yönelik yayınlarda, eleştiri sınırlarını aşan aşağılayıcı sözcükler kullanılamaz; hakaret edilemez, sövülemez iftira ve haksız isnat yapılamaz.

hükümlerini, Samsun ilinde neşrolunan Gazete hakkındaki şikâyet dosyasında öne sürülen hususlarda da benzer şekilde yukarıda açık hükümlerine yer verilen e ve h bentlerinin ihlal edildiği anlaşıldığından, 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca Bursa ilinde yayınlanan Gazeteye anılan şikayet dosyalarından biri için 2 (iki) diğeri için 4 (dört) gün olmak üzere toplam 6 (altı) günlük; Samsun ilinde neşrolunan Gazeteye ise 7 (yedi) günlük resmi ilan ve reklam kesme cezası verilmiştir.

İSİM DEĞİŞTİRME TALEPLERİ HAKKINDA

Günlük yayın periyoduyla neşrolunan ve resmi ilan ve reklam yayınlama hakkına haiz bulunan İstanbul ilinde münteşir Gazetem İstanbul’un adını ‘Damga’; Yozgat ilinde yayınlanan Yozgat Yenigün gazetesinin ise adını ‘Yozgat Çamlık’ olarak değiştirilmesine ilişkin talepler uygun görülmüş olup, bu yönde alınan kararların ilgili Gazetelere tebliğini müteakip 1(bir) ay içerisinde tatbik edilmek kaydiyla adlarının değiştirilmesine izin verilmiştir.

Bu gönderiyi paylaş