BİK Yönetim Kurulu 2019 Yılı 4 üncü toplantısı yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2019 Yılı 4 üncü toplantısı yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2019 yılı 4 üncü toplantısı, 18 Şubat 2019 tarihinde Kurumun İstanbul Cevizlibağ’daki Genel Müdürlük binasında yapıldı.

Eklenme: 19 Şubat 2019 - 10:46 / Son Güncelleme: 19 Şubat 2019 - 10:46

BASINDA FİKREN VEYA BEDENEN ÇALIŞANLARIN BORÇ PARA TALEPLERİ İLE YAPILAN MUHTAÇLIK HAKKINDA

Kurumun teşkiline dair 195 sayılı Kanun’un 2 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanun’a dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 102 ve 103 üncü maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanun’a dayanılarak alınan, 68 sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında;

Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz Gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 91 basın mensubunun her birine faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli 4.800,- Türk Lirası, olmak üzere toplam 436.800,- Türk Lirası borç para yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

Aynı mevzuat hükümleri uyarınca Kuruma başvuruda bulunan çalışamaz ve muhtaç durumdaki 9 gazetecinin her birine 4.000,- Türk Lirası olmak üzere geri ödemesiz muhtaçlık yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

RESMİ İLAN VE REKLAMLAR İLE BUNLARI YAYINLAYACAK SÜRELİ YAYINLAR YÖNETMELİĞİNE AYKIRI DAVRANIŞLAR HAKKINDA

 Kurum görev alanındaki yerlerde neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı Gazeteler hakkında Kurum ilgili Birimleri tarafından tesis olunan muhtelif iş ve işlemler neticesinde resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz Balıkesir ilinde günlük olarak yayınlanan 1 (bir) Gazetenin anılan Yönetmeliğin içerik başlıklı 39 uncu, dizgi-tertip ve baskı esaslarına ilişkin 48 inci ve içerik uygunluğu başlıklı 62 nci maddelerine; Sivas ilinde günlük olarak neşrolunan 1 (bir) Gazetenin aynı Yönetmeliğin anılan 48 inci maddesine; Şanlıurfa ilinde günlük olarak neşrolunan 1 (bir) Gazetenin ise yine bu Yönetmeliğin asgari fiili satış adedinin düzenlendiği 66 ncı maddesine aykırı davranışları nedeniyle, 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca muhatap Gazetelere 1 (bir)’ er günlük resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına karar verilmiştir.

BASIN AHLAK ESASLARINA AYKIRI DAVRANIŞLAR HAKKINDA

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının 3 üncü maddesinde belirtilen prosedüre uygunluk arzedecek şekilde tekemmül ettirilen İstanbul ilinde neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz 1 (bir) Gazeteye ilişkin şikâyet dosyasının incelenmesi neticesinde, vaki şikayette öne sürülen hususların anılan Genel Kurul kararının 1 inci maddesi ile yine bu maddenin (g) bendi;

     ‘’ Madde 1 – Bir kamu hizmeti olan gazetecilik, kişisel veya ahlâka aykırı amaç ve çıkarlara âlet edilemez ve kamu yararına aykırı bir şekilde kullanılamaz. Haberlerde ve olayların yorumunda gerçeklerden saptırma, çarpıtma veya kısaltma yoluyla amaçlı olarak ayrılınamaz. Doğruluğu kuşku uyandırabilen ve araştırılması gazetecilik imkânları içinde bulunan haberler, araştırılıp doğruluğuna emin olunmadan yayınlanamaz. Bu hizmetin görülmesinde aşağıdaki Basın Ahlâk Esasları’na uyulur

     g) Gazete ve dergiler, verdikleri gerçeğe aykırı bilgilerden dolayı, yollanacak, yayın organına ve üçüncü kişilere hakaret ve suç unsuru içermeyen cevap ve düzeltme metinlerini; bunların gönderilmesine sebep olan yazının etkisini bütünüyle giderecek şekilde, günlük süreli yayınlarda cevap ve düzeltme metinlerinin alındığı tarihten itibaren en geç üç gün içinde, diğer süreli yayınlarda ise cevap ve düzeltme metinlerinin alındığı tarihten itibaren üç günden sonraki ilk nüshada, ilgili yayının yer aldığı sayfa ve sütunlarda, aynı puntolarla ve aynı şekilde yayımlar.’’

hükmüne aykırılık teşkil ettiği kanaatine varıldığından hareketle, 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca konu Gazeteye 2 (iki) günlük resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi tatbik olunmasına karar verilmiştir.

Bu gönderiyi paylaş