BİK Yönetim Kurulu 2018 Yılı İlk Toplantısı Yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2018 Yılı İlk Toplantısı Yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2018 yılı birinci toplantısı, 5 Ocak 2018 tarihinde Kurumun İstanbul Cevizlibağ’daki Genel Müdürlük binasında yapıldı.
Toplantıda alınan bazı kararlar özet olarak aşağıda verilmektedir.

Eklenme: 6 Ocak 2018 - 10:46 / Son Güncelleme: 6 Ocak 2018 - 10:46

BASINDA FİKREN VEYA BEDENEN ÇALIŞANLARA VERİLEN BORÇ PARA İLE YAPILAN MUHTAÇLIK YARDIMLARI

Kurumun teşkiline dair 195 sayılı Kanun’un 2 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanun’a dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 102 ve 103 üncü maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanun’a dayanılarak alınan, 68 sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında;

Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz Gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 139 basın mensubunun her birine faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli 4.000,- 4.200,- ve 4.800,- Türk Lirası olmak üzere toplam 664.000,- Türk Lirası borç para yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

Aynı mevzuat hükümleri uyarınca Kuruma başvuruda bulunan çalışamaz ve muhtaç durumdaki 69 gazetecinin herbirine 4.000,- Türk Lirası geri ödemesiz muhtaçlık yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

 

RESMİ İLAN VE REKLAMLAR İLE BUNLARI YAYINLAYACAK SÜRELİ YAYINLAR YÖNETMELİĞİNE AYKIRI DAVRANIŞLAR HAKKINDA

Kurum görev alanındaki yerlerde neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı Gazetelere ilişkin Kurum ilgili Birimleri tarafından tesis olunan muhtelif iş ve işlemler neticesinde resmi ilan ve reklam yayınlama hakkına haiz bulunan Antalya ili Kaş ilçesi ile Samsun ili Bafra ilçesinde günlük olarak neşrolunan 1(bir) ‘er Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin asgari kadro başlıklı 77 nci maddesine aykırı davranışları sebebiyle, 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca muhatap Gazetelere 1(bir)’er günlük resmi ilen ve reklam kesme cezası verilmiştir.

 

YÖNETİM KURULUNA YAPILAN İTİRAZLAR HAKKINDA

Resmi ilan ve reklam yayınlama hakkına haiz İstanbul ilinde günlük olarak yayınlanan 1(bir) Gazete hakkında daha önce Kurum Genel Müdürlüğünce alınan Israr kararına karşı konu Gazetenin yapmış olduğu itirazında öne sürülen gerekçelerin yerinde görüldüğünden hareketle sözü edilen Israr kararının yanı sıra dayanağı ilgili Genel Müdürlük kararının, aynı Gazete hakkındaki mevcut durumun yeniden değerlendirilmek suretiyle kaldırılmasına; resmi ilanların gazetelerde yayımına Isparta Valilik Makamının aracılık ettiği Isparta ili Yalvaç ilçesindeki 1(bir) Gazetenin aynı yayın yerindeki diğer 1(bir) Gazete ile alakalı daha önce Yönetim Kurulumuza yapmış olduğu şikâyetinden vazgeçmiş olması hasebiyle, Yönetim Kurulumuzun 9 Aralık 2017 tarihli toplantısında şikayete konu Gazetenin yeniden denetlenmesi ve akabinde konunun karara bağlanması yönündeki alınan kararın tatbikine mahal kalmadığına karar verilmiştir.

 

BASIN AHLAK ESASLARININ İHLAL EDİLDİĞİNE DAİR ŞİKÂYETLER HAKKINDA

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının 3 üncü maddesine uygunluk arzedecek şekilde tekemmül ettirilen Balıkesir ilinde yayınlanan 2 (iki) Gazete ile İstanbul ilinde yayınlanan 1 (bir) Gazete hakkındaki 1(bir)’er şikâyet dosyasının tetkiki neticesinde; Balıkesir ilinde yayınlanan Gazetelere ilişkin şikayetlerde öne sürülen huşuların anılan Genel Kurul kararının 1inci maddesi;

 

‘Madde 1 – Bir kamu hizmeti olan gazetecilik, kişisel veya ahlâka aykırı amaç ve çıkarlara âlet   edilemez ve kamu yararına aykırı bir şekilde kullanılamaz. Haberlerde ve olayların yorumunda gerçeklerden saptırma, çarpıtma veya kısaltma yoluyla amaçlı olarak ayrılınamaz. Doğruluğu kuşku uyandırabilen ve araştırılması gazetecilik imkânları içinde bulunan haberler, araştırılıp doğruluğuna emin olunmadan yayınlanamaz. Bu hizmetin görülmesinde aşağıdaki Basın Ahlâk Esasları’na uyulur’

hükmüne, İstanbul ilinde yayınlanan Gazeteye ait şikâyette öne sürülen hususların ise yukarıda açık hükmüne yer verilen aynı 1 inci maddesi ile bu maddesi ile bu maddenin (ı) bendi;

‘ı) Kişi, kurum ve toplum katmanlarına yönelik yayınlarda, eleştiri sınırlarını aşan aşağılayıcı sözcükler kullanılamaz; hakaret edilemez, sövülemez iftira ve haksız isnat yapılamaz.’

hükmüne aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından ilgili Gazetelerin her birine 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca 1(bir)’er günlük resmi ilan ve reklam kesme cezası verilmiştir.

 

İSİM DEĞİŞTİRME TALEBİ HAKKINDA

Adana ili Kozan ilçesinde günlük olaran yayınlanan Yeni Hürsöz gazetesinin ismini ‘Kozan Ekspres’ olarak değiştirilmesine dair talebi uygun bulunmuş olup, bu yönde alınan kararın muhattabı Gazeteye tebliğini müteakip 1(bir) ay içerisinde tatbik edilmek kaydıyla ismini değiştirilmesine izin verilmiştir.

Bu gönderiyi paylaş