BİK Yönetim Kurulu 2017 Yılı Son Toplantısı Yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2017 Yılı Son Toplantısı Yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2017 yılı 29 uncu ve aynı zamanda son toplantısı, 22 Aralık 2017 tarihinde Kurumun İstanbul Cevizlibağ’daki Genel Müdürlük binasında yapıldı.

Eklenme: 22 Aralık 2017 - 14:49 / Son Güncelleme: 22 Aralık 2017 - 14:49

Toplantıda alınan bazı kararlar özet olarak aşağıda verilmektedir.

BASINDA FİKREN VEYA BEDENEN ÇALIŞANLARA VERİLEN BORÇ PARA İLE YAPILAN ÖLÜM YARDIMLARI

Kurumun teşkiline dair 195 sayılı Kanun’un 2 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanun’a dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 102 ve 103 üncü maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanun’a dayanılarak alınan, 68 sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında;

Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz Gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 156 basın mensubunun her birine faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli 4.200,- ve 4.800,- Türk Lirası olmak üzere toplam 738.000,- Türk Lirası borç para yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

Aynı mevzuat hükümleri uyarınca vefat eden 2 gazetecinin varislerine ise her birine 6.000,- Türk Lirası olmak üzere 12.000,- Türk Lirası ölüm yardımı yapılması kararlaştırılmıştır.

RESMİ İLAN VE REKLAMLAR İLE BUNLARI YAYINLAYACAK SÜRELİ YAYINLAR YÖNETMELİĞİNE AYKIRI DAVRANIŞLAR HAKKINDA

Kurum görev alanındaki yerlerde neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı Gazetelere ilişkin Kurum ilgili Birimleri tarafından tesis olunan muhtelif iş ve işlemler neticesinde resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz İstanbul ilinde günlük olarak yayınlanan 1(bir) Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin içerik uygunluğu başlıklı 62 nci; Antalya ilinde günlük olarak neşrolunan 1 (bir) Gazetenin anılan Yönetmeliğin künye başlıklı 60 ıncı ve İzmir ili Ödemiş ilçesinde günlük olarak yayınlanan 1(bir) Gazetenin ise aynı Yönetmeliğin asgari fiili satış adedine dair 79 uncu maddesine aykırı davranışları sebebiyle, 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca konu Gazetelere 1(bir)’er günlük resmi ilan ve reklam kesme cezası verilmiştir.

BASIN AHLAK ESASLARININ İHLAL EDİLDİĞİNE DAİR ŞİKÂYETLER HAKKINDA

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının 3 üncü maddesine uygunluk arz edecek şekilde tekemmül ettirilen Zonguldak ilinde yayınlanan 1(bir) Gazete hakkındaki 2(iki) şikâyet dosyasının tetkiki neticesinde anılan şikayetlerde öne sürülen hususların sözü edilen Genel Kurul kararına aykırılık teşkil etmediği kanaatine varıldığından, muhatap Gazete hakkında 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca herhangi bir müeyyide tatbikine mahal olmadığına karar verilmiştir.

Bu gönderiyi paylaş