BİK Yönetim Kurulu 2019 Yılı 13 üncü toplantısı yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2019 Yılı 13 üncü toplantısı yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2019 yılı 13 üncü toplantısı, 14 Haziran 2019 tarihinde Kurumun İstanbul Cevizlibağ’daki Genel Müdürlük binasında yapıldı.

Eklenme: 14 Haziran 2019 - 14:31 / Son Güncelleme: 14 Haziran 2019 - 14:31

BASINDA FİKREN VEYA BEDENEN ÇALIŞANLARIN BORÇ PARA TALEPLERİ HAKKINDA

Kurumun teşkiline dair 195 sayılı Kanun’un 2 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanun’a dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 102 ve 103 üncü maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanun’a dayanılarak alınan, 68 sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında;

Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz Gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 109 basın mensubunun her birine faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli 4.800,- Türk Lirası olmak üzere toplam 523.200,- Türk Lirası borç para yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

RESMİ İLAN VE REKLAMLAR İLE BUNLARI YAYINLAYACAK SÜRELİ YAYINLAR YÖNETMELİĞİNE AYKIRI DAVRANIŞLAR HAKKINDA

Kurum görev alanındaki yerlerde neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı Gazeteler hakkında Kurum ilgili Birimleri tarafından tesis olunan muhtelif iş ve işlemler neticesinde resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz bulunan İstanbul, Mardin ve Tekirdağ illeri ile Muğla ili Fethiye ilçesinde günlük olarak yayınlanan 1 (bir)’er Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin dizgi-tertip ve baskı esasları başlıklı 48 inci maddesini; İstanbul ilinde 2 (iki), Samsun ilinde ise 1 (bir) Gazetenin aynı Yönetmeliğin defter tutma ödevine ilişkin 52 nci maddesini ihlal etmesi nedeniyle, muhatap Gazetelere 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca 1 (bir)’er gün süreyle resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına karar verilmiştir.

 BASIN AHLAK ESASLARINA AYKIRI DAVRANIŞLAR HAKKINDA

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının 3 üncü maddesinde belirtilen prosedüre uygunluk arz edecek şekilde tekemmül ettirilen resmi ilan ve reklam yayınlama hakkına haiz bulunan Bursa ilinde neşrolunan 1(bir) Gazeteye ilişkin 2 (iki) ve ayrıca İstanbul ve Ordu illerinde neşrolunan 1 (bir)’er Gazeteyle ilgili 1 (bir)’er şikâyet dosyasının incelenmesi neticesinde; vaki şikâyetlerden Bursa ve İstanbul illerinde yayınlanan Gazetelerle alakalı olanlarda öne sürülen hususların Basın Ahlak Esaslarına aykırılık teşkil etmediği kanaatine varıldığından ilgili Gazetelere 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca herhangi bir müeyyide tatbikine mahal görülmemekle birlikte Ordu ilinde yayınlanan Gazeteye ait şikâyet dosyasındaki iddiaların anılan Genel Kurul kararının 1 inci maddesinin (ı) bendi;

‘’ ı) Kişi, kurum ve toplum katmanlarına yönelik yayınlarda, eleştiri sınırlarını aşan aşağılayıcı sözcükler kullanılamaz; hakaret edilemez, sövülemez iftira ve haksız isnat yapılamaz’’

hükmüne aykırılık teşkil ettiğinden hareketle, konu Gazeteye, sözü edilen 49 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca 1 (bir) gün süreyle resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi tatbikine karar verilmiştir.

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ HAKKINDA

Muğla ili Fethiye ilçesinde günlük olarak neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz bulunan ‘’Gözde’’ gazetesinin isim değişikliği yapmak istediğine dair talebi değerlendirilmiş olup, konuyla alakalı gerekçeleri yerinde görülmek suretiyle Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin süreli yayın ismi ve değişiklik başlıklı 57 nci maddesi hükmünden hareketle, bu hususla alakalı alınacak kararın muhatabı Gazeteye tebliğini müteakip 1 (bir) ay içinde tatbiki kaydıyla ismini ‘’ Fethiye Türk’’ olarak değiştirebileceği yönünde karar verilmiştir.

Bu gönderiyi paylaş