İlan Müdürlüğü

Temel Fonksiyonu

Gazete ve dergilerin, mevzuat hükümlerine göre resmi ilan/reklam yayınlama şartlarını taşıyıp taşımadığını tespit ederek, bu şartları taşıyan gazete ve dergilere, şubeler aracılığıyla resmi ilan/reklam dağıtımını sağlar.

Görev ve Sorumlulukları

  • Gazete ve dergilerin incelenmesi

Resmi ilan yayınlama hakkını haiz gazetelerin, toplam baskı sayısı ile baskıda kullanılan kağıt giriş ve çıkışları, varsa abone satışları ile birlikte bayi irsalât, iade ve satış miktarları, fikir işçileri kadrosu, sayfa sayısı ve yüzölçümü ortalamaları ile sair bilgiler elektronik ortamda İLANBİS üzerinden gazeteler tarafından Kurumumuza ulaştırılmaktadır. Gönderilen bilgi ve belgelere göre gerekli işlemler ifa edilmektedir.

Dergilerin yayın periyotlarına uygunluk arzedecek şekilde Kurumumuza intikal ettirdikleri örnek nüshaları ise asgari yüzölçümü, yayında süreklilik ve içerik yönünden incelenip takip edilmektedir.

  • İncelemeler neticesinde yapılan işlemler

Gazetelerin resmi ilan yayınlama hakkına vücut veren unsurlardan herhangi birini ihlâl ettiği veya yerine getirmediği durumlarda ilgili Gazete hakkında alınan Genel Müdürlük kararlarıyla mevzuatımız gereği işlemler yapılmakla birlikte, müeyyide tatbik edilmesini gerektiren hallerde, konu Yönetim Kurulumuzun takdirlerine sunulmaktadır.

Benzer şekilde resmi ilanlardan ek gösterge uygulanmasını gerekli kılan şartları yerine getiren Gazetelerin ise yine Genel Müdürlük kararlarıyla ek göstergeden yararlanmaları sağlanmaktadır.

Dergilerde ise mevzuatta belirtilen şartları yerine getirmediğinin tespit edilmesi durumunda tekrar şartları taşıyana kadar süreli yayınlar listesinden çıkarılarak işlem yapılmaktadır.

  • Süreli yayınlara ilişkin aylık listelerin düzenlenmesi

Resmi ilan yayınıyla alakalı Gazetelerin Kurumumuza intikal ettirdikleri beyannamelerin yanı sıra resmi reklam yayınıyla alakalı dergilerin Kurumumuza ulaştırdıkları örnek nüshaların tetkiki neticesinde her ayın sonunda resmi ilan ve reklam verilebilecek Süreli Yayınlar Listesi düzenlenmektedir.

Bu listelerde Gazete ve Dergilerin yayın türü, sayfa sayısı ve yüzölçümü ile iletişim bilgileri yer almaktadır.

Her ayın sonunda güncellenmekte olunan süreli yayınlar listesi Kurumumuzun bik.gov.tr ve ilan.gov.tr internet siteleri üzerinden Kanuni müşterilerimizin ve ilgililerin kullanımına sunulmaktadır.

  • Resmi ilan kontenjan ve dağıtım tabloları

Gazetelere bir ay içerisinde dağıtılan resmi ilanlar için resmi ilan kontenjan ve dağıtım tabloları düzenlenmekte ve bu tablolar müteakiben ilgili gazetelerle İLANBİS sistemi üzerinden elektronik ortamda paylaşılmaktadır.

Söz konusu tablolarda, her yayın yerinde ilgili aylarda gazetelerde yayınlatılan resmi ilanların toplamı ile her gazeteye kendisine ait göstergesinin karşılığı isabet eden resmi ilan istihkakı ile bu istihkakı karşılığı yayınlatılmış olan resmi ilan tutarı, varsa mahsup/telafi ve müeyyide işlemlerinin uygulamaları ve müteakip aya devreden eksik-fazla miktarları yer almaktadır.

  • Hususî ilan ve reklam tarifeleri

Kurumumuzun görev alanındaki gazete ve dergilerin kendileri tarafından belirlenen hususi ilan ve reklamlara ilişkin tarifeleri, bir takvim yılı içerisinde üçer aylık devreler halinde ve gerekli güncellemeler yapılmak suretiyle düzenli olarak Kurumumuzun internet siteleri üzerinden duyurulmaktadır.

  • İhtilâflarla ilgili işler

Resmi ilanlara ilişkin olarak çıkan ihtilâflar, mevzuatımızda belirtilen prosedür yerine getirilmek suretiyle Yönetim Kurulumuzda görüşülüp karara bağlanmaktadır.

Bu durum çerçevesinde, resmi ilan yayınıyla ilgili görev alanında bulunmayan Valiliklerin görevli olduğu iller de dahil Kuruma intikal etmiş olan ihtilâf dosyaları incelenmek suretiyle hazırlanan dosyalarMakama arz edilmektedir.

  • Basın ahlak esasları

Basın Ahlak Esasları Hakkında Genel Kurul kararına aykırı hareket edildiği iddialarıyla muhtelif kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan ihbar ve şikayetler Yönetim Kurulumuzda görüşülerek karara bağlanmaktadır. Yönetim Kurulumuz re’sen inceleme yapıp karar da verebilmektedir.

Basın Ahlak Esaslarıyla ilgili şikayetleri Kurumumuza ulaşmasından alınacak Yönetim Kurulu Kararının taraflarına tebliğine ayrıca müeyyide uygulanmasına dair kararların resmi ilan kontenjan ve dağıtım tablolarında uygulanmasına kadar tüm süreçleri takip edilip sonuçlandırılmaktadır.

  • İstatistikî bilgiler

Gazete ve dergi ile ilanlarla ilgili istatistiki bilgiler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile işbirliği sonucunda hazırlanarak kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

Kurum personeli tarafından yönetilen ve içeriği sürekli zenginleştirilen ilan.gov.tr internet sitesinde Kurumumuz aracılığıyla gazetelerde ve elektronik ortamda yayınlatılan İcra, İhale, Tebligat ve İnsan Kaynakları kategorilerindeki resmi ilanlar kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

Resmi ilanların yanı sıra gazete yayın zorunluluğu bulunmayan kamu personel ve akademik personel alım ilanlarına da İnsan Kaynakları sayfasında yer verilmektedir.

Kurum Harici İlanlar sayfasında ise, işbirliği yapılan Vakıfbank, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve  Halkbank’a ait ihale ilanları ile İstanbul Ticaret Odasının fuar duyuruları yer almaktadır.

Kurumumuz görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkına sahip 700’den fazla gazetenin internet haber sitesinde yüklü bulunan dijital pano uygulaması ile resmi ilanlar web ortamına taşınmaktadır, Günlük ortalama 500’ün üzerinde ilan içeriğinin paylaşıldığı sitenin ziyaretçi trafiği ve marka bilinirliği her geçen gün artmaktadır.

İlan.gov.tr’de yayınlanan resmi ilanların özel görseller hazırlanarak paylaşıldığı sosyal medya hesaplarımız (Facebook, Twitter, Instagram ve Linkedin ve Youtube) İlan  Müdürlüğü  personeli tarafından yönetilmekte ve her geçen gün takipçi sayıları artmaktadır.