BİK Yönetim Kurulu 2018 Yılı 23 üncü toplantısı yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2018 Yılı 23 üncü toplantısı yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2018 yılı 23 üncü toplantısı, 19 Ekim 2018 tarihinde Kurumun İstanbul Cevizlibağ’daki Genel Müdürlük binasında yapıldı.

Eklenme: 23 Ekim 2018 - 13:05 / Son Güncelleme: 23 Ekim 2018 - 13:05

BASINDA FİKREN VEYA BEDENEN ÇALIŞANLARIN BORÇ PARA TALEPLERİ İLE YAPILAN MUHTAÇLIK VE ÖLÜM YARDIMLARI HAKKINDA

Kurumun teşkiline dair 195 sayılı Kanun’un 2 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanun’a dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 102 ve 103 üncü maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanun’a dayanılarak alınan, 68 sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında;

Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz Gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 168 basın mensubunun her birine faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli 4.800,- Türk Lirası, olmak üzere toplam 806.400,- Türk Lirası borç para yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

Aynı mevzuat hükümleri uyarınca vefat eden 1 gazetecinin kanuni varisine 6.000,- Türk Lirası ölüm yardımının yanı sıra Kuruma başvuruda bulunan çalışamaz ve muhtaç durumdaki 1 gazeteciye ise 4.000,- Türk Lirası geri ödemesiz muhtaçlık yardımı yapılması kararlaştırılmıştır.

 RESMİ İLAN VE REKLAMLAR İLE BUNLARI YAYINLAYACAK SÜRELİ YAYINLAR YÖNETMELİĞİNE AYKIRI DAVRANIŞLAR HAKKINDA

Kurum görev alanındaki yerlerde neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı Gazeteler hakkında Kurum ilgili Birimleri tarafından tesis olunan muhtelif iş ve işlemler neticesinde resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz bulunan Balıkesir ili ile aynı ilin Ayvalık ilçesinde günlük olarak yayınlanan 1 (bir)’er, Mersin ilinde günlük yayın periyoduyla yayınlanan 1 (bir), Şanlıurfa ilinde yine günlük olarak yayınlanan 1 (bir) ve bu ile bağlı Harran ilçesinde haftalık, Ceylanpınar ilçesinde ise haftada üç gün yayınlanan 1 (bir)’er Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin dizgi-tertip ve baskı esasları başlıklı 48 inci maddesini; Van ili Erciş ilçesinde haftada iki gün Başkale ilçesinde haftalık olarak yayınlanan 1 (bir)’er Gazetenin anılan Yönetmeliğin asgari fiili satış adedine dair 79 uncu maddesini İstanbul ilinde günlük olarak yayınlanan 1 (bir) Gazetenin ise sözü edilen Yönetmeliğin künye ve zorunlu bilgilerin düzenlendiği 60 ıncı maddesini ihlal etmeleri sebebiyle 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca, konu Gazetelerden günlük yayın periyoduyla neşrolunanlara 1 (bir)’er gün, haftalık ve haftada iki gün olarak yayınlanan Gazetelere de 1 (bir)’er sayı süreyle resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULUNA YAPILAN İTİRAZ HAKKINDA

Sivas ilinde neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz 3 (üç) Gazetenin, aynı yayın yerinde ve aynı statüdeki 1 (bir) Gazetenin daha önce Kurum Genel Müdürlüğünce resmi ilan yayınlama hakkı kazandırılmış olunmasına ilişkin işlemlerin iptaline yönelik müştereken yapılan müracaat, yine daha önce Kurum Yönetim Kurulunun 2018/22 sayılı toplantısında görüşülmüş ve itiraza konu Gazetenin itiraz konusu hususlarda Kurum Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulacak geçici Kontrol Kurulu Üyeleri marifetiyle denetlettirilmek suretiyle akabinde tanzim olunacak Kontrol Kurulu Raporundaki tespitler dairesinde karar ittihazında bulunulacağı yönünde karar verilmiştir.

Muhatap Gazetenin bahsi geçen karar uyarınca gerçekleştirilen denetlenmesini müteakip düzenlenen Kontrol Kurulu Raporu ile Kurum kayıtlarındaki ilgili sair bilgi ve belgelerden hareketle, müştereken itirazda bulunan 3 (üç) Gazetenin, itiraza konu Gazete hakkında daha önce alınan resmi ilan ve reklam yayınlama hakkı kazandığına dair ilgili Genel Müdürlük kararının yürütmesinin durdurulması yönündeki taleplerinin reddine karar verilmiştir.

 BASIN AHLAK ESASLARINA AYKIRI DAVRANIŞLAR HAKKINDA

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının 3 üncü maddesinde belirtilen prosedüre uygunluk arz edecek şekilde tekemmül ettirilen Gaziantep ve İstanbul illerinde neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz bulunan 1 (bir)’er Gazeteyle alakalı şikâyet dosyalarının tetkik edilmesi neticesinde, Gaziantep ilinde münteşir Gazeteye ilişkin vaki şikâyet dosyasında öne sürülen iddiaların anılan Genel Kurul kararına aykırılık teşkil etmediği kanaatine varıldığından ilgili Gazete hakkında 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre herhangi bir müeyyide tatbikine mahal olmadığına ancak İstanbul ilinde yayınlanan Gazeteye ait şikâyetin ise aynı Genel Kurul kararının 1 inci maddesinin g bendi;

‘’ g) Gazete ve dergiler, verdikleri gerçeğe aykırı bilgilerden dolayı, yollanacak, yayın organına ve üçüncü kişilere hakaret ve suç unsuru içermeyen cevap ve düzeltme metinlerini; bunların gönderilmesine sebep olan yazının etkisini bütünüyle giderecek şekilde, günlük süreli yayınlarda cevap ve düzeltme metinlerinin alındığı tarihten itibaren en geç üç gün içinde, diğer süreli yayınlarda ise cevap ve düzeltme metinlerinin alındığı tarihten itibaren üç günden sonraki ilk nüshada, ilgili yayının yer aldığı sayfa ve sütunlarda, aynı puntolarla ve aynı şekilde yayımlar.’’

hükmüne aykırılık teşkil ettiğinden hareketle, muhatap Gazeteye yine 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca 1 (bir) günlük resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına karar verilmiştir.

 

Bu gönderiyi paylaş