BİK Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı

BİK Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2016 yılı 22 inci Toplantısı,  6 Ekim 2016 tarihinde Kurumun İstanbul Cevizlibağ’daki Genel Müdürlük binasında yapılmıştır.

Eklenme: 7 Ekim 2016 - 12:15 / Son Güncelleme: 7 Ekim 2016 - 12:15

Toplantıda alınan bazı kararlar özet olarak aşağıda verilmektedir;

BASINDA FİKREN veya BEDENEN ÇALIŞANLARA VERİLEN BORÇ PARA; YAPILAN MUHTAÇLIK VE ÖLÜM YARDIMLARI

Kurumun teşkiline dair 195 sayılı Kanun’un 2 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanun’a dayanılarak yapılan Yönetmeliğin 102 ve 103 üncü maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanun’a dayanılarak alınan, 68 sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir.

Bu düzenlemelerden hareketle anılan Yönetim Kurulu toplantısında;

-Kuruma intikal ettirilen borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda sözü edilen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki İstanbul, Ankara, Bursa, Tekirdağ, Denizli, Kayseri, Kocaeli, Manisa, Afyonkarahisar, Balıkesir, Muğla, Samsun, Adana, Antalya, Kastamonu ve Trabzon illerinde neşrolunan resmi ilan yayınlama hakkını haiz Gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 121 personelin her birine faizsiz ve 6/12/24 ay geri ödemeli 4.200 – Türk Lirası olmak üzere toplamda 508,200 – Türk Lirası borç para verilmesi,

-Aynı mevzuat hükümleri uyarınca Kuruma başvuruda bulunan çalışamaz ve muhtaç durumdaki 3 gazetecinin her birine 4.000 – Türk Lirası olmak üzere 12.000 – Türk Lirası yardım yapılması kararlaştırılmıştır.

BASIN AHLAK ESASLARININ İHLAL EDİLDİĞİNE DAİR ŞİKÂYETLER

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının 3 üncü maddesine uygunluk arz edecek şekilde tekemmül ettirilen İstanbul ilinde yayınlanan 5 gazete hakkındaki şikâyet dosyalarının incelenmesi neticesinde;

– İstanbul ilinde yayınlanan 1 Gazete ile alakalı şikâyet dosyasında öne sürülen hususların, söz konusu Genel Kurul kararının 1 inci maddesinde belirtilen Basın Ahlak Esaslarına aykırılık teşkil etmediği kanaatine varıldığından, ilgili Gazete hakkında 195 sayılı Kanun’un 49’uncu maddesinin birinci fırkası (a) bendine göre cezai müeyyide tertip edilmesine mahal olmadığına,

– İstanbul ilinde yayınlanan 3 Gazeteye ilişkin vaki şikâyet dosyalarının incelenmesi neticesinde ise konu Gazetelerin bahsi geçen Genel Kurul kararının 1 inci maddesinin (ı) bendi;

(ı)“Kişi, kurum ve toplum katmanlarına yönelik yayınlarda, eleştiri sınırlarını aşan aşağılayıcı sözcükler kullanılamaz; hakaret edilemez, sövülemez iftira ve haksız isnat yapılamaz.”

hükmünü ihlal ettikleri kanaatine varıldığından 1’er (birer) gün süre ile

– İstanbul ilinde yayınlanan 1 Gazeteye ilişkin vaki şikayet dosyasının incelenmesi neticesinde ise konu Gazetenin aynı Genel Kurul kararının 1 inci maddesinin (g) bendi;

(g)“Gazete ve dergiler, verdikleri gerçeğe aykırı bilgilerden dolayı, yollanacak, yayın organına ve üçüncü kişilere hakaret ve suç unsuru içermeyen cevap ve düzeltme metinlerini; bunların gönderilmesine sebep olan yazının etkisini bütünüyle giderecek şekilde, günlük süreli yayınlarda cevap ve düzeltme metinlerinin alındığı tarihten itibaren en geç üç gün içinde, diğer süreli yayınlarda ise cevap ve düzeltme metinlerinin alındığı tarihten itibaren üç günden sonraki ilk nüshada, ilgili yayının yer aldığı sayfa ve sütunlarda, aynı puntolarla ve aynı şekilde yayımlar.”

hükmünü ihlal ettiği kanaatine varıldığından 1 (bir) gün süre ile

195 sayılı kanunun 49’uncu maddesinin birinci fırkası (a) bendine göre resmi ilan ve reklam kesme cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

MEVZUATI İHLAL EDEN MEVKUTELERE VERİLEN CEZALAR

Kurumun görev alanındaki yerlerde münteşir resmi ilan ve reklam yayını ile alakalı Gazeteler hakkında Kurum ilgili Birimleri tarafından icra edilen iş ve işlemler neticesinde;

– İstanbul ve Kayseri İllerinde günlük olarak uayınlanan 2 Gazeteye 67 Sayılı Genel Kurul Kararının künyeye ilişkin 36 ncı maddesi;

Madde 36- Mevkutelerin her nüshasında; tarihinin, sayısının, imtiyaz sahibinin, sorumlu müdürünün (yazı işleri müdürü), varsa tüzel kişi temsilcisinin, yayın türünün, yönetim yerinin, dizilip basıldığı matbaa veya matbaaların gösterilmesinin yanı sıra, basında yerleşik teamüller ile baskı tekniği özellikleri göz önünde bulundurulmak suretiyle her sayfasında  tarih, sayfa numarası ve gazete adının yer alması zorunlu olup, bu bilgilerin bulunduğu gazete künyeleri 140 santimetrekareyi geçemez..

hükmünü ihlali etmeleri sebebiyle 1 er (birer) gün süreyle,

195 sayılı Kanun’un 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca resmi ilan ve reklamlarının kesilmesine karar verilmiştir.

Bu gönderiyi paylaş