BİK Yönetim Kurulu 2018 Yılı 11 inci toplantısı yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2018 Yılı 11 inci toplantısı yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2018 yılı 11 inci toplantısı, 11 Mayıs 2018 tarihinde Kurumun İstanbul Cevizlibağ’daki Genel Müdürlük binasında yapıldı.

Eklenme: 12 Mayıs 2018 - 08:53 / Son Güncelleme: 12 Mayıs 2018 - 8:53

BASINDA FİKREN VEYA BEDENEN ÇALIŞANLARIN BORÇ PARA TALEPLERİ İLE YAPILAN MUHTAÇLIK YARDIMLARI HAKKINDA

Kurumun teşkiline dair 195 sayılı Kanun’un 2 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanun’a dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 102 ve 103 üncü maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanun’a dayanılarak alınan, 68 sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında;

Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz Gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 148 basın mensubunun her birine faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli 4.800,- Türk Lirası, olmak üzere toplam 710.400,- Türk Lirası borç para yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

Aynı mevzuat hükümleri muhtaç durumdaki 3 gazetecinin her birine 4.000,- Türk Lirası geri ödemesiz muhtaçlık yardımı yapılması kararlaştırılmıştır.

RESMİ İLAN VE REKLAMLAR İLE BUNLARI YAYINLAYACAK SÜRELİ YAYINLAR YÖNETMELİĞİNE AYKIRI DAVRANIŞLAR HAKKINDA

Kurum görev alanındaki yerlerde neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı Gazeteler hakkında Kurum ilgili Birimleri tarafından tesis olunan muhtelif iş ve işlemler neticesinde resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz bulunan ve günlük yayınlanan Kocaeli ilindeki 1 (bir) Gazete ile Diyarbakır ilindeki 2 (iki) Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin kadroya ilişkin 43üncü maddesini; Tekirdağ ili Çorlu ilçesindeki 1 (bir) Gazetenin ise aynı Yönetmeliğin teslim yükümlülüğü başlıklı 56 ncı maddesini ihlal ettiğinden hareketle, 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca muhatap Gazetelere 1 (bir)’er günlük resmi ilan ve reklam kesme cezası verilmiştir.

YÖNETİM KURULUNA YAPILAN İTİRAZLAR HAKKINDA

İstanbul ilinde günlük olarak neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz 1 (bir) Gazeteye dair daha önce Kurum Genel Müdürlüğü tarafından alınan Genel Müdürlük kararı ve bağlantılı Israr kararına karşı anılan Gazetenin Kurum mevzuatının ilgili madde hükümleri dairesinde Kurum Yönetim Kurulu nezdinde yapmış olduğu itirazındaki gerekçeleri yerinde görülmediğinden, bahsi geçen itirazın reddine karar verilmiştir.

BASIN AHLAK ESASLARININ İHLAL EDİLDİĞİNE DAİR ŞİKÂYETLER HAKKINDA

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının 3 üncü maddesine uygunluk arz edecek şekilde tekemmül ettirilen Bursa ilinde günlük olarak neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz 1 (bir) Gazeteyle alakalı şikayet dosyasının tetkik edilmesi neticesinde; vaki şikayette öne sürülen hususların sözü edilen Genel Kurul kararının 1 inci maddesinin (a) bendi;

‘’ a) Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyetin insan haklarına dayalı, demokratik, lâik, hukuk devleti niteliği, Atatürk ilke ve inkılâpları ve Anayasa’nın 174’üncü maddesinde yazılı ‘İnkılâp Kanunları’ aleyhine yayın yapılamaz.’’

hükmüne aykırılık teşkil ettiğinden hareketle, ilgili Gazeteye 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca 7 (yedi) günlük resmi ilan ve reklam kesme cezası verilmiştir.

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ TALEPLERİ HAKKINDA

Kars ilinde günlük olarak neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz bulunan Kars Denge gazetesinin ismini ‘Kars Havadis’, Kars Manşet gazetesinin ise ismini ‘Kars Hâkimiyet’ olarak değiştirilmesine dair taleplerdeki gerekçeler makul ve yerinde görüşmüş olup, bu yönde alınan kararların ilgili Gazetelere tebliğini müteakip 1 (bir) ay içerisinde tatbik edilmek kaydıyla isimlerini değiştirmelerine izin verilmiştir.

Bu gönderiyi paylaş