BİK Yönetim Kurulu 2017 Yılı 4 üncü Toplantısı Yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2017 Yılı 4 üncü Toplantısı Yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2017 yılı 4 üncü Toplantısı, 20 Şubat 2017 tarihinde Kurumun İstanbul Cevizlibağ’daki Genel Müdürlük binasında yapıldı. Toplantıda alınan bazı kararlar özet olarak aşağıda verilmektedir.

Eklenme: 21 Şubat 2017 - 10:42 / Son Güncelleme: 21 Şubat 2017 - 10:42

BASINDA FİKREN VEYA BEDENEN ÇALIŞANLARA VERİLEN BORÇ PARA İLE YAPILAN MUHTAÇLIK VE ÖLÜM YARDIMLARI

Kurumun teşkiline dair  195 sayılı Kanun’un 2 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanun’a dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 102 ve 103 üncü maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanun’a dayanılarak alınan, 68 sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında ;

Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz Gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 109 basın mensubunun her birine faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli 4,200,- Türk Lirası olmak üzere toplam 457.800,- Türk Lirası borç para yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

Aynı mevzuat hükümleri uyarınca Kuruma başvuruda bulunan çalışamaz ve muhtaç durumdaki 11 gazetecinin her birine 4.000,- Türk Lirası muhtaçlık, vefat eden 1 gazetecinin varislerine ise 6.000,- Türk Lirası ölüm yardımı yapılması kararlaştırılmıştır.

67 SAYILI GENEL KURUL KARARINA AYKIRI DAVRANIŞLAR ( 31 ARALIK 2016 TARİHİNE KADAR YÜRÜRLÜKTE BULUNAN)

Kurum görev alanındaki yerlerde neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı Gazetelere dair Kurum ilgili Birimleri tarafından tesis olunan muhtelif iş ve işlemler neticesinde;

*Samsun ilinde günlük olarak yayınlanan 1 (bir) Gazetenin 67 sayılı Genel Kurul kararının asgari fiili satış adedi başlıklı 55 inci maddesine,

*Tekirdağ ili Çorlu ilçesinde günlük olarak yayınlanan 1 (bir) Gazetenin sözü edilen Genel Kurul kararının diğer ödevlere ilişkin 36 ncı maddesine,

*Van ilinde günlük olarak yayınlanan 2 (iki) Gazetenin ise yine aynı Genel Kurul kararının içerik başlıklı, 17, kadro başlıklı 20 ve asgari kadro başlıklı 51 inci maddelerine

aykırı davranışları sebebiyle 195 sayılı Kanun’un 49 uncu maddesinin (a) bendi uyarınca konu Gazetelere 1’er gün süreyle resmi ilan ve reklam kesme cezası verilmiştir.

BASIN AHLAK ESASLARININ İHLAL EDİLDİĞİNE DAİR ŞİKAYETLER HAKKINDA

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının 3 üncü maddesine uygunluk arzedecek şekilde tekemmül ettirilen resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz bulunan Kocaeli ilinde günlük olarak neşrolunan 2 (iki)  Gazetenin yanı sıra Ankara ilinde yine günlük olarak neşrolunan 1 (bir) Gazete hakkındaki toplam 3 (üç) şikayet dosyasının incelenmesi neticesinde anılan 3 Gazete ile alakalı şikayetlerde öne sürülen hususların, sözü edilen 129 sayılı Genel Kurul kararının 1 inci maddesinde belirtilen Basın Ahlak Esasları ilkelerine aykırılık teşkil etmediği kanaatine varıldığından, ilgili Gazeteler hakkında cezai müeyyide tertip edilmesine mahal olmadığına karar verişmiştir.

YÖNETİM KURULUNA YAPILAN İTİRAZLAR HAKKINDA

Muş il merkezinde günlük olarak neşrolunan ve resmi ilan yayınlama hakkını haiz bulunan imtiyaz sahipliği aynı tüzel kişiliğe ait 2 (iki) Gazetenin daha önce haklarında T.C. Muş Valilik Makamı tarafından alınan Valilik kararına karşı muhatap Gazetelerin Kurum mevzuatının ilgili madde hükümlerinde belirtilen prosedüre uygunluk arzedecek şekilde tekemmül ettirilen itiraz dosyalarının incelenmesi neticesinde konu Gazetelerden birinin itirazının yerinde görülmeyip itiraz başvurusundaki taleplerinin reddine; diğer Gazetenin itirazının kısmen kabulü ile birlikte hakkında daha önce tesis olunan Valilik kararının yine aynı Valililk Makamınca revize edilmek suretiyle yeni bir karar ittihazında bulunulmasına karar verilmiştir.

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ TALEPLERİ HAKKINDA

Ordu İlinde günlük olarak neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz Ordu Güncel gazetesinin yanı sıra Şanlıurfa ilinde günlük olarak neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz Dünden Bugüne Şafak gazetesinin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin süreli yayın ismi ve değişikliği başlıklı 57 nci maddesinin iki ve üçüncü fıkraları uyarınca yapmış oldukları isim değişikliği müracaatlarında, isimlerini değiştirme hususunda öne sürmüş oldukları gerekçeler makul bulunduğundan yine 57 nci maddenin bu defa dördüncü fıkrası uyarınca  bu konuda alınan kararın ilgili Gazetelere tebliğini müteakip 1 (bir) ay içerisinde uygulanmak kaydıyla, Ordu Güncel gazetesinin ismini talebi doğrultusunda “Ordu Yeni Dönem”, Dünden Bugüne Şafak gazetesinin ismini ise yine talebi doğrultusunda“Gazete Urfa” olarak değiştirmesine izin verilmiştir.

 

Bu gönderiyi paylaş