BİK Yönetim Kurulu 2018 Yılı 9 uncu toplantısı yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2018 Yılı 9 uncu toplantısı yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2018 yılı 9 uncu toplantısı, 13 Nisan 2018 tarihinde Kurumun İstanbul Cevizlibağ’daki Genel Müdürlük binasında yapıldı.

Eklenme: 14 Nisan 2018 - 08:30

BASINDA FİKREN VEYA BEDENEN ÇALIŞANLARIN BORÇ PARA TALEPLERİ İLE YAPILAN ÖLÜM YARDIMI HAKKINDA

Kurumun teşkiline dair 195 sayılı Kanun’un 2 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanun’a dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 102 ve 103 üncü maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanun’a dayanılarak alınan, 68 sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında;

Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz Gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 136 basın mensubunun her birine faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli 4.800,- Türk Lirası, 1 basın mensubuna 2.400,- Türk Lirası, olmak üzere toplam 655.200,- Türk Lirası borç para yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

Aynı mevzuat hükümleri uyarınca vefat eden 1 gazetecinin varisine 6.000,- Türk Lirası ölüm yardımı yapılması kararlaştırılmıştır.

RESMİ İLAN VE REKLAMLAR İLE BUNLARI YAYINLAYACAK SÜRELİ YAYINLAR YÖNETMELİĞİNE AYKIRI DAVRANIŞLAR HAKKINDA

Kurum görev alanındaki resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı Gazetelere Kurum ilgili Birimleri tarafından tesis olunan muhtelif iş ve işlemler neticesinde anılan ilan ve reklamları yayınlama hakkını haiz bulunan Antalya ilinde neşrolunan 1 (bir) Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin künye ve zorunlu bilgiler başlıklı 60 ıncı maddesini; İstanbul ilinde yayınlanan 1(bir) Gazetenin aynı Yönetmeliğin kadroya ilişkin 43 ve 64 üncü maddelerini; Mersin ili Silifke ilçesinde neşrolunan 1 (bir) Gazetenin ise yine sözü edilen Yönetmeliğin dizgi tertip ve baskı esaslarının düzenlediği 49 uncu maddesini ihlal etmeleri sebebiyle 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca muhatap Gazetelere 1 (bir)’er gün süreyle resmi ilan ve reklam kesme cezası verilmiştir.

BASIN AHLAK ESASLARININ İHLAL EDİLDİĞİNE DAİR ŞİKÂYETLER HAKKINDA

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının 3 üncü maddesine uygunluk arz edecek şekilde tekemmül ettirilen Bursa ve Kocaeli illerinde yayınlanan 1(bir)’er Gazete hakkındaki 2 (iki)’şer şikâyet dosyasının tetkik edilmesi neticesinde Kocaeli ilinde yayınlanan Gazeteye ait her 2 (iki) şikâyet dosyasının yanı sıra Bursa ilinde yayınlanan Gazeteyle alakalı 1 (bir) şikâyet dosyasında öne sürülen iddiaların, anılan Genel Kurul kararına aykırılık teşkil etmediğinden bu şikâyetler bağlamında muhatap Gazeteler hakkında 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca herhangi bir müeyyide tatbikine mahal bulunmadığına karar verilirken; ancak Bursa ilinde neşrolunan Gazeteye ilişkin diğer şikâyet dosyasında öne sürülen hususların aynı Genel Kurul kararının 1 inci maddesinin (ı) bendi;

‘’ ı) Kişi, kurum ve toplum katmanlarına yönelik yayınlarda, eleştiri sınırlarını aşan aşağılayıcı sözcükler kullanılamaz; hakaret edilemez, sövülemez iftira ve haksız isnat yapılamaz ‘’

     hükmüne aykırı görüldüğünden hareketle, konu Gazeteye, 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca 1(bir) günlük resmi ilan ve reklam kesme cezası       verilmiştir.

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ HAKKINDA

İstanbul ilinde günlük olarak neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz bulunan ‘Bizim Gazetenin’ adını ‘Bizim Posta’ gazetesi olarak değiştirilmesine dair talebi uygun bulunmuş olup, bu yönde alınan kararın konu Gazeteye tebliğini müteakip 1 (bir) ay içerisinde tatbik edilmek kaydıyla adının değiştirilmesine izin verilmiştir.

Bu gönderiyi paylaş