BİK Yönetim Kurulu 2018 Yılı 18 inci toplantısı yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2018 Yılı 18 inci toplantısı yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2018 yılı 18 inci toplantısı, 3 Ağustos 2018 tarihinde Kurumun İstanbul Cevizlibağ’daki Genel Müdürlük binasında yapıldı.

Eklenme: 4 Ağustos 2018 - 09:36 / Son Güncelleme: 4 Ağustos 2018 - 9:36

BASINDA FİKREN VEYA BEDENEN ÇALIŞANLARIN BORÇ PARA TALEPLERİ İLE ÖLÜM YARDIMLARI HAKKINDA

Kurumun teşkiline dair 195 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanuna dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinin 102 ve 103 üncü maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanuna dayanılarak alınan, 68 sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında;

Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz Gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 141 basın mensubunun her birine faizsiz 6/12/18/24 ay geri ödemeli 4.800,- Türk Lirası olmak üzere toplam 676.800,- Türk Lirası borç para yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

Aynı mevzuat hükümleri uyarınca Kuruma başvuruda bulunan çalışamaz ve muhtaç durumdaki 1 gazeteciye 4.000,- Türk Lirası geri ödemesiz muhtaçlık yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

 

RESMİ İLAN VE REKLAMLAR İLE BUNLARI YAYINLAYACAK SÜRELİ YAYINLAR YÖNETMELİĞİNE AYKIRI DAVRANIŞLAR HAKKINDA

Kurum görev alanındaki yerlerde neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı Gazeteler hakkında Kurum ilgili Birimleri tarafından tesis olunan muhtelif iş ve işlemler neticesinde resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz bulunan Adana’da günlük olarak yayınlanan 1 (bir) Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin resmi ilanların dağıtım ve yayınlama ilkelerine ilişkin 29 uncu maddesini;  Afyonkarahisar’da 1(bir) Gazetenin aynı Yönetmeliğin asgari fiili satış adedine ilişkin 66 ncı; Aydın’da 1 (bir) Gazetenin Yönetmeliğin aylık beyannameyi düzenleyen 54 ve asgari fiili satış adedine dair 66 ıncı maddesini; Hatay ili Samandağ ilçesinde 1 (bir) Gazetenin anılan Yönetmeliğin asgari fiili satış adedine ilişkin 79 uncu maddesine aykırı davranışı nedeniyle, muhatap Gazetelere 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca 1 (bir)’er günlük resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulamasına karar verilmiştir.

 

BASIN AHLAK ESASLARININ İHLAL EDİLDİĞİNE DAİR ŞİKÂYETLER HAKKINDA

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının 3 üncü maddesine uygunluk arzedecek şekilde tekemmül ettirilen resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz bulunan Sivas’ta neşrolunan 1 (bir) Gazete ile alakalı şikâyet dosyasının tetkiki neticesinde; vaki şikâyette öne sürülen hususların anılan Genel Kurul kararının 1 inci maddesinin (ı) ve (g) bendi;

‘’ ı) Kişi, kurum ve toplum katmanlarına yönelik yayınlarda, eleştiri sınırlarını aşan aşağılayıcı sözcükler kullanılamaz; hakaret edilemez, sövülemez iftira ve haksız isnat yapılamaz.

g) Gazete ve dergiler, verdikleri gerçeğe aykırı bilgilerden dolayı, yollanacak, yayın organına ve üçüncü kişilere hakaret ve suç unsuru içermeyen cevap ve düzeltme metinlerini; bunların gönderilmesine sebep olan yazının etkisini bütünüyle giderecek şekilde, günlük süreli yayınlarda cevap ve düzeltme metinlerinin alındığı tarihten itibaren en geç üç gün içinde, diğer süreli yayınlarda ise cevap ve düzeltme metinlerinin alındığı tarihten itibaren üç günden sonraki ilk nüshada, ilgili yayının yer aldığı sayfa ve sütunlarda, aynı puntolarla ve aynı şekilde yayımlar’’

hükümlerine aykırılık teşkil ettiğinden hareketle, 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca Gazeteye 2 (iki) günlük resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına karar verilmiştir.

Bilecik ilinde günlük olarak neşrolunan resmi ilan yayınlama hakkını haiz bulunan 1 (bir) gazete hakkındaki şikayet dosyasının tetkik edilmesi neticesinde, anılan şikayette öne sürülen iddiaların Basın Ahlak Esasları Hakkında  129 sayılı Genel Kurul Kararına aykırılık teşkil etmediği kanaatine varıldığından Gazete hakkında herhangi bir müeyyide uygulamasına mahal olmadığına karar verilmiştir.

Bu gönderiyi paylaş