BİK Yönetim Kurulu 2018 Yılı 10 uncu toplantısı yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2018 Yılı 10 uncu toplantısı yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2018 yılı 10 uncu toplantısı, 27 Nisan 2018 tarihinde Kurumun İstanbul Cevizlibağ’daki Genel Müdürlük binasında yapıldı.

Eklenme: 28 Nisan 2018 - 07:26 / Son Güncelleme: 28 Nisan 2018 - 7:26

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2018 yılı 10 uncu toplantısı, 27 Nisan 2018 tarihinde Kurumun İstanbul Cevizlibağ’daki Genel Müdürlük binasında yapıldı.

BASINDA FİKREN VEYA BEDENEN ÇALIŞANLARIN BORÇ PARA TALEPLERİ İLE YAPILAN MUHTAÇLIK VE ÖLÜM YARDIMLARI HAKKINDA

Kurumun teşkiline dair 195 sayılı Kanun’un 2 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanun’a dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 102 ve 103 üncü maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanun’a dayanılarak alınan, 68 sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında;

Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz Gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 123 basın mensubunun her birine faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli 4.800,- Türk Lirası, 1 basın mensubuna 3.000,- Türk Lirası, olmak üzere toplam 593.400,- Türk Lirası borç para yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

Aynı mevzuat hükümleri uyarınca vefat eden 1 gazetecinin kanuni varisine 6.000,- Türk Lirası ölüm yardımının yanı sıra Kuruma başvuruda bulunan çalışamaz ve muhtaç durumdaki 2 gazetecinin her birine 4.000,- Türk Lirası geri ödemesiz muhtaçlık yardımı yapılması kararlaştırılmıştır.

67 SAYILI GENEL KURUL KARARI/ RESMİ İLAN VE REKLAMLAR İLE BUNLARI YAYINLAYACAK SÜRELİ YAYINLAR YÖNETMELİĞİNE AYKIRI DAVRANIŞLAR HAKKINDA

Kurum görev alanındaki yerlerde neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı Gazetelere dair Kurum ilgili Birimleri tarafından tesis olunan muhtelif iş ve işlemler neticesinde; Konya ilinde günlük olarak neşrolunan 1(bir) Gazetenin 31 Aralık 2016 tarihine kadar yürürlükte kalan 67 sayılı Genel Kurul kararının asgari kadroya ilişkin 55 inci maddedisini; Ankara ili Polatlı ilçesinde günlük yayın periyodunda çıkan 1(bir) Gazetenin sözü edilen Genel Kurul kararının yerine yapılan ve geneli itibariyle 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğü girmiş olan Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin künye ve zorunlu bilgilerin düzenlendiği 60 ıncı maddesini; Zonguldak ilinde günlük olarak neşrolunan 1(bir) Gazetenin ise yine anılan Yönetmeliğin asgari fiili satış adedine ilişkin 66 ıncı maddesini ihlal etmesi nedeniyle, 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca, muhatap Gazetelere 1(bir)’er günlük resmi ilan ve reklam kesme cezası verilmiştir.

BASIN AHLAK ESASLARININ İHLAL EDİLDİĞİNE DAİR ŞİKAYETLER HAKKINDA

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının 3 üncü maddesine uygunluk arzedecek şekilde tekemmül ettirilen Bursa ilinde yayınlanan 2 (iki), Tekirdağ ilinde yayınlanan 1(bir) Gazete hakkındaki 1 (bir)’er şikayet dosyasının tetkik edilmesi neticesinde; anılan şikayetlerden Bursa ilinde neşrolunan Gazetelere ilişkin olanlarının sözü edilen Genel Kurul kararına aykırılık teşkil etmediğinden konu Gazeteler hakkında 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca herhangi bir müeyyide uygulanmasına mahal bulunmadığına karar verilmiştir.

Ancak, Tekirdağ ilinde yayınlanan Gazeteye dair şikayet dosyasında öne sürülen iddiaların bahsi geçen 129 sayılı Genel Kurul kararının 1 inci maddesinin (ı) bendi:

“Kişi, kurum ve toplum katmanlarına yönelik yayınlarda, eleştiri sınırlarını aşan aşağılayıcı sözcükler kullanılamaz; hakaret edilemez, sövülemez iftira ve haksız isnat yapılamaz.” hükmünü ihlal ettiği kanaatine varıldığından, bu defa 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca muhatap Gazeteye 1(bir) günlük resmi ilan ve reklam kesme cezası verilmiştir.

Bu gönderiyi paylaş