195 Sayılı Kanun’un 53. Maddesi uyarınca yapılan ve 12 Aralık 1997 Tarihli ve 23198 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Basın İlan Kurumu Yönetmeliği

Madde 77- Resmî ilânların, 5/10/2016 tarihli ve 29848 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Resmî İlân ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği ile resmî ilân yayınını öngören sair mevzuat hükümleri çerçevesinde, görev alanlarına göre Kurum ya da ilgili Valilik tarafından seçilecek gazetelerde yayınlatılması asıldır.

Yayınlanmasına Kurumun aracılık ödevinde bulunduğu resmî ilânlar, 12/1/2017 tarihli ve 29946 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Resmî İlân ve Reklâmların Elektronik Ortamda Alınıp Dağıtılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre ilân verenlerden alınarak gazetelere dağıtılır.

Valiliklerin yayınlanmasına aracılık ödevinde bulunduğu resmî ilânlarda ise her resmî ilân, ilânı veren tarafından ilgili Valiliğe ayrı bir yayın talimatı ile gönderilir. Anılan yayın talimatında, ekinde yer alan ilânın nerede ve kaç defa hangi mevzuata göre yayınlanacağı, ilân yayınını öngören kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönetmeliğin adı, numarası ve maddesi de anılarak açıkça belli edilir.

Dayandığı mevzuata aykırı yayın talimatları ile yayın talepleri ve benzeri istekler dikkate alınmaz.

Valiliklerin yayınlanmasında aracılık ödevinde bulunduğu resmî ilân metinlerinin kopya sayısının, ilânın yayınlanacağı gazete veya gazetelerden bir fazla olması zorunludur. Bu gereğe aykırı hareket edilmesi, ilânların yayın tarihinden en az on gün önce Valiliklere intikal ettirilmemesi veya doğrudan doğruya gazetelere gönderilmesi gibi sebeplerle yayın işinin gecikmesi ve sair sebepler sonucu, herhangi bir mali külfet doğduğu ya da ilgili mevzuata aykırı bir durum ortaya çıkması halinde, bundan ilânı verenler sorumlu olur.

Gazetelerde yayınlanacak resmî ilânlar Valilikler tarafından elektronik ortamda da alınabilir ve dağıtılabilir. Buna ilişkin usul ve esaslar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Madde 82- Kurum veya Kurum şubesi bulunmayan yerlerdeki gazeteler, resmî ilânların tahmini yayın bedellerini, Resmî İlân Fiyat Tarifesi’ndeki değişiklikler doğrultusunda Kurum’un belirleyeceği ölçülere göre, peşin olarak alır ve fatura çıkarılınca mahsup işlemini yapar.

Ancak, kanunî engeller sebebiyle tahmini ilân bedelini önceden gönderemeyen genel ve katma bütçeli daireler, faturanın kendilerine ulaşması üzerine, borçlarını derhal öderler. Borç üç ay içinde ödenmez ise, tahsili için kanunî kovuşturma yapılır ve bu gecikmeye sebep olan sorumlu memurlar hakkında disiplin takibatı yapılmak üzere durum Genel Müdürlük veya Valiliklerce yetkili makamlara bildirilir.