BİK Yönetim Kurulu 2019 Yılı 6 ncı toplantısı yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2019 Yılı 6 ncı toplantısı yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2019 yılı 6 ncı toplantısı, 8 Mart 2019 tarihinde Kurumun İstanbul Cevizlibağ’daki Genel Müdürlük binasında yapıldı.

Eklenme: 8 Mart 2019 - 14:06 / Son Güncelleme: 8 Mart 2019 - 14:06

BASINDA FİKREN VEYA BEDENEN ÇALIŞANLARIN BORÇ PARA TALEPLERİ İLE YAPILAN MUHTAÇLIK HAKKINDA

Kurumun teşkiline dair 195 sayılı Kanun’un 2 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanun’a dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 102 ve 103 üncü maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanun’a dayanılarak alınan, 68 sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında;

 

Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz Gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 167 basın mensubunun her birine faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli 4.800,- Türk Lirası, olmak üzere toplam 801.600,- Türk Lirası borç para yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

Aynı mevzuat hükümleri uyarınca Kuruma başvuruda bulunan çalışamaz ve muhtaç durumdaki 15 gazetecinin her birine 4.000,- Türk Lirası olmak üzere geri ödemesiz muhtaçlık yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

RESMİ İLAN VE REKLAMLAR İLE BUNLARI YAYINLAYACAK SÜRELİ YAYINLAR YÖNETMELİĞİNE AYKIRI DAVRANIŞLAR HAKKINDA

Kurum görev alanındaki yerlerde neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı Gazeteler hakkında Kurum ilgili Birimleri tarafından tesis olunan muhtelif iş ve işlemler neticesinde resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz Balıkesir ili Erdek ilçesi ile Çanakkale ilinde günlük olarak neşrolunan 1 (bir)’er Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin teslim yükümlülüğü başlıklı 56 ncı maddesini; Ankara ilinde günlük olarak yayınlanan 1 (bir) Gazetenin anılan Yönetmeliğin künye ve zorunlu bilgilere dair 60 ıncı maddesini; İstanbul ilinde günlük olarak yayınlanan 1 (bir) Gazetenin aynı Yönetmeliğin yayında sürekliliğin düzenlendiği 55 inci maddesini; Mersin ili Silifke ilçesi ile Manisa ili Alaşehir ilçesinde yine günlük olarak neşrolunan 1 (bir)’er Gazetenin ise sözü edilen Yönetmeliğin asgari fiili satış adedine ilişkin 79 uncu maddesini ihlal ettiklerinden dolayı, 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca muhatap Gazetelere 1 (bir)’er günlük resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi tatbik olunmasına karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULUNA YAPILAN İTİRAZ HAKKINDA

Gaziantep ili Nizip ilçesinde günlük olarak neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz 1 (bir) Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin teslim yükümlülüğü başlıklı 56 ncı maddesine aykırı davranışı nedeniyle daha önce hakkında Kurum Genel Müdürlüğünce ifa olunan işlemlere karşı yapmış olduğu itiraz başvurusunun tetkik edilmesi neticesinde, muhatap Gazetenin anılan başvurusunda öne sürmüş olduğu gerekçeler yerinde görülmediği gibi konuyla alakalı Kurum Genel Müdürlüğü tarafından tesis edilen iş ve işlemlerin Kurum mevzuatına uygunluk arz ettiğinden, ilgili Gazetenin başvurusundaki taleplerin kabulü mümkün görülmediğinden bu itiraz başvurusunun reddine karar verilmiştir.

BASIN AHLAK ESASLARINA AYKIRI DAVRANIŞLAR HAKKINDA

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının 3 üncü maddesinde belirtilen prosedüre uygunluk arzedecek şekilde tekemmül ettirilen Bursa ilinde neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz 1 (bir) Gazeteye ilişkin 2 (iki), yine resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz bulunan İstanbul ilinde münteşir 1(bir) Gazeteye dair 1 (bir) olmak üzere toplam 3 (üç) şikayet dosyasının tetkik olunması neticesinde Bursa ilinde yayınlanan Gazeteyle alakalı şikayet dosyalarından birinde öne sürülen iddiaların Basın Ahlak Esaslarına aykırılık teşkil etmediği kanaatine varıldığından bu şikayet dosyası için konu Gazeteye 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca herhangi bir müeyyide tatbikine mahal olmadığına ancak aynı Gazeteye dair diğer şikayet dosyasında öne sürülen hususların 129 sayılı Genel Kurul kararının 1 inci maddesi ile bu maddenin ( c )  bendi;

‘’ Madde 1 – Bir kamu hizmeti olan gazetecilik, kişisel veya ahlâka aykırı amaç ve çıkarlara âlet edilemez ve kamu yararına aykırı bir şekilde kullanılamaz. Haberlerde ve olayların yorumunda gerçeklerden saptırma, çarpıtma veya kısaltma yoluyla amaçlı olarak ayrılınamaz. Doğruluğu kuşku uyandırabilen ve araştırılması gazetecilik imkânları içinde bulunan haberler, araştırılıp doğruluğuna emin olunmadan yayınlanamaz. Bu hizmetin görülmesinde aşağıdaki Basın Ahlâk Esasları’na uyulur:

c) Hiç kimse, suçlu olduğu kesin yargı kararıyle belirtilmedikçe suçlu olarak ilân edilemez; cezai soruşturma aşamasında veya devam eden davaların konusu olan olaylarla ilgili haber veya yorumlarda “Suçsuzluk” ilkesi ihlâl edilemez; soruşturma ve yargılamanın doğal ve yasal akışını, özellikle hâkimlerin kararını etkileyecek beyan ve yorumlarda bulunulamaz.’’

hükmüne, diğer yandan İstanbul ilinde yayınlanan Gazeteye ilişkin şikayet dosyasında öne sürülen hususların da benzer şekilde aynı Genel Kurul kararının 1 inci maddesinin (g) bendi;

‘’g) Gazete ve dergiler, verdikleri gerçeğe aykırı bilgilerden dolayı, yollanacak, yayın organına ve üçüncü kişilere hakaret ve suç unsuru içermeyen cevap ve düzeltme metinlerini; bunların gönderilmesine sebep olan yazının etkisini bütünüyle giderecek şekilde, günlük süreli yayınlarda cevap ve düzeltme metinlerinin alındığı tarihten itibaren en geç üç gün içinde, diğer süreli yayınlarda ise cevap ve düzeltme metinlerinin alındığı tarihten itibaren üç günden sonraki ilk nüshada, ilgili yayının yer aldığı sayfa ve sütunlarda, aynı puntolarla ve aynı şekilde yayımlar.’’

hükmüne aykırılık teşkil ettiğinden hareketle, 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca konu Gazetelere 1 (bir)’er günlük resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına karar verilmiştir.

 

 

Bu gönderiyi paylaş