BİK Yönetim Kurulu 2018 Yılı 29 uncu toplantısı yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2018 Yılı 29 uncu toplantısı yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2018 yılı 29 uncu toplantısı, 28 Aralık 2018 tarihinde Kurumun İstanbul Cevizlibağ’daki Genel Müdürlük binasında yapıldı.

Eklenme: 28 Aralık 2018 - 12:53 / Son Güncelleme: 28 Aralık 2018 - 12:53

BASINDA FİKREN VEYA BEDENEN ÇALIŞANLARIN BORÇ PARA TALEPLERİ İLE MUHTAÇLIK YARDIMI YAPILMASI HAKKINDA

Kurumun teşkiline dair 195 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanuna dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinin 102 ve 103 üncü maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanuna dayanılarak alınan, 68 sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında;

Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz Gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 88 basın mensubunun her birine faizsiz 6/12/18/24 ay geri ödemeli 4.800,- Türk Lirası, bir basın mensubuna da 3.000,- Türk Lirası olmak üzere toplam 425.400,- Türk Lirası faizsiz borç para yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

Aynı mevzuat hükümleri uyarınca Kuruma başvuruda bulunan çalışamaz ve muhtaç durumdaki 1 gazeteciye 4.000,- Türk Lirası geri ödemesiz muhtaçlık yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULUNA YAPILAN İTİRAZLAR HAKKINDA

Resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz bulunan Muğla ilinde günlük olarak neşrolunan 3 (üç) Gazetenin yanı sıra aynı ilin Bodrum ve Fethiye ilçelerinde yine günlük olarak yayınlanan 1 (bir)’er Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca kendilerine yükletilen vecibeleri yerine getirmemiş olmaları nedeniyle daha önce Kurum Genel Müdürlüğünce haklarında alınan Genel Müdürlük kararları ve de bu kararlara yapmış oldukları itirazlar üzerine alınan Genel Müdürlük Israr kararlarına ilişkin itirazların incelenmesi sonucunda; muhatap Gazetelerden 2 (iki)’sinin vaki itirazlarının reddine, diğer Gazetelerin itirazlarının ise kısmen kabulü ile birlikte ilgili Genel Müdürlük kararlarının Kurum Genel Müdürlüğü tarafından revize edilmek suretiyle sözü edilen itirazların esas yönünde reddine karar verilmiştir.

BASIN AHLAK ESASLARININ İHLAL EDİLDİĞİNE DAİR ŞİKÂYETLER HAKKINDA

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının 3 üncü maddesinde belirtilen prosedüre uygunluk arzedecek şekilde tekemmül ettirilen Bursa ilinde günlük olarak neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınlama hakkına haiz bulunan 1 (bir) Gazeteye ilişkin 5 (beş) şikâyet dosyasında öne sürülen hususların anılan Genel Kurul kararına aykırılık teşkil etmediği kanaatine varıldığından, sözü edilen şikâyetler hakkında konu Gazeteyle alakalı olarak 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca herhangi bir müeyyide tatbikine mahal olmadığına karar verilmiştir.

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ HAKKINDA

Rize ili Kalkandere ilçesinde haftalık olarak yayınlanan resmi ilan yayınlama hakkını haiz bulunan ‘Karadere’ gazetesinin isim değişikliği yapmak istediğine ilişkin talebi değerlendirilmiş olup, konuyla alakalı gerekçeleri yerinde görülmek suretiyle, Resmi İlan ve Reklam ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin süreli yayın ismi ve değişikliği başlıklı 57 nci maddesi hükmünden hareketle, bu hususa dair alınacak kararın muhatabı Gazeteye tebliğini müteakip 1 (bir) ay içerisinde tatbiki kaydıyla ismini ‘Güncel Rize’ olarak değiştirebileceği yönünde izin verilmiştir.

Bu gönderiyi paylaş