BİK Yönetim Kurulu 2018 Yılı 8 inci toplantısı yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2018 Yılı 8 inci toplantısı yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2018 yılı 8 inci toplantısı, 30 Mart 2018 tarihinde Kurumun İstanbul Cevizlibağ’daki Genel Müdürlük binasında yapıldı.

Eklenme: 31 Mart 2018 - 10:16

BASINDA FİKREN VEYA BEDENEN ÇALIŞANLARIN BORÇ PARA TALEPLERİ HAKKINDA

 

Kurumun teşkiline dair 195 sayılı Kanun’un 2 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanun’a dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 102 ve 103 üncü maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanun’a dayanılarak alınan, 68 sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında;

 

Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz Gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 112 basın mensubunun her birine faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli 4.800,- Türk Lirası, 1 basın mensubuna 3.500,- Türk Lirası, 5 basın çalışanına da 4.200,-  Türk Lirası olmak üzere toplam 562.100,- Türk Lirası borç para yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

 

RESMİ İLAN VE REKLAMLAR İLE BUNLARI YAYINLAYACAK SÜRELİ YAYINLAR YÖNETMELİĞİNE AYKIRI DAVRANIŞLAR HAKKINDA

Kurum görev alanındaki resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı Gazetelere Kurum ilgili Birimleri tarafından tesis olunan muhtelif iş ve işlemler neticesinde resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz bulunan ve günlük yayın periyoduyla neşrolunan Balıkesir ili Erdek ve Burhaniye ilçelerindeki 1 (bir)’er, aynı ilin Edremit ilçesindeki 2 (iki) Gazetenin yanı sıra Hatay ili İskenderun ilçesindeki 1 (bir) Gazetenin, Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin teslim yükümlülüğüne dair 56 ncı maddesine aykırı davranışları nedeniyle muhatap Gazetelerin her birine 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca 1 (bir)’er günlük resmi ilan ve reklam kesme cezası verilmiştir.

 

BASIN AHLAK ESASLARININ İHLAL EDİLDİĞİNE DAİR ŞİKÂYETLER HAKKINDA

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının 3 üncü maddesine uygunluk arz edecek şekilde tekemmül ettirilen Adana, Bursa, İstanbul ve İzmir illerinde yayınlanan 1 (bir)’er Gazete ile alakalı toplam 4(dört) şikâyet dosyasının incelenmesi neticesinde:

Adana ve İzmir illerinde yayınlanan Gazetelere ilişkin şikâyetlerde öne sürülen hususların anılan Genel Kurul kararının 1 inci maddesinde belirtilen Basın Ahlak Esaslarına aykırılık teşkil etmediği kanaatine varıldığından konu Gazetelere 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca herhangi bir müeyyide uygulanmasına mahal bulunmamış olup, ancak Bursa ilinde yayınlanan Gazeteye dair şikâyetteki iddiaların sözü edilen Genel Kurul kararının 1 inci maddesinin (ı) bendi

‘’ ı)  Kişi, kurum ve toplum katmanlarına yönelik yayınlarda, eleştiri sınırlarını aşan aşağılayıcı sözcükler kullanılamaz; hakaret edilemez, sövülemez iftira ve haksız isnat yapılamaz.’’

hükmüne, Zonguldak ilinde yayınlanan Gazete hakkında şikâyetteki iddiaların ise aynı Genel Kurul kararının yine 1 inci maddesinin bu defa (c ve h) bentleri:

‘’ c) Hiç kimse, suçlu olduğu kesin yargı kararıyla belirtilmedikçe suçlu olarak ilân edilemez; cezai soruşturma aşamasında veya devam eden davaların konusu olan olaylarla ilgili haber veya yorumlarda “Suçsuzluk” ilkesi ihlâl edilemez; soruşturma ve yargılamanın doğal ve yasal akışını, özellikle hâkimlerin kararını etkileyecek beyan ve yorumlarda bulunulamaz.

h) Ahlâka aykırı yayın yapılamaz.’’

hükümlerine aykırılık teşkil ettiğinden hareketle, ilgili Gazetelere 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca 1 (bir)’er günlük resmi ilan ve reklam kesme cezası verilmiştir.

 

Bu gönderiyi paylaş