BİK Yönetim Kurulu 2017 Yılı 9 uncu Toplantısı Yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2017 Yılı 9 uncu Toplantısı Yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2017 yılı 9 uncu Toplantısı, 21 Nisan 2017 tarihinde Kurumun İstanbul Cevizlibağ’daki Genel Müdürlük binasında yapıldı. Toplantıda alınan bazı kararlar özet olarak aşağıda verilmektedir

Eklenme: 26 Nisan 2017 - 09:09 / Son Güncelleme: 26 Nisan 2017 - 9:09

BASINDA FİKREN VEYA BEDENEN ÇALIŞANLARA VERİLEN BORÇ PARA İLE YAPILAN MUHTAÇLIK YARDIMLARI

Kurumun teşkiline dair  195 sayılı Kanun’un 2 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanun’a dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 102 ve 103 üncü maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanun’a dayanılarak alınan, 68 sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında ;

Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz Gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 162 basın mensubunun her birine faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli 4,200,- Türk Lirası olmak üzere toplam 680,400- Türk Lirası borç para yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

Aynı mevzuat hükümleri uyarınca Kuruma başvuruda bulunan çalışamaz ve muhtaç durumdaki 3 gazeteciye 4.000,- Türk Lirası muhtaçlık yardımı yapılması kararlaştırılmıştır.

RESMİ İLAN VE REKLAMLAR İLE BUNLARI YAYINLAYACAK SÜRELİ YAYINLAR YÖNETMELİĞİNE AYKIRI DAVRANIŞLAR

Kurum görev alanındaki yerlerde neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı Gazetelere dair Kurum ilgili Birimleri tarafından tesis olunan muhtelif iş ve işlemler neticesinde;

Manisa ili Salihli ilçesinde günlük olarak neşrolunan 1 (bir) Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin künye ve zorunlu bilgilere ilişkin 60 ıncı maddesine,

Samsun ili Vezirköprü ilçesinde haftalık olarak yayınlanan 1 (bir) Gazetenin anılan Yönetmeliğin dizgi – tertip ve baskı esasları başlıklı 48 inci maddesine

aykırı davranışları sebebiyle 195 sayılı Kanun’un 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca günlük olarak yayınlanan Gazeteye 1 (bir) gün haftalık olarak yayınlanan Gazeteye ise 1 (bir) sayı süreyle resmi ilan ve reklam kesme cezası verilmiştir.

BASIN AHLAK ESASLARININ İHLAL EDİLDİĞİNE DAİR ŞİKAYETLER HAKKINDA

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurulu kararının 3 üncü maddesine uygunluk arzedecek şekilde tekemmül ettirilen İstanbul ilinde yayınlanan 1 (bir) Gazeteye ait 1 (bir) Kocaeli ilinde yayınlanan 1 (bir) Gazeteye ait 5 olmak üzere toplam 6 (altı) şikayet dosyasının incelenmesi neticesinde:

-İstanbul ilinde yayınlanan Gazeteyle alakalı şikayet başvurusunun konusu cevap ve düzeltme metninin yayımlanmaması hakkındaki mahkeme kararının kesinleşmesi ve bu doğrultuda anılan cevap düzeltme metninin yayımlatılmasına ilişkin süreç sonuçlanıncaya kadar bekletici mesele yapılmasına,

-Kocaeli ilinde neşrolunan ilgili Gazeteye dair şikayet dosyalarından 2’sinin sözü edilen Genel Kurul kararının 1 inci maddesine aykırılık teşkil etmediği kanaatine varıldığından, 195 sayılı Kanun’un 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca cezai müeyyide tertip edilmesine mahal olmadığına,

-Ancak, aynı Gazeteyle alakalı diğer 3 şikayet başvurusunda öne sürülen hususların anılan Genel Kurul kararının 1 inci maddesinin (ı) bendi:

“Kişi, kurum ve toplum katmanlarına yönelik yayınlarda, eleştiri sınırlarını aşan aşağılayıcı sözcükler kullanılamaz, hakaret edilemez, sövülemez, iftira ve haksız isnat yapılamaz.”

hükmüne aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından hareketle muhatap Gazete hakkında 195 sayılı Kanun’un 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre her şikayet dosyası için 1’er gün olmak üzere toplam 3 (üç) günlük resmi ilan ve reklam kesme cezası kararı verilmiştir.

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ TALEPLERİ HAKKINDA

Kocaeli ili Gebze ilçesinde günlük olarak neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz Marmara Gebze gazetesinin yanısıra Kırıkkale ilinde günlük olarak neşrolunan resmi ilan yayınlama hakkını haiz Cihad gazetesinin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin süreli yayın ismi ve değişikliği başlıklı 57 nci maddesinin iki ve üçüncü fıkraları uyarınca yapmış oldukları isim değişikliği müracaatlarında, isimlerini değiştirme hususunda öne sürmüş oldukları gerekçeler yerinde görüldüğünden anılan 57  nci maddenin bu defa dördüncü fıkrası uyarınca bu konuda alınan kararın muhatabı Gazetelere tebliğini müteakip en geç 1 (bir) ay içerisinde uygulanmak kaydıyla Marmara Gebze gazetesi olan mevcut ismini talebi doğrultusunda “Kulis Haber”, Cihad gazetesi ise mevcut ismini yine talebi doğrultusunda “Kent” olarak değiştirmesine izin verilmiştir.

 

Bu gönderiyi paylaş