BİK Yönetim Kurulu 2018 Yılı 24 üncü toplantısı yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2018 Yılı 24 üncü toplantısı yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2018 yılı 24 üncü toplantısı, 2 Kasım 2018 tarihinde Kurumun İstanbul Cevizlibağ’daki Genel Müdürlük binasında yapıldı.

Eklenme: 2 Kasım 2018 - 13:09 / Son Güncelleme: 2 Kasım 2018 - 13:09

BASINDA FİKREN VEYA BEDENEN ÇALIŞANLARIN BORÇ PARA TALEPLERİ HAKKINDA

Kurumun teşkiline dair 195 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanuna dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinin 102 ve 103 üncü maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanuna dayanılarak alınan, 68 sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında;

Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz Gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 130 basın mensubunun her birine faizsiz 6/12/18/24 ay geri ödemeli 4.800,- Türk Lirası olmak üzere toplam 624.000,- Türk Lirası faizsiz borç para yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

 RESMİ İLAN VE REKLAMLAR İLE BUNLARI YAYINLAYACAK SÜRELİ YAYINLAR YÖNETMELİĞİNE AYKIRI DAVRANIŞLAR HAKKINDA

Kurum görev alanındaki yerlerde neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı Gazeteler hakkında Kurum ilgili Birimleri tarafından tesis olunan muhtelif iş ve işlemler neticesinde resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz bulunan Antalya ili Alanya ilçesi ile Aydın ilinde günlük olarak yayınlanan 1 (bir)’er Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin künye ve zorunlu bilgiler başlıklı 60 ıncı maddesine aykırı davranışları nedeniyle 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre konu Gazetelere 1 (bir)’er günlük resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi tatbik olunmasına karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULUNA YAPILAN İTİRAZ HAKKINDA

Çorum iline bağlı Sungurlu ilçesinde günlük olarak neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz 1 (bir) Gazetenin aynı yayın yerinde ve aynı statüdeki 1 (bir) Gazete hakkında daha önce Çorum Valilik makamınca alınmış olunan resmi ilan yayınlama hakkının devamı yönündeki Valilik kararının yeniden değerlendirilmek suretiyle konu Gazete hakkında yeni bir karar ittihazında bulunulmasına dair dosya ve muhteviyatının tetkik edilmesi neticesinde, başvuru sahibi Gazetenin itirazı yerinde görülmüş olunmakla birlikte itiraz konusuyla alakalı oluşturulan yeni kararın, adı geçen yayın yerinin Kurum mevzuatında yapılan tadil gereği 1 Eylül 2018 tarihi itibariyle Kurum görev alanına girmiş olması hasebiyle Kurum Genel Müdürlüğü tarafından tatbik olunmasına karar verilmiştir.

 BASIN AHLAK ESASLARININ İHLAL EDİLDİĞİNE DAİR ŞİKÂYETLER HAKKINDA

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının 3 üncü maddesinde belirtilen prosedüre uygunluk arzedecek şekilde tekemmül ettirilen Ordu ilinde günlük olarak neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınlama hakkına haiz bulunan 1 (bir) Gazetenin 4 (dört) farklı yayın günündeki sayılarında yayımlanan muhtelif haber/yazılarla alakalı şikâyet dosyasının tetkiki neticesinde vaki şikâyetlerden 2 (iki) yayın gününe ait olanlar hakkında öne sürülen iddiaların anılan Genel Kurul kararına aykırılık teşkil etmediği kanaatine varılmış olunmakla birlikte 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre herhangi bir müeyyide uygulanmasına mahal bulunmadığına, ancak diğer 2 (iki) yayın günündekilerin ise yine aynı Genel Kurul kararının 1 inci maddesinin (g) bendi;

 

‘’ g) Gazete ve dergiler, verdikleri gerçeğe aykırı bilgilerden dolayı, yollanacak, yayın organına ve üçüncü kişilere hakaret ve suç unsuru içermeyen cevap ve düzeltme metinlerini; bunların gönderilmesine sebep olan yazının etkisini bütünüyle giderecek şekilde, günlük süreli yayınlarda cevap ve düzeltme metinlerinin alındığı tarihten itibaren en geç üç gün içinde, diğer süreli yayınlarda ise cevap ve düzeltme metinlerinin alındığı tarihten itibaren üç günden sonraki ilk nüshada, ilgili yayının yer aldığı sayfa ve sütunlarda, aynı puntolarla ve aynı şekilde yayımlar.’’

 hükmüne aykırılık teşkil ettiğinden hareketle, ilgili Gazeteye 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca her bir yayın gününe ilişkin ihlal için 1 (bir)’er gün olmak üzere toplam 2 (iki) günlük resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi tatbik edilmesine karar verilmiştir.

 

Bu gönderiyi paylaş