BİK Yönetim Kurulu 2018 Yılı 5 inci toplantısı yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2018 Yılı 5 inci toplantısı yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2018 yılı 5 inci toplantısı, 20 Şubat 2018 tarihinde Kurumun İstanbul Cevizlibağ’daki Genel Müdürlük binasında yapıldı.

Eklenme: 20 Şubat 2018 - 15:05 / Son Güncelleme: 20 Şubat 2018 - 15:05

Toplantıda alınan bazı kararlar özet olarak aşağıda verilmektedir;

BASINDA FİKREN VEYA BEDENEN ÇALIŞANLARIN BORÇ PARA TALEPLERİ İLE YAPILAN MUHTAÇLIK YARDIMLARI HAKKINDA

Kurumun teşkiline dair 195 sayılı Kanun’un 2 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanun’a dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 102 ve 103 üncü maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanun’a dayanılarak alınan, 68 sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında;

Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz Gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 174 basın mensubunun her birine faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli 4.800,- Türk Lirası, 1 basın mensubuna ise  6/12/18/24 ay geri ödemeli 2.200,- Türk Lirası olmak üzere toplam 837.400,- Türk Lirası borç para yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

Aynı mevzuat hükümleri uyarınca Kuruma başvuruda bulunan çalışamaz ve muhtaç durumdaki 7 gazetecinin her birine 4.000,- Türk Lirası geri ödemesiz muhtaçlık yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

RESMİ İLAN VE REKLAMLAR İLE BUNLARI YAYINLAYACAK SÜRELİ YAYINLAR YÖNETMELİĞİNE AYKIRI DAVRANIŞLAR HAKKINDA

Kurum görev alanındaki yerlerde münteşir resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı Gazetelere dair Kurum ilgili Birimleri tarafından tesis olunan muhtelif iş ve işlemler neticesinde; İstanbul ilinde günlük yayın periyoduyla neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz bulunan 1(bir) Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin künye ve zorunlu bilgiler başlıklı 60 ıncı maddesini ihlali nedeniyle, 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca, kamu Gazeteye 1 (bir) günlük resmi ilan ve reklam kesme cezası verilmiştir.

BASIN AHLAK ESASLARININ İHLAL EDİLDİĞİNE DAİR ŞİKAYETLER HAKKINDA

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının 3 üncü maddesine uygunluk arzedecek şekilde tekemmül ettirilen Bursa ilinde yayınlanan 2 (iki), Adana ve İstanbul illerinde yayınlanan 1 (bir)’er Gazete ile alakalı toplam 4 (dört) şikayet dosyasının incelenmesi neticesinde:

Bursa ve Adana illerinde yayınlanan Gazetelere ilişkin şikayetlerde öne sürülen hususların anılan Genel Kurul kararının 1 inci maddesinde belirtilen Basın Ahlak Esaslarına aykırılık teşkil etmediği kanaatine varıldığından, konu Gazetelere 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca herhangi bir müeyyide uygulanmasına mahal bulunmamış olup, ancak İzmir ilinde yayınlanan Gazete ile alakalı şikayette iddia edilen hususların sözü edilen Genel Kurul kararının 1 inci maddesi ile bu maddenin c ve ı bentleri;

*Madde 1 –“ Bir kamu hizmeti olan gazetecilik, kişisel veya ahlâka aykırı amaç ve çıkarlara âlet edilemez ve kamu yararına aykırı bir şekilde kullanılamaz. Haberlerde ve olayların yorumunda gerçeklerden saptırma, çarpıtma veya kısaltma yoluyla amaçlı olarak ayrılınamaz. Doğruluğu kuşku uyandırabilen ve araştırılması gazetecilik imkânları içinde bulunan haberler, araştırılıp doğruluğuna emin olunmadan yayınlanamaz. Bu hizmetin görülmesinde aşağıdaki Basın Ahlâk Esasları’na uyulur”: hükmüne aykırılık teşkil ettiğinden, muhatap Gazeteye yine 195 Sayılı Kanunun  49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a)bendine göre 1 (bir) günlük resmi ilan ve reklam kesme cezası verilmiştir.

….

  1. c) Hiç kimse, suçlu olduğu kesin yargı kararıyle belirtilmedikçe suçlu olarak ilân edilemez; cezai soruşturma aşamasında veya devam eden davaların konusu olan olaylarla ilgili haber veya yorumlarda “Suçsuzluk” ilkesi ihlâl edilemez; soruşturma ve yargılamanın doğal ve yasal akışını, özellikle hâkimlerin kararını etkileyecek beyan ve yorumlarda bulunulamaz.

ı) Kişi, kurum ve toplum katmanlarına yönelik yayınlarda, eleştiri sınırlarını aşan aşağılayıcı sözcükler kullanılamaz; hakaret edilemez, sövülemez iftira ve haksız isnat yapılamaz’

Hükmüne aykırılık teşkil ettiğinden muhatap Gazeteye yine 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre 1 (bir) günlük günlük resmi ilan ve reklam kesme cezası verilmiştir.

Bu gönderiyi paylaş