BİK Yönetim Kurulu 2018 Yılı 14 üncü toplantısı yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2018 Yılı 14 üncü toplantısı yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2018 yılı 14 üncü toplantısı, 8 Haziran 2018 tarihinde Kurumun İstanbul Cevizlibağ’daki Genel Müdürlük binasında yapıldı.

Eklenme: 8 Haziran 2018 - 14:04

BASINDA FİKREN VEYA BEDENEN ÇALIŞANLARIN BORÇ PARA TALEPLERİ İLE ÖLÜM YARDIMLARI HAKKINDA

Kurumun teşkiline dair 195 sayılı Kanun’un 2 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanun’a dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 102 ve 103 üncü maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanun’a dayanılarak alınan, 68 sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında;

Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz Gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 180 basın mensubunun her birine faizsiz  6/12/18/24 ay geri ödemeli 4.800,- Türk Lirası  olmak üzere toplam 864.000,- Türk Lirası borç para yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

Aynı mevzuat hükümleri uyarınca vefat eden 1 gazetecinin kanuni varisine 6.000,- Türk Lirası ölüm yardımı yapılması kararlaştırılmıştır.

RESMİ İLAN VE REKLAMLAR İLE BUNLARI YAYINLAYACAK SÜRELİ YAYINLAR YÖNETMELİĞİNE AYKIRI DAVRANIŞLAR HAKKINDA

Kurum görev alanındaki yerlerde neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı Gazeteler hakkında Kurum ilgili Birimleri tarafından tesis olunan muhtelif iş ve işlemler neticesinde resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz bulunan Ankara’da günlük olarak yayınlanan 1 (bir) Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin künye ve zorunlu bilgiler başlıklı 60 ıncı maddesine aykırı davranışı nedeniyle, muhatap Gazeteye 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca 1 (bir) günlük resmi ilan ve reklam kesme cezası verilmiştir.

BASIN AHLAK ESASLARININ İHLAL EDİLDİĞİNE DAİR ŞİKÂYETLER HAKKINDA

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının 3 üncü maddesine uygunluk arz edecek şekilde tekemmül ettirilen resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz bulunan              İstanbul ili ile Zonguldak ili Karadeniz Ereğlisi ilçesinde günlük olarak yayınlanan 1(bir)’er Gazeteyle alakalı şikâyet dosyalarının tetkik edilmesi neticesinde; vaki şikâyetlerden İstanbul’daki Gazeteye ait olanının anılan Genel Kurul kararının 1 inci maddesinin (ı ve l) bent:

‘’ ı) Kişi, kurum ve toplum katmanlarına yönelik yayınlarda, eleştiri sınırlarını aşan aşağılayıcı sözcükler kullanılamaz; hakaret edilemez, sövülemez iftira ve haksız isnat yapılamaz.

l) haber başlıklarında, haberin içeriği saptırılamaz ve çelişki yaratılamaz.’’

hükümlerini, Zonguldak ili Karadeniz Ereğlisi ilçesindeki Gazeteyle ilgili olan şikayetin ise aynı Genel Kurul kararının yine 1 inci maddesinin yukarıda aynen iktibas olunan (ı) bendi hükmüne aykırılık teşkil ettiğinden hareketle, 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca İstanbul ilinde yayınlanan Gazeteye 1 (bir), Zonguldak ili Karadeniz Ereğlisi ilçesinde yayınlanan Gazeteye 2 (iki) günlük resmi ilan ve reklam kesme cezası verilmiştir.

 

Bu gönderiyi paylaş