BİK Yönetim Kurulu 2018 Yılı 20 nci toplantısı yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2018 Yılı 20 nci toplantısı yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2018 yılı 20 nci toplantısı, 7 Eylül 2018 tarihinde Kurumun İstanbul Cevizlibağ’daki Genel Müdürlük binasında yapıldı.

Eklenme: 7 Eylül 2018 - 14:21 / Son Güncelleme: 7 Eylül 2018 - 14:21

BASINDA FİKREN VEYA BEDENEN ÇALIŞANLARIN BORÇ PARA TALEPLERİ HAKKINDA

Kurumun teşkiline dair 195 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanuna dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinin 102 ve 103 üncü maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanuna dayanılarak alınan, 68 sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında;

Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz Gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 131 basın mensubunun her birine faizsiz 6/12/18/24 ay geri ödemeli 4.800,- Türk Lirası olmak üzere toplam 628.800,- Türk Lirası faizsiz borç para yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

RESMİ İLAN VE REKLAMLAR İLE BUNLARI YAYINLAYACAK SÜRELİ YAYINLAR YÖNETMELİĞİNE AYKIRI DAVRANIŞLAR HAKKINDA

Kurum görev alanındaki yerlerde neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı Gazeteler hakkında Kurum ilgili Birimleri tarafından tesis olunan muhtelif iş ve işlemler neticesinde resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz bulunan Adana ilinde günlük olarak yayınlanan 1 (bir) Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin dizgi tertip ve baskı esasları başlıklı 48 inci maddesini; Balıkesir ili Bandırma ilçesinde günlük olarak neşrolunan 1 (bir) Gazetenin anılan Yönetmeliğin kontrol ve denetlemelerde açıklık başlıklı 50 nci maddesi ile künye ve zorunlu bilgilere dair 60 ıncı maddesini; Kocaeli ili Gebze ilçesinde günlük olarak yayınlanan 1 (bir) Gazetenin bahsi geçen Yönetmeliğin asgari fiili satış adedinin düzenlendiği 79 uncu maddesini; Konya ili Beyşehir ilçesinde haftalık yayın periyoduyla neşrolunan 1 (bir) Gaztenin ise yine aynı Yönetmeliğin kadroya ilişkin 43 üncü maddesi ile alt vasıflı gazetelerin vasıf ve ödevleri başlıklı 84 üncü maddesini ihlal etmiş olmaları hasebiyle, 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca konu Gazetelerden günlük yayın periyoduyla neşrolunanlar için 1 (bir)’er günlük, haftalık olarak yayınlanan Gazeteye ise 1 (bir) sayı süreyle resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULUNA YAPILAN İTİRAZ HAKKINDA

Resmi ilan yayınlama hakkını haiz bulunan ve haftalık yayın periyoduyla neşrolunan Kastamonu ili İnebolu ilçesinde münteşir 1 (bir) Gazete ile alakalı olarak Kastamonu Valiliğince daha önce alınmış olunan Valilik kararına dair yapılan itiraza ilişkin dosya muhteviyatının tetkiki neticesinde, muhatap Gazetenin itirazı yerinde görülmeyip reddine karar verilmiştir.

BASIN AHLAK ESASLARININ İHLAL EDİLDİĞİNE DAİR ŞİKÂYETLER HAKKINDA

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının 3 üncü maddesine uygunluk arz edecek şekilde tekemmül ettirilen Bilecik, Bursa ve Samsun illerinde neşrolunan 1 (bir)’er Gazete ile alakalı şikâyet dosyalarının incelenmesi neticesinde, Bilecik ve Bursa illerinde münteşir Gazetelere dair vaki şikâyetlerde iddia edilen hususların Basın Ahlak Esaslarına aykırılık teşkil etmediği kanaatine varıldığından ilgili Gazetelere 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca herhangi bir müeyyide tatbikine mahal bulunmadığına, ancak Samsun ilinde yayınlanan Gazeteye ilişkin şikâyette öne sürülen hususların anılan Genel Kurul kararının 1 inci maddesi ile bu maddenin (ı ve i) bentleri;

‘’ ı) Kişi, kurum ve toplum katmanlarına yönelik yayınlarda, eleştiri sınırlarını aşan aşağılayıcı    sözcükler kullanılamaz; hakaret edilemez, sövülemez iftira ve haksız isnat yapılamaz.

                                i) Kamu yararını ilgilendirmeyen durumlarda bireylerin özel hayatlarının gizliliği ihlâl edilemez.’’

hükümlerini ihlal ettiği anlaşıldığından 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince muhatap Gazeteye 1 (bir) günlük resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına karar verilmiştir.

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ HAKKINDA

Edirne ilinde günlük olarak neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınlama hakkına haiz ‘Edirne Star’ gazetesinin, Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin süreli yayın ismi ve değişikliği başlıklı 57 nci maddesi hükmünden hareketle isim değişikliğinde bulunulacağına dair müracaatının tetkik edilmesi neticesinde; ilgili Gazetenin konuyla alakalı gerekçeleri yerinde görülmüş olunmakla birlikte iş bu yönde alınacak kararın kendilerine tebliğini müteakip 1 (bir) ay içerisinde uygulanmak suretiyle Gazetelerin isminin yazılı taleplerinde belirtildiği üzere ‘Edirne’nin Sesi’ olarak değiştirebileceklerine izin verilmesi hususunda karar alınmıştır.

Bu gönderiyi paylaş