BİK Yönetim Kurulu 2018 Yılı 7 nci toplantısı yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2018 Yılı 7 nci toplantısı yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2018 yılı 7 nci toplantısı, 16 Mart 2018 tarihinde Kurumun İstanbul Cevizlibağ’daki Genel Müdürlük binasında yapıldı.

Eklenme: 17 Mart 2018 - 08:44 / Son Güncelleme: 17 Mart 2018 - 8:44

Toplantıda alınan bazı kararlar özet olarak aşağıda verilmektedir;

 

BASINDA FİKREN VEYA BEDENEN ÇALIŞANLARIN BORÇ PARA TALEPLERİ İLE MUHTAÇLIK YARDIMLARI HAKKINDA

Kurumun teşkiline dair 195 sayılı Kanun’un 2 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanun’a dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 102 ve 103 üncü maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanun’a dayanılarak alınan, 68 sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında;

Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz Gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 128 basın mensubunun her birine faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli 4.800,- Türk Lirası, 1 basın mensubuna 4.200,- Türk Lirası, 1 basın çalışanına da 2.400,-  Türk Lirası olmak üzere toplam 621.000,- Türk Lirası borç para yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

 

Aynı mevzuat hükümleri uyarınca Kuruma başvuruda bulunan çalışamaz ve muhtaç durumdaki 4 gazetecinin her birine 4.000,- Türk Lirası geri ödemesiz muhtaçlık yardımı yapılması kararlaştırılmıştır.

 

RESMİ İLAN VE REKLAMLAR İLE BUNLARI YAYINLAYACAK SÜRELİ YAYINLAR YÖNETMELİĞİNE AYKIRI DAVRANIŞLAR HAKKINDA

Kurum görev alanındaki yerlerde neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı Gazetelere dair Kurum ilgili Birimleri tarafından tesis olunan muhtelif iş ve işlemler neticesinde İstanbul ilinde neşrolunan 1 (bir) Gazetenin anılan Yönetmeliğin aylık beyanname başlıklı 54 üncü maddesini ; Kayseri ilinde yayınlanan 1 (bir) Gazetenin ise yine aynı Yönetmeliğin asgari fiili satış adedini düzenleyen 66 ncı maddesini ihlali nedeniyle 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca muhatap Gazetelerin resmi ilan ve reklamlarının 1 (bir)’er gün süreyle kesilmesine karar verilmiştir.

 

YÖNETİM KURULUNA YAPILAN İTİRAZLAR HAKKINDA

Diyarbakır ilinde yayınlanan 1 (bir) Gazeteye dair Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin kadroya ilişkin 43 ve 64 üncü maddelerine aykırı davranışı sebebiyle daha önce Kurum Genel Müdürlüğü tarafından alınan Genel Müdürlük kararına karşı konu Gazetenin yapmış olduğu itiraz dikkate alınmak suretiyle, bahsi geçen Genel Müdürlük kararının revize edilerek yeniden ihdasına karar verilmiştir.

Diğer taraftan resmi ilanların yayımının Kırşehir Valiliği uhdesinde bulunduğu Kırşehir ili Merkez Belediyesi sınırları içerisinde günlük olarak neşrolunan resmi ilan yayınlama hakkını haiz 1 (bir) Gazetenin sözü edilen Yönetmeliğin muhtelif maddelerini ihlal ettiğinden hareketle Kırşehir Valiliğince alınan Valilik kararına karşı yapmış olduğu itirazı yerinde görülmediğinden ilgili Gazetenin itirazının reddine karar verilmiştir.

 

BASIN AHLAK ESASLARININ İHLAL EDİLDİĞİNE DAİR ŞİKÂYETLER HAKKINDA

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının 3 üncü maddesine uygunluk arzedecek şekilde tekemmül ettirilen Adana, Bolu, Düzce, İstanbul ve Mardin illerinde yayınlanan 1 (bir)’er Gazete hakkındaki toplam 5 (beş) şikâyet dosyasının tetkik edilmesi neticesinde, Adana, Düzce ve Mardin illerinde neşrolunan Gazetelere ait şikâyet dosyalarında öne sürülen iddiaların, anılan Genel Kurul kararına aykırılık teşkil etmediğinden konu Gazeteler için 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca herhangi bir cezai müeyyide tatbikine mahal bulunmadığına; ancak İstanbul ilinde yayınlanan 1 (bir) Gazeteye ilişkin şikâyet dosyasındaki hususların sözü edilen Genel Kurul kararının 1 inci maddesi ile bu maddenin (ı) bendi

‘’Madde 1 – Bir kamu hizmeti olan gazetecilik, kişisel veya ahlâka aykırı amaç ve çıkarlara âlet edilemez ve kamu yararına aykırı bir şekilde kullanılamaz. Haberlerde ve olayların yorumunda gerçeklerden saptırma, çarpıtma veya kısaltma yoluyla amaçlı olarak ayrılınamaz. Doğruluğu kuşku uyandırabilen ve araştırılması gazetecilik imkânları içinde bulunan haberler, araştırılıp doğruluğuna emin olunmadan yayınlanamaz. Bu hizmetin görülmesinde aşağıdaki Basın Ahlâk Esasları’na uyulur:

……

ı) Kişi, kurum ve toplum katmanlarına yönelik yayınlarda, eleştiri sınırlarını aşan aşağılayıcı sözcükler kullanılamaz; hakaret edilemez, sövülemez iftira ve haksız isnat yapılamaz.

……’’

hükmüne, Bolu ilinde yayınlanan 1 (bir) Gazeteye ilişkin şikâyet dosyasında öne sürülen iddiaların ise yine aynı Genel Kurul kararının yukarıda aynen iktibas olunan 1 inci madde hükmüne aykırılık teşkil ettiğinden 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre Bolu ilinde yayınlanan Gazeteye 1 (bir) gün, İstanbul ilinde yayınlanan Gazeteye 2 (iki) günlük resmi ilan ve reklam kesme cezası verilmiştir.

Bu gönderiyi paylaş