BİK Yönetim Kurulu 2017 Yılı 28 inci Toplantısı Yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2017 Yılı 28 inci Toplantısı Yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2017 yılı 28 inci toplantısı, 9 Aralık 2017 tarihinde Kurumun İstanbul Cevizlibağ’daki Genel Müdürlük binasında yapıldı.

Eklenme: 11 Aralık 2017 - 11:43 / Son Güncelleme: 11 Aralık 2017 - 11:43

Toplantıda alınan bazı kararlar özet olarak aşağıda verilmektedir.

BASINDA FİKREN VEYA BEDENEN ÇALIŞANLARA VERİLEN BORÇ PARA İLE YAPILAN ÖLÜM YARDIMLARI
Kurumun teşkiline dair 195 sayılı Kanun’un 2 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanun’a dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 102 ve 103 üncü maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanun’a dayanılarak alınan, 68 sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında;

Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz Gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 117 basın mensubunun her birine faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli 4.200,- ve 4.800,- Türk Lirası olmak üzere toplam 495.600,- Türk Lirası borç para yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

Aynı mevzuat hükümleri uyarınca vefat eden 2 gazetecinin varislerine ise her birine 6.000,- Türk Lirası olmak üzere 12.000,- Türk Lirası ölüm yardımı yapılması kararlaştırılmıştır.

RESMİ İLAN VE REKLAMLAR İLE BUNLARI YAYINLAYACAK SÜRELİ YAYINLAR YÖNETMELİĞİNE AYKIRI DAVRANIŞLAR HAKKINDA

Kurumun görev alanındaki yerlerde neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı Gazetelere dair Kurum ilgili birimleri tarafından tesis olunan muhtelif iş ve işlemler neticesinde Antalya ili Manavgat ilçesi ile İstanbul ilinde günlük olarak neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz bulunan 1 (bir)’er Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin İstanbul ilinde yayınlanan Gazete künye başlıklı 60 ıncı, Antalya ili Manavgat ilçesinde yayınlanan Gazete ise içerik başlıklı 77 nci maddesini ihlal etmeleri nedeniyle, 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca konu Gazetelere 1(bir)’er günlük resmi ilan ve reklam kesme cezası verilmiştir.

YÖNETİM KURULUNA YAPILAN İTİRAZLAR

Resmi ilanların gazetelerde yayımının Isparta Valiliğinin uhdesinde bulunduğu Isparta ili Yalvaç ilçesinde neşrolunan 1(bir) Gazetenin aynı yayın yerinde münteşir diğer 1(bir) Gazetenin anılan Valilik Makamı tarafından gerçekleştirilen denetlemesi neticesinde tesis olunan Valilik işlemlerine karşı Kurumumuz mevzuatında belirtilen prosedüre uygunluk arzedecek şekilde tekemmül ettirilen itiraz dosyasının tetkiki neticesinde, itiraza konu Gazetenin Kurumumuz tarafından oluşturulacak Kontrol Kurulu üyelerince denetlenmesi ve müteakip düzenlenecek rapor doğrultusunda nihai karar ittihazında bulunacağı hususunda karar verilmiştir.

BASIN AHLAK ESASLARININ İHLAL EDİLDİĞİNE DAİR ŞİKAYETLER HAKKINDA

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının 3 üncü maddesine uygunluk arz edecek şekilde tekemmül ettirilen Bursa ilinde yayınlanan 1(bir) Gazete hakkındaki 2 (iki), Zonguldak ilinde yayınlanan 1(bir) Gazete hakkındaki 3(üç) şikayet dosyasının tetkiki neticesinde Bursa ilinde münteşir Gazeteye ilişkin 1(bir) şikayet dosyası ile Zonguldak ilinde neşrolunan Gazete hakkındaki 3(üç) şikayet dosyasının tamamında öne sürülen hususların anılan Genel Kurul kararına aykırılık teşkil etmediğinden muhatap Gazeteler hakkında 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi uyarınca herhangi bir müeyyide tatbikine mahal olmadığına ancak, bahsi geçen Bursa ilindeki Gazeteye dair diğer şikayet dosyasındaki hususların aynı Genel Kurul kararının 1 inci maddesinin e, h ve ı bentlerinde yer alan;

‘e) Küçüklerin ve gençlerin toplum içinde, kişiliklerinin gelişmesini ve korunmasını olumsuz etkileyecek veya onlara yönelik cinsel tacize teşvik eden ve şiddeti özendiren yayın yapılamaz.

h) Ahlâka aykırı yayın yapılamaz.

ı) Kişi, kurum ve toplum katmanlarına yönelik yayınlarda, eleştiri sınırlarını aşan aşağılayıcı sözcükler kullanılamaz; hakaret edilemez, sövülemez iftira ve haksız isnat yapılamaz.’

hükümlerini ihlal ettiği anlaşıldığından konu Gazeteye 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca 4 (dört) günlük resmi ilan ve reklam kesme cezası verilmiştir.

İSİM DEĞİŞTİRME TALEBİ HAKKINDA

Aydın ilinde günlük olarak yayınlanan Mücadele gazetesinin ismini ‘Manşet Aydın’ olarak değiştirilmesine dair talebi uygun bulunmuş olup, bu yönde alınan kararın ilgili Gazeteye tebliğini müteakip 1(bir) ay içerisinde tatbik edilmek kaydıyla ismini değiştirmesine izin verilmiştir.

Bu gönderiyi paylaş