BİK Yönetim Kurulu 2017 Yılı 8 inci Toplantısı Yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2017 Yılı 8 inci Toplantısı Yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2017 yılı 8 inci Toplantısı, 07 Nisan 2017 tarihinde Kurumun İstanbul Cevizlibağ’daki Genel Müdürlük binasında yapıldı. Toplantıda alınan bazı kararlar özet olarak aşağıda verilmektedir

Eklenme: 10 Nisan 2017 - 08:00 / Son Güncelleme: 10 Nisan 2017 - 8:00

BASINDA FİKREN VEYA BEDENEN ÇALIŞANLARA VERİLEN BORÇ PARA İLE YAPILAN MUHTAÇLIK YARDIMLARI

Kurumun teşkiline dair  195 sayılı Kanun’un 2 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanun’a dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 102 ve 103 üncü maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanun’a dayanılarak alınan, 68 sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında ;

Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz Gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 108 basın mensubunun her birine faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli 4,200,- Türk Lirası olmak üzere toplam 453.600,- Türk Lirası borç para yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

Aynı mevzuat hükümleri uyarınca Kuruma başvuruda bulunan çalışamaz ve muhtaç durumdaki 1 gazeteciye 4.000,- Türk Lirası muhtaçlık yardımı yapılması kararlaştırılmıştır.

RESMİ İLAN VE REKLAMLAR İLE BUNLARI YAYINLAYACAK SÜRELİ YAYINLAR YÖNETMELİĞİNE AYKIRI DAVRANIŞLAR

Kurum görev alanındaki yerlerde neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı Gazetelere dair Kurum ilgili Birimleri tarafından tesis olunan muhtelif iş ve işlemler neticesinde;

Konya ili Kadınhanı ilçesinde haftalık olarak yayınlanan 1 (bir) Gazetenin Resmi ilan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin resmi ilanların dağıtım ve yayınlama esasları ilkesi başlıklı 29 uncu maddesine aykırı davranışı sebebiyle muhatap Gazete hakkında 195 sayılı Kanun’un 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre 1 (bir) sayı süreyle resmi ilan ve reklam kesme cezası verilmiştir.

 

BASIN AHLAK ESASLARININ İHLAL EDİLDİĞİNE DAİR ŞİKAYETLER HAKKINDA

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurulu kararının 3 üncü maddesine uygunluk arzedecek şekilde tekemmül ettirilen İstanbul ve Kayseri illerinde günlük olarak yayınlanan 1’er Gazeteye ait yine 1’er ve ayrıca Balıkesir ili Gönen ilçesinde günlük olarak yayınlanan 1 (bir) Gazete hakkında 2 (iki) olmak üzere toplam 4 (dört) şikayet dosyasının incelenmesi neticesinde:

  • İstanbul ve Kayseri illerinde yayınlanan Gazetelere ilişkin anılan şikayet dosyalarında öne sürülen iddiaların sözü edilen Genel Kurul kararının 1 inci maddesine aykırılık teşkil etmediği kanaatine varıldığından, ilgili Gazeteler hakkında 195 sayılı Kanun’un 49 uncu maddesinin (a) bendi uyarınca cezai müeyyide tertip edilmesine mahal olmadığına,

 

  • Balıkesir ili Gönen İlçesinde yayınlanan Gazeteye dair şikayet dosyalarındaki hususların ise aynı Genel Kurul kararının 1 inci maddesi;

 

“Madde 1 – Bir kamu hizmeti olan gazetecilik, kişisel veya ahlaka aykırı amaç ve çıkarlara âlet edilemez ve kamu yararına aykırı bir şekilde kullanılamaz. Haberlerde ve olayların yorumunda gerçeklerden saptırma, çarpıtma veya kısaltma yoluyla amaçlı olarak ayrılınamaz. Doğruluğu kuşku uyandırabilen ve araştırılması gazetecilik imkânları içinde bulunan haberler, araştırılıp doğruluğuna emin olunmadan yayınlanamaz…”

ve aynı maddenin ı bendi;

“Kişi, kurum ve toplum katmanlarına yönelik yayınlarda, eleştiri sınırlarını aşan aşağılayıcı sözcükler kullanılamaz, hakaret edilemez, sövülemez, iftira ve haksız isnat yapılamaz.”

hükmüne aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından hareketle konu Gazete hakkında 195 sayılı Kanun’un 49 uncu maddesinin (a) bendine göre 2 (iki) ayrı şikayet dosyasının her biri için 1’er gün olmak üzere toplam 2 (iki) gün resmi ilan ve reklam kesme cezası verilmiştir.

 

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ HAKKINDA

Bursa ili Orhangazi İlçesinde günlük olarak neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz Yeni Gün gazetesinin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin süreli yayın ismi ve değişikliği başlıklı 57 nci maddesinin iki ve üçüncü fıkraları uyarınca yapmış olduğu isim değişikliği müracaatında, ismini değiştirme hususunda öne sürmüş olduğu gerekçeler yerinde görüldüğünden anılan 57  nci maddenin bu defa dördüncü fıkrası uyarınca bu konuda alınan kararın muhatabı Gazeteye tebliğini müteakip en geç 1 (bir) ay içerisinde Yeni Gün olan mevcut ismini talebi doğrultusunda “Yeni Tuna” olarak değiştirmesine izin verilmiştir.

Bu gönderiyi paylaş