BİK Yönetim Kurulu 2017 Yılı 26 ncı toplantısı yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2017 Yılı 26 ncı toplantısı yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2017 yılı 26 ncı toplantısı, 21 Kasım 2017 tarihinde Kurumun İstanbul Cevizlibağ’daki Genel Müdürlük binasında yapıldı.

Eklenme: 22 Kasım 2017 - 07:46 / Son Güncelleme: 22 Kasım 2017 - 7:46

Toplantıda alınan bazı kararlar özet olarak aşağıda verilmektedir.

BASINDA FİKREN VEYA BEDENEN ÇALIŞANLARA VERİLEN BORÇ PARA İLE YAPILAN MUHTAÇLIK YARDIMLARI

Kurumun teşkiline dair 195 sayılı Kanun’un 2 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanun’a dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 102 ve 103 üncü maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanun’a dayanılarak alınan, 68 sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında;

Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz Gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 98 basın mensubunun her birine faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli 4.200,- Türk Lirası olmak üzere toplam 411.600,- Türk Lirası borç para yardımı; aynı mevzuat hükümleri uyarınca Kuruma başvuruda bulunan çalışamaz ve muhtaç durumdaki  gazeteciye ise 12.000,- Türk Lirası geri ödemesiz muhtaçlık yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

RESMİ İLAN VE REKLAMLAR İLE BUNLARI YAYINLAYACAK SÜRELİ YAYINLAR YÖNETMELİĞİNE AYKIRI DAVRANIŞLAR HAKKINDA

Kurumun görev alanındaki yerlerde neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı Gazetelere dair Kurum ilgili birimleri tarafından tesis olunan muhtelif iş ve işlemler neticesinde; Bursa ve Samsun illerinde günlük olarak neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz bulunan 1(bir)’er Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin künye ve zorunlu bilgiler başlıklı 60 ıncı maddesini ihlal etmeleri hasebiyle 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a)bendi uyarınca konu Gazetelere 1(bir)’er günlük resmi ilan ve reklam kesme cezası verilmiştir.

BASIN AHLAK ESASLARININ İHLAL EDİLDİĞİNE DAİR ŞİKAYETLER HAKKINDA

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul Kararının 3 üncü maddesine uygunluk arz edecek şekilde tekemmül ettirilen Bilecik ve Şırnak illerinde günlük olarak nesrolunan resmi ilan yayınlama hakkını haiz 1(birer) Gazeteye ilişkin şikayet dosyalarının incelenmesi neticesinde anılan şikayetlerde öne sürülen hususların sözü edilen Genel Kurul kararına aykırılık teşkil etmediği kanaatine varıldığından, muhatap Gazetelere 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca müeyyide uygulamasına mahal olmadığına karar verilmiştir.

İSİM DEĞİLŞTİRME TALEBİ HAKKINDA

Şanlıurfa ilinde günlük yayın periyoduyla nesrolunan resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz bulunan Şanlıurfa Kent gazetesinin adını ‘Şanlıurfa’ olarak değiştirilmesine ilişkin talebi uygun görülmüş olup, bu yönde alınan kararın muhatabı Gazeteye tebliğini müteakip 1(bir) ay içerisinde tatbik edilmek kaydıyla adının değiştirilmesine izin verilmiştir.

Bu gönderiyi paylaş