BİK Yönetim Kurulu 2018 Yılı 16 ncı toplantısı yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2018 Yılı 16 ncı toplantısı yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2018 yılı 16 ncı toplantısı, 6 Temmuz 2018 tarihinde Kurumun İstanbul Cevizlibağ’daki Genel Müdürlük binasında yapıldı.

Eklenme: 7 Temmuz 2018 - 11:29 / Son Güncelleme: 7 Temmuz 2018 - 11:29

Sözü edilen Yönetim Kurulu Toplantısı’nda;

BASINDA FİKREN VEYA BEDENEN ÇALIŞANLARIN BORÇ PARA TALEPLERİ İLE ÖLÜM YARDIMLARI HAKKINDA

Kurumun teşkiline dair 195 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanuna dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinin 102 ve 103 üncü maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanuna dayanılarak alınan, 68 sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında;

Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz Gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 132 basın mensubunun her birine faizsiz 6/12/18/24 ay geri ödemeli 4.800,- Türk Lirası, bir gazeteciye 2.400,- Türk Lirası ve bir gazeteciye de 3.500,- Türk Lirası olmak üzere toplam 639.500,- Türk Lirası borç para yardımı yapılmasına karar verilmiştir.
Aynı mevzuat hükümleri uyarınca vefat eden 2 gazetecinin kanuni varisine 12.000,- Türk Lirası ölüm yardımı yapılması kararlaştırılmıştır.

RESMİ İLAN VE REKLAMLAR İLE BUNLARI YAYINLAYACAK SÜRELİ YAYINLAR YÖNETMELİĞİNE AYKIRI DAVRANIŞLAR HAKKINDA

Kurum görev alanındaki yerlerde neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı Gazeteler hakkında Kurum ilgili Birimleri tarafından tesis olunan muhtelif iş ve işlemler neticesinde resmi ilan ve reklam yayınlama hakkına haiz bulunan ve günlük olarak neşrolunan Balıkesir ili Bandırma ilçesinde yayınlanan 1 (bir) Gazetenin iki ayrı sayısıyla alakalı olmak üzere aynı ilin Edremit ilçesi ve Hatay ili Dörtyol ilçesinde yayınlanan 1 (bir)’er Gazetenin, Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin teslim yükümlülüğü başlıklı 56 ncı maddesinin; Muğla ili Fethiye ilçesinde yayınlanan 2 (iki) Gazetenin ise anılan Yönetmeliğin yine teslim yükümlülüğü başlıklı 56 ncı maddesinin yanı sıra fiili satış adedi ve ortalaması hesabı ile dağıtım ve satış esaslarını düzenleyen 46 ncı maddesi ile yayında sürekliliğe ilişkin 55 inci maddesine aykırı davranışları sebebiyle 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fırkasının (a) bendi uyarınca, yukarıda anılan 1 (bir) Gazetenin iki sayısı için ayrı ayrı ve diğer muhatap Gazetelerin her birine 1 (bir)’er günlük resmi ilan ve reklam kesme cezası verilmiştir.

YÖNETİM KURULUNA YAPILAN İTİRAZLAR HAKKINDA

Resmi ilanların gazetelerde yayımına aracılık etme görevinin Kırşehir Valiliğinin uhdesinde bulunduğu Kırşehir ilinde münteşir anılan ilanları yayınlama hakkını haiz 1 (bir) Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin dizgi tertip ve baskı esasları başlıklı 48 inci maddesine aykırı davranışı sebebiyle adı geçen Valilik tarafından tesis olunan işlemler sonucu mevzuatımızın ilgili madde hükümleri uyarınca kanunun itiraz ve karar merci Yönetim Kurulumuzda görüşülmesi için gereği olan prosedürün tamamlandığı ihtilaf dosyası tetkik edilmiş olup, Kırşehir Valiliğince tesis olunan iş ve işlemlerin yerinde görüldüğünden, muhatap Gazetenin itirazının reddine karar verilmiştir.

BASIN AHLAK ESASLARINA AYKIRI DAVRANIŞLAR HAKKINDA

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının 3 üncü maddesine uygunluk arzedecek şekilde tekemmül ettirilen Bilecik ilinde günlük olarak neşrolunan ve resmi ilan yayınlama hakkını haiz bulunan 1 (bir) Gazete hakkındaki 2 (iki) şikayet dosyasının tetkik edilmesi neticesinde, anılan şikayetlerde öne sürülen iddiaların Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararına aykırılık teşkil etmediği kanaatine varıldığından, konu Gazeteye 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca herhangi bir müeyyide tatbikine mahal olmadığına karar verilmiştir.

Bu gönderiyi paylaş