Resmi İlan Yayınlama Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

1. Dilekçe (yayın yeri açık olarak belirtilmelidir),

2. 5187 sayılı Basın Kanunu gereğince, yönetim yerinin bulunduğu yerdeki Cumhuriyet Başsavcılığına verilen süreli yayın beyannamesi ve alındı belgesinin birer sureti (Gazetenin imtiyaz sahibinin tüzel kişi olması halinde, Cumhuriyet Başsavcılığına verilen beyannamede bu tüzel kişi unvanının yer alması gerekmektedir.),

3. Gazetenin imtiyaz sahibinin tüzel kişi olması halinde şirket karar defteri örneği ve Ticaret Sicil gazetesi,

4. Gazeteyi temsile haiz kişi veya kişilerin noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri ile kimlik fotokopileri,

5. Gazetenin kadrosunda istihdam edilen fikir işçilerinin, vatandaşlık numaralarını ve görevlerini ihtiva eden kadro listesi ile bu listede yer alan kişilerle yapılan iş sözleşmelerinin, SGK işe giriş bildirgeleri, kıdemlerini, vergi mükellefi olup olmadıklarını ve şirket ortağı olup olmadıklarını gösteren belgelerin birer suretleri,

6. Bayi dağıtım sözleşmesi ile varsa baskı sözleşmesi,

7. 195 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca, gazetelerin kendileri tarafından belirlenmekte olan Hususi İlan ve Reklam Fiyat Tarifesi,

8. Kurumsal elektronik posta adresi ve web adresi,

9. Gazetenin imtiyaz sahibi Şirket/kişinin vergi levhasının fotokopisi,

10. Gazetenin Fatura Örneği,

11. Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) adresi.