BİK Yönetim Kurulu 2018 Yılı 22 nci toplantısı yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2018 Yılı 22 nci toplantısı yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2018 yılı 22 nci toplantısı, 5 Ekim 2018 tarihinde Kurumun İstanbul Cevizlibağ’daki Genel Müdürlük binasında yapıldı.

Eklenme: 5 Ekim 2018 - 14:38

BASINDA FİKREN VEYA BEDENEN ÇALIŞANLARIN BORÇ PARA TALEPLERİ İLE YAPILAN MUHTAÇLIK VE ÖLÜM YARDIMLARI HAKKINDA

Kurumun teşkiline dair 195 sayılı Kanun’un 2 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanun’a dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 102 ve 103 üncü maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanun’a dayanılarak alınan, 68 sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında;

Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz Gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 148 basın mensubunun her birine faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli 4.800,- Türk Lirası, olmak üzere toplam 710.400,- Türk Lirası borç para yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

Aynı mevzuat hükümleri uyarınca vefat eden 1 gazetecinin kanuni varisine 6.000,- Türk Lirası ölüm yardımının yanı sıra Kuruma başvuruda bulunan çalışamaz ve muhtaç durumdaki 1 gazeteciye ise 4.000,- Türk Lirası geri ödemesiz muhtaçlık yardımı yapılması kararlaştırılmıştır.

RESMİ İLAN VE REKLAMLAR İLE BUNLARI YAYINLAYACAK SÜRELİ YAYINLAR YÖNETMELİĞİNE AYKIRI DAVRANIŞLAR HAKKINDA

Kurum görev alanındaki yerlerde neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı Gazeteler hakkında Kurum ilgili Birimleri tarafından tesis olunan muhtelif iş ve işlemler neticesinde resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz bulunan Antalya ilinde günlük olarak yayınlanan 1 (bir) Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin asgari kadro başlıklı 64 üncü maddesini ; yine günlük yayın periyoduyla neşrolunan İstanbul ilinde 1 (bir), Zonguldak ilinde 2 (iki) Gazetenin sözü edilen Yönetmeliğin dizgi-tertip ve baskı esaslarının düzenlendiği 48 inci maddesini; Ordu ilinde günlük olarak yayınlanan 1 (bir) Gazetenin anılan Yönetmeliğin künye ve zorunlu bilgilere dair 60 ıncı maddesini; Gaziantep ili İslahiye ilçesinde haftada iki gün yayınlanan 1 (bir) Gazetenin ise ayrı yayın günlerinde olmak üzere aynı Yönetmeliğin teslim yükümlülüğü başlıklı 56 ncı maddesi ile asgari fiili satış adedine ilişkin 79 uncu maddesini ihlal etmeleri hasebiyle 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca konu Gazetelerden günlük olarak yayınlananlar için 1 (bir)’er günlük, haftada iki gün yayınlanan Gazeteye ise iki ayrı yayın gününe ilişkin ihlallerinin her birine 1 (bir)’er sayı olmak üzere toplam 2 (iki) sayı süreyle resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi tatbik olunmasına karar verilmiştir.

 YÖNETİM KURULUNA YAPILAN İTİRAZ HAKKINDA

Sivas ilinde neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz 3 (üç) Gazetenin, aynı yayın yerinde ve aynı statüdeki 1 (bir) Gazetenin daha önce Kurum Genel Müdürlüğünce resmi ilan yayınlama hakkı kazandırılmış olunmasına dair işlemlerin iptaline yönelik müştereken yapılan başvurunun tetkiki neticesinde, itiraza konu Gazetenin başvuruda öne sürülen hususlar göz önünde bulundurmak Kurum Genel Müdürlüğünce oluşturulacak Geçici Kontrol Kurulu Üyeleri marifetiyle denetlettirilmesine ve de müteakip tanzim olunacak Kontrol Kurulu Raporu doğrultusunda karar ittihazında bulunulacağına karar verilmiştir.

 BASIN AHLAK ESASLARINA AYKIRI DAVRANIŞLAR HAKKINDA

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının 3 üncü maddesine uygunluk arzedecek şekilde tekemmül ettirilen İstanbul ve Zonguldak illerinde münteşir 1 (bir)’er Gazeteyle alakalı şikayet dosyalarının incelenmesi neticesinde İstanbul’da yayınlanan Gazetenin anılan Genel Kurul kararının 1 inci maddesi;

                          ‘’ Madde 1 – Bir kamu hizmeti olan gazetecilik, kişisel veya ahlâka aykırı amaç ve çıkarlara âlet edilemez ve kamu yararına aykırı bir şekilde kullanılamaz. Haberlerde ve  olayların  yorumunda gerçeklerden saptırma, çarpıtma veya kısaltma yoluyla amaçlı olarak ayrılınamaz. Doğruluğu kuşku uyandırabilen ve araştırılması gazetecilik imkânları içinde bulunan haberler, araştırılıp doğruluğuna emin olunmadan yayınlanamaz’’

                       Hükmünü, Zonguldak ilinde neşrolunan Gazetenin ise aynı Genel Kurul kararının 1 inci maddesinin (e,h ve ı) bentleri;

                      ‘’ e) Küçüklerin ve gençlerin toplum içinde, kişiliklerinin gelişmesini ve korunmasını olumsuz etkileyecek veya onlara yönelik cinsel tacize teşvik eden ve şiddeti özendiren yayın  yapılamaz.

                        h) Ahlâka aykırı yayın yapılamaz.

                       ı) Kişi, kurum ve toplum katmanlarına yönelik yayınlarda, eleştiri sınırlarını aşan aşağılayıcı sözcükler kullanılamaz; hakaret edilemez, sövülemez iftira ve haksız isnat yapılamaz.’’

hükümlerini ihlal ettiği kanaatine varıldığından hareketle, 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca İstanbul’da yayınlanan Gazeteye 3 (üç) günlük resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına; Zonguldak’ta yayınlanan Gazeteye ise vaki şikayet konusu haberin sadece bu Gazetenin kendisine ait internet haber sitesinde yayımlanmış olduğundan hareketle Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Sürelik Yayınlar Yönetmeliğinin ek gösterge şartları başlıklı 73 üncü maddesinin üç numaralı fıkrası göz önünde bulundurmak suretiyle yine 73 üncü maddesinin bir numaralı fıkrasının (g ve ğ) bentlerine ilişkin ek gösterge uygulamasından 3 (üç) gün süreyle yararlandırılmamasına karar verilmiştir.

GAZETELERİN KREDİ TALEPLERİ HAKKINDA

Kurumun teşkiline dair 195 sayılı Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinin ilgili madde hükümlerine istinaden Kurumdan kredi talebinden bulunan İstanbul ilinde münteşir resmi ilan ve reklam yayınlama hakkına haiz 2 (iki) Gazetenin anılan taleplerinin incelenmesi neticesinde, talepleri doğrultusunda kredi verilebileceğine karar alınmıştır.

 

 

Bu gönderiyi paylaş