Hukuk Müşavirliği

Temel Fonksiyonu

Basın İlan Kurumu’nun üst yönetim organlarına hukuki danışmanlık sağlar, servislerin idari, ticari ya da sosyal faaliyetlerinin hukuk kuralları çerçevesinde yürütülmesini temin eder.

Görev ve Sorumlulukları

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanıp, Kuruma gönderilen kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönetmelik tasarıları hakkında görüş bildirir.

Personel hakkında düzenlenip, ilgisi nedeni ile Hukuk Müşavirliği’ne gönderilen inceleme ve soruşturma raporlarını inceleyerek gerekli işlemleri yapar.

Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatına ait adli ve idari davalar ile icra işlerini, her safhasında Kurumu temsilen takip eder ve sonuçlandırır.

Mahkemelerce tebliğ edilen mahkeme ara kararlarına, icra dairelerinden gönderilen icra emirlerine ve üçüncü şahıs haciz ihbarnamelerine, noterlikler vasıtası ile gönderilen ihtarnamelere karşı gerekli cevapları verir.

Genel Müdürlük ve servislerden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali, cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında yazılı ve sözlü görüş bildirir.

Kurum ve şubelerince düzenlenen kanun, tüzük, yönetmelik, sözleşme ve protokolleri, mer’i mevzuata uygunlukları yönünden inceler.