İlan Müdürlüğü

Temel Fonksiyonu

Mevzuat hükümlerine göre resmi ilan/reklam yayınlama şartlarını sağlayan gazete ve dergilere, şubeler aracılığıyla resmi ilan/reklam dağıtımını sağlar.

Görev ve Sorumlulukları

İlan Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

 • Resmi ilan yayınıyla alakalı gazetelerin denetlenmeleri sonucunda düzenlenen Kontrol Kurulu Raporu veya yapılan incelemeye göre tespit edilen mevzuat ihlalinin yanı sıra gazetelerin gösterge değişiklikleriyle ilgili Genel Müdürlük kararı hazırlamak, alınan kararı ilgililerine göndermek ve uygulamak,
 • Mevzuat ihlali üzerine alınan Genel Müdürlük kararı, resmi ilan ve reklamlarla alakalı ihtilâf ve süreli yayın isim değişikliği taleplerine dair Yönetim Kuruluna sunuş hazırlamak, Yönetim Kurulunca verilen kararı ilgililerine göndermek ve uygulamak,
 • Her ayın ilk ve son günleri arasında gazetelerde yayınlatılan resmî ilanların dağıtımına ilişkin resmî ilan kontenjan ve dağıtım tablolarını hazırlayıp elektronik ortamda ilgili gazetelerin erişimine açmak,
 • Her ayın sonunda, resmî ilan ve reklam yayınıyla alakalı süreli yayınlar listesi hazırlamak, hususî ilan ve reklam fiyat tarifeleriyle birlikte Kurumun internet siteleri üzerinden duyurmak,
 • Basın Ahlak Esasları hakkında süreli yayınlardan savunma ve/veya ilgililerden açıklama istemek, dosya kapsamına göre gerekli inceleme ve araştırmaları yaparak Yönetim Kuruluna sunuş hazırlamak, Yönetim Kurulunca verilen kararı ilgililerine göndermek ve yargı aşamasından geçerek veya geçmeyerek kesinleşmesi halinde uygulamak, mahkemenin kararı iptal etmesi halinde tesis edilmesi gereken işlemleri yapmak,
 • Kurumun ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilanlar ile diğer içeriklere dair işlemleri koordine etmek, ilan portalında yayınlanacak özel ilan ve reklamların fiyat tarifesinin belirlenmesi için hazırlık çalışmalarını gerçekleştirmek, ilan portalının geliştirme süreçleri ile sosyal ağlarını yönetmek,
 • Resmi ilan yayınını zorunlu kılan veya yayın zorunluluğu kaldırılan mevzuatları incelemek ve gerekli yazışmaları yapmak,
 • Resmi İlan Fiyat Tarifesiyle ilgili hazırlık çalışmalarını gerçekleştirmek,
 • Görevleriyle ilgili mevzuat değişikliği yapılmasına yönelik taslak çalışmalar hazırlamak,
 • Gazete, dergi, ilanlar, ilan portalı ve basın ahlak esaslarıyla ilgili Kurum çalışmaları için faydalı olabilecek nitelikte istatistikler hazırlamak,
 • Genel Müdürün vereceği diğer görev ve işleri yerine getirmek.