BİK Yönetim Kurulu 2019 Yılı 8 inci toplantısı yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2019 Yılı 8 inci toplantısı yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2019 yılı 8 inci toplantısı, 5 Nisan 2019 tarihinde Kurumun İstanbul Cevizlibağ’daki Genel Müdürlük binasında yapıldı.

Eklenme: 5 Nisan 2019 - 15:11

BASINDA FİKREN VEYA BEDENEN ÇALIŞANLARIN BORÇ PARA TALEPLERİ İLE YAPILAN MUHTAÇLIK YARDIMLARI HAKKINDA

Kurumun teşkiline dair 195 sayılı Kanun’un 2 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanun’a dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 102 ve 103 üncü maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanun’a dayanılarak alınan, 68 sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında;

Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz Gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 128 basın mensubunun her birine faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli 4.800,- Türk Lirası olmak üzere toplam 614.400,- Türk Lirası borç para yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

Aynı mevzuat hükümleri uyarınca Kuruma başvuruda bulunan çalışamaz ve muhtaç durumdaki 6 gazetecinin her birine 4.000,- Türk Lirası olmak üzere geri ödemesiz muhtaçlık yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

KURUM MEVZUATINA AYKIRI DAVRANIŞLAR HAKKINDA

Kurum görev alanındaki yerlerde neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı Gazeteler hakkında Kurum ilgili Birimleri tarafından tesis olunan muhtelif iş ve işlemler neticesinde resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz bulunan ve tamamı günlük olarak neşrolunan İstanbul ilindeki 1 (bir) Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin asgari fiili satış adedi başlıklı 66 ncı maddesini; Çorum ili İskilip ilçesindeki 1 (bir) Gazetenin aynı Yönetmeliğin asgari satışa ilişkin 79 uncu maddesini; Tekirdağ ilindeki 1 (bir) Gazete ile bu ilin Çorlu ilçesindeki 2 (iki) Gazetenin anılan Yönetmeliğin Kurumun ve Valiliklerin görevinin düzenlendiği 8 inci maddesiyle birlikte 195 sayılı Kanunun istisna başlıklı 42 nci maddesine aykırı davranışları nedeniyle, sözü edilen Kanunun 49 uncu maddesinin birinci paragrafının (a) bendi uyarınca, muhatap Gazetelere 1 (bir)’er günlük resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına karar verilmiştir.

BASIN AHLAK ESASLARINA AYKIRI DAVRANIŞLAR HAKKINDA

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının 3 üncü maddesinde belirtilen prosedüre uygunluk arzedecek şekilde tekemmül ettirilen resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz Diyarbakır ilinde neşrolunan 1 (bir) Gazeteye ilişkin 1 (bir), Ordu ilinde neşrolunan 1(bir) Gazeteye dair 2 (iki) olmak üzere toplam 3 (üç) şikâyet dosyasının tetkik olunması neticesinde; vaki şikâyet dosyalarından Diyarbakır ilindeki 1 (bir) Gazete ile birlikte Ordu illindeki 1 (bir) Gazeteye dair 1 (bir) şikayet dosyasında öne sürülen iddiaların Basın Ahlak Esaslarına aykırılık teşkil etmediği kanaatine varıldığından, konu Gazetelere 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca herhangi bir müeyyide tatbikine mahal olmadığına, ancak Ordu ilinde neşrolunan 1 (bir) Gazeteye ilişkin diğer şikayet dosyasındaki iddiaların, Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının 1 inci maddesinin;

‘’ Madde 1 – Bir kamu hizmeti olan gazetecilik, kişisel veya ahlâka aykırı amaç ve çıkarlara âlet edilemez ve kamu yararına aykırı bir şekilde kullanılamaz. Haberlerde ve olayların yorumunda gerçeklerden saptırma, çarpıtma veya kısaltma yoluyla amaçlı olarak ayrılınamaz. Doğruluğu kuşku uyandırabilen ve araştırılması gazetecilik imkânları içinde bulunan haberler, araştırılıp doğruluğuna emin olunmadan yayınlanamaz.’’

hükmüne aykırılık teşkil ettiğinden, ilgili Gazeteye 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca 1 (bir) günlük resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına karar verilmiştir.

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ HAKKINDA

Kütahya ili Domaniç ilçesinde haftalık yayın periyoduyla neşrolunan resmi ilan yayınlama hakkını haiz bulunan ‘’ Öz Domaniç’’ gazetesinin isim değişikliğine dair talebi değerlendirilmiş olup, konuyla alakalı gerekçeleri yerinde görülmek suretiyle, Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin süreli yayın ve isim değişikliği başlıklı 57 nci maddesi hükmünden hareketle, bu hususla alakalı alınacak kararın muhatabı Gazeteye tebliğini müteakip 1 (bir) ay içerisinde tatbik olunmak kaydıyla ismini ‘’Domaniç’’ olarak değiştirebileceği yönünde izin verilmiştir.

Bu gönderiyi paylaş