BİK Yönetim Kurulu 2018 Yılı 25 inci toplantısı yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2018 Yılı 25 inci toplantısı yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2018 yılı 25 inci toplantısı, 16 Kasım 2018 tarihinde Kurumun İstanbul Cevizlibağ’daki Genel Müdürlük binasında yapıldı.

Eklenme: 16 Kasım 2018 - 12:04 / Son Güncelleme: 16 Kasım 2018 - 12:04

BASINDA FİKREN VEYA BEDENEN ÇALIŞANLARIN BORÇ PARA TALEPLERİ İLE MUHTAÇLIK YARDIMI YAPILMASI HAKKINDA

Kurumun teşkiline dair 195 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanuna dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinin 102 ve 103 üncü maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanuna dayanılarak alınan, 68 sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında;

Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz Gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 174 basın mensubunun her birine faizsiz 6/12/18/24 ay geri ödemeli 4.800,- Türk Lirası, olmak üzere toplam 835.200,- Türk Lirası faizsiz borç para yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

Aynı mevzuat hükümleri uyarınca Kuruma başvuruda bulunan çalışamaz ve muhtaç durumdaki 1 gazeteciye 4.000,- Türk Lirası geri ödemesiz muhtaçlık yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

RESMİ İLAN VE REKLAMLAR İLE BUNLARI YAYINLAYACAK SÜRELİ YAYINLAR YÖNETMELİĞİNE AYKIRI DAVRANIŞLAR HAKKINDA

Kurum görev alanındaki yerlerde neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı Gazeteler hakkında Kurum ilgili Birimleri tarafından tesis olunan muhtelif iş ve işlemler neticesinde resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz bulunan İstanbul ilinde günlük olarak yayınlanan 1 (bir) Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin dizgi-tertip ve baskı esasları başlıklı 48 inci maddesine, aynı yayın yerinde yine günlük olarak neşrolunan 1 (bir) Gazetenin ise anılan Yönetmeliğin kadroya ilişkin 43 üncü maddesi ile asgari kadroya dair 64 üncü maddesine aykırı davranışı sebebiyle, 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca konu Gazetelere 1 (bir)’er günlük resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına karar verilmiştir.

Diğer taraftan, 2018 yılı Kurban Bayramının öncesi ve/veya sonrasına isabet eden yayın günlerinde yayınlanmaları gerekirken yayınlanmamış olunan yine Kurum görev alanındaki muhtelif yayın yerlerinde münteşir resmi ilan ve reklam yayınlama hakkına haiz 91’i günlük, 3’ü ise haftalık olarak neşrolunan Gazetenin mevcut bu durumlarının anılan Yönetmeliğin yayında sürekliliğin düzenlendiği 55 inci maddesi ile teslim yükümlülüğü başlıklı 56 ncı maddesine aykırılık teşkil ettiğinden hareketle, 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca günlük yayın periyoduyla neşrolunan 91 (doksan bir) Gazeteye 1 (bir)’er gün, haftalık yayın periyoduyla yayınlanan 3 (üç) Gazeteye ise 1 (bir)’er sayı süreyle resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi tatbikine karar verilmiştir.

 YÖNETİM KURULUNA YAPILAN İTİRAZ HAKKINDA

Resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz bulunan Mersin ili Silifke ilçesi ile Zonguldak ilinde günlük olarak yayınlanan 1 (bir)’er Gazetenin Resmi İlan ve Reklam ile Bunları Yayınlayacak Sürelik Yayınlar Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca kendilerine yükletilen vecibeleri yerine getirmemiş olmaları nedeniyle daha önce Kurum Genel Müdürlüğünce haklarında alınan Genel Müdürlük kararları ve de bu kararlara yapmış oldukları itirazlar üzerine alınan Genel Müdürlük Israr kararlarına ilişkin itirazların incelenmesi neticesinde; anılan itirazların kısmen kabulü ile birlikte ilgili Genel Müdürlük kararlarının Kurum Genel Müdürlüğü tarafından revize edilmek suretiyle sözü edilen itirazların esas yönünden reddine karar verilmiştir.

BASIN AHLAK ESASLARININ İHLAL EDİLDİĞİNE DAİR ŞİKÂYETLER HAKKINDA

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının 3 üncü maddesinde belirtilen prosedüre uygunluk arzedecek şekilde tekemmül ettirilen Bursa ilinde günlük olarak neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınlama hakkına haiz bulunan 1 (bir) Gazeteye ilişkin vaki şikâyette öne sürülen hususların anılan Genel Kurul kararına aykırılık teşkil etmediği kanaatine varıldığından, sözü edilen şikâyet hakkında konu Gazeteyle alakalı olarak 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca herhangi bir müeyyide tatbikine mahal olmadığına karar verilmiştir.

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ HAKKINDA

Gaziantep ili Nizip ilçesinde günlük olarak yayınlanan resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz bulunan ‘Yeşil Nizip’ gazetesinin isim değişikliği yapmak istediğine ilişkin talebi değerlendirilmiş olup, konuyla alakalı gerekçeleri yerinde görülmek suretiyle, Resmi İlan ve Reklam ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin süreli yayın ismi ve değişikliği başlıklı 57 nci maddesi hükmünden hareketle, bu hususa dair alınacak kararın muhatabı Gazeteye tebliğini müteakip 1 (bir) ay içerisinde tatbiki kaydıyla ismini ‘Bizim Nizip’ olarak değiştirebileceği yönünde izin verilmiştir.

KREDİ TALEPLERİ HAKKINDA

İstanbul ve İzmir illerinde münteşir resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz bulunan 1 (bir)’er Gazetenin, Kurum mevzuatının ilgili madde hükümleri uyarınca Kuruma intikal ettirdikleri kredi talep başvurularının tetkiki neticesinde, ilgili Gazetelerin talepleri doğrultusunda kendilerine kredi verilebileceği yönünde karar verilmiştir.

Bu gönderiyi paylaş