BİK Yönetim Kurulu 2019 Yılı 3 üncü toplantısı yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2019 Yılı 3 üncü toplantısı yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2019 yılı 3 üncü toplantısı, 11 Şubat 2019 tarihinde Kurumun İstanbul Cevizlibağ’daki Genel Müdürlük binasında yapıldı.

Eklenme: 11 Şubat 2019 - 16:11 / Son Güncelleme: 11 Şubat 2019 - 16:11

BASINDA FİKREN VEYA BEDENEN ÇALIŞANLARIN BORÇ PARA TALEPLERİ İLE MUHTAÇLIK YARDIMI YAPILMASI HAKKINDA

Kurumun teşkiline dair 195 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanuna dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinin 102 ve 103 üncü maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanuna dayanılarak alınan, 68 sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında;

Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz Gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 140 basın mensubunun her birine faizsiz 6/12/18/24 ay geri ödemeli 4.800,- Türk Lirası olmak üzere toplam 672.000,- Türk Lirası faizsiz borç para yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

Aynı mevzuat hükümleri uyarınca Kuruma başvuruda bulunan çalışamaz ve muhtaç durumdaki 10 gazetecinin her birine 4.000,- Türk Lirası olmak üzere geri ödemesiz muhtaçlık yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

RESMİ İLAN VE REKLAMLAR İLE BUNLARI YAYINLAYACAK SÜRELİ YAYINLAR YÖNETMELİĞİNE AYKIRI DAVRANIŞLAR HAKKINDA

Kurum görev alanındaki yerlerde neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı Gazeteler hakkında Kurum ilgili Birimleri tarafından tesis olunan muhtelif iş ve işlemler neticesinde resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz bulunan Muğla ilinde günlük olarak yayınlanan 3 (üç) Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin asgari filli satış adedi başlıklı 66 ncı maddesini; aynı ilin Fethiye ilçesinde günlük olarak yayınlanan 3 (üç) Gazetenin anılan Yönetmeliğin yine asgari fiili satış adedinin düzenlendiği  79 uncu maddesini; Bodrum ilçesinde günlük olarak neşrolunan 2 (iki) Gazetenin bahsi geçen Yönetmeliğin asgari kadro ile asgari filli satışa dair 77 ve 79 uncu maddelerini, benzer şekilde Milas ilçesinde günlük olarak yayınlanan 1 (bir) Gazetenin ise sözü edilen Yönetmeliğin kadro ve asgari kadroya ilişkin  43 ve 77 nci maddelerine aykırı davranışları nedeniyle, 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca muhatap 9 (dokuz) Gazetenin her birine  1 (bir)’er günlük resmi lan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına karar verilmiştir.

BASIN AHLAK ESASLARINA AYKIRI DAVRANIŞLAR HAKKINDA

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının 3 üncü maddesinde belirtilen prosedüre uygunluk arzedecek şekilde tekemmül ettirilen Bursa ilinde neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz 1 (bir) Gazeteye ilişkin 2 (iki) şikâyet dosyasında öne sürülen hususların anılan Genel Kurul kararına aykırılık teşkil etmediği kanaatine varıldığından, sözü edilen şikâyetler hakkında muhatabı Gazeteye 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca herhangi bir müeyyide tatbikine mahal olmadığına karar verilmiştir..

 

Bu gönderiyi paylaş