BİK Yönetim Kurulu 2019 Yılı 14 üncü toplantısı yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2019 Yılı 14 üncü toplantısı yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2019 yılı 14 üncü toplantısı, 21 Haziran 2019 tarihinde Kurumun İstanbul Cevizlibağ’daki Genel Müdürlük binasında yapıldı.

Eklenme: 21 Haziran 2019 - 14:52

BASINDA FİKREN VEYA BEDENEN ÇALIŞANLARIN BORÇ PARA TALEPLERİ İLE YAPILAN MUHTAÇLIK VE ÖLÜM YARDIMLARI HAKKINDA

Kurumun teşkiline dair 195 sayılı Kanun’un 2 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanun’a dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 102 ve 103 üncü maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanun’a dayanılarak alınan, 68 sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında;

Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz Gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 91 basın mensubunun her birine faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli 4.800,- Türk Lirası olmak üzere toplam 436.800,- Türk Lirası borç para yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

Aynı mevzuat hükümleri uyarınca vefat eden 1 gazetecinin kanuni varisine 6.000,- Türk Lirası ölüm yardımının yanı sıra Kuruma başvuruda bulunan çalışamaz ve muhtaç durumdaki 1 gazeteciye 4.000,- Türk Lirası olmak üzere geri ödemesiz muhtaçlık yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

RESMİ İLAN VE REKLAMLAR İLE BUNLARI YAYINLAYACAK SÜRELİ YAYINLAR YÖNETMELİĞİNE AYKIRI DAVRANIŞLAR HAKKINDA

Kurum görev alanındaki yerlerde neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı Gazeteler hakkında Kurum ilgili Birimleri tarafından tesis olunan muhtelif iş ve işlemler neticesinde resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz bulunan Mersin ili Silifke ilçesinde günlük olarak yayınlanan 1 (bir) Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin kadro başlıklı 43 üncü maddesi ile asgari fiili satış adedi başlıklı 79 uncu; aynı ilin Bozyazı ilçesinde haftalık yayın periyoduyla neşrolunan 1 (bir) Gazetenin yine bu Yönetmeliğin dizgi-tertip ve baskı esasları başlıklı 48 inci; Van ili Özalp ilçesinde haftanın iki günü yayınlanan 1 (bir) Gazetenin ise anılan Yönetmeliğin defter tutma ödevinin düzenlendiği 52 nci maddesini ihlal etmeleri nedeniyle, 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca muhatap Gazetelere 1 (bir)’er gün süreyle resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına karar verilmiştir.

BASIN AHLAK ESASLARINA AYKIRI DAVRANIŞLAR HAKKINDA

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının 3 üncü maddesinde belirtilen prosedüre uygunluk arz edecek şekilde tekemmül ettirilen resmi ilan ve reklam yayınlama hakkına haiz bulunan Bursa ilinde neşrolunan 1(bir) Gazeteye dair 3 (üç) ayrı şikayet dosyasının incelenmesi neticesinde; vaki şikayetlerde öne sürülen hususların anılan Genel Kurul kararına aykırılık teşkil etmediği kanaatine varıldığından, muhatap Gazete hakkında 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca herhangi bir cezai müeyyide tatbikine mahal olmadığına karar verilmiştir.

Bu gönderiyi paylaş